Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Sprawozdania NGO w czerwcu Kto i co musi zrobić? Sprawdź 20.06 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Animacja życia kulturalnego oraz upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, a także popularyzacja...

Reklama
Animacja życia kulturalnego oraz upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, a także popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego wspierające rozwój i integrujące środowisko lokalne Dzielnicy Białołęka
Nabór od 24.11.2022 do 09.01.2023 15:30
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Animacja życia kulturalnego oraz upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, a także popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego wspierające rozwój i integrujące środowisko lokalne Dzielnicy Białołęka.

Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych określone w Strategii #Warszawa2030, a także w załączniku do zarządzenia nr 1007/2020 Prezydenta m.st Warszawy z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki kulturalnej miasta stołecznego Warszawy – „Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna” oraz  innych dokumentach strategicznych, w dokumentach wykonawczych do nich oraz w programach przyjętych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zadanie może być realizowane poprzez projekty i przedsięwzięcia artystyczne wzbogacające ofertę kulturalną Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, m.in.:

  1. prowadzenie działań z zakresu kultury i edukacji kulturalnej, tworzonych wokół tematów istotnych dla wybranej grupy lub społeczności lokalnej,
  2. angażowanie mieszkańców jako inicjatorów, bądź wykonawców projektów artystycznych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, realizowanych w dzielnicy,
  3. działania z zakresu kultury i edukacji kulturalnej, prowadzone w plenerze i w przestrzeniach otwartych,
  4. integracja międzypokoleniowa lokalnej społeczności poprzez kulturę, działania kulturalne z udziałem przedstawicieli różnych grup i środowisk zamieszkujących dzielnicę, umożliwiające aktywne włączenie się w życie dzielnicy i poznawanie sąsiadów,
  5. cykliczne i okazjonalne przedsięwzięcia kulturalne oraz artystyczne popularyzujące historię, dziedzictwo kulturowe oraz wielokulturowość Białołęki,
  6. edukacja kulturalna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów,
  7. realizacja inicjatyw kulturalnych skierowanych do młodzieży.

Konieczne jest spełnienie obowiązku ubezpieczenia wydarzenia.

Oferentrealizujący zadanie musi posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz znać specyfikę dzielnicy. Oczekuje się przedstawienia ramowego programu działań, opisania i zdefiniowania grupy odbiorców zadania, w tym określenia ich minimalnej liczby oraz określenia sposobu ich pozyskania, zapewnienia kompleksowej obsługi organizacyjno-technicznej zadania, w tym zapewnienia lub wskazania miejsca do prowadzenia działań. Oferent zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń i zgód niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania. Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m.in. czynsz, prąd, telefon, ogrzewanie), w którym oferent prowadzi inną działalność, niezwiązaną z realizacją zadania, w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko część opłat przypadająca na realizację zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w punkcie „VI. Inne informacje 3. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama