Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych...

Reklama
Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki
Nabór od 24.11.2022 do 09.01.2023 12:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 320 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 320 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki.

 

 1. Opis zadania: Projekt w jak największej mierze powinien przewidywać stosowanie metod i form pracy inspirujących aktywność twórczą odbiorców. W realizację projektu powinny być zaangażowane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub/i doświadczenie. Sposoby promocji projektu powinny być adekwatne do adresata projektu. Zaproponowane działania powinny wpisywać się w cele strategiczne i operacyjne Strategii Warszawa #2030, w szczególności  realizować  cel strategiczny „Wygodna lokalność” i cel operacyjny 2.2. „Aktywnie spędzamy czas blisko domu” realizowany poprzez program wykonawczy „Kultura blisko domu”.

W ofercie należy podać:

 1. Przewidywaną liczbę adresatów zadania.
 2. W przypadku organizacji przedsięwzięć przewidujących organizację dwóch lub więcej wydarzeń - liczbę wydarzeń oraz czas trwania każdego z nich.
 3. W przypadku wydawania publikacji - nakład i objętość publikacji; w przypadku organizacji ekspozycji - sposób ekspozycji, liczbę eksponowanych elementów. Opis rezultatów wymiernych, sprawdzonych, mierzalnych i takich, na które oferent ma wpływ.
 4. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń, jeśli takie będą poniesione, powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.
 5.  Wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za pracę danego rodzaju. W przypadku prac niewymagających żadnych kwalifikacji przy wycenie należy posługiwać się stawką godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 6. Finansowanie wybranego elementu projektu bezpośrednio przez inny podmiot (bez przekazywania środków finansowych na konto oferenta) oraz rzeczy lub usługi uzyskane w ramach wymiany barterowej należy traktować jako wkład rzeczowy w realizację zadania.
 7. Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do umowy.
 8. W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m.in. czynsz, prąd, telefon, ogrzewanie), w którym oferent prowadzi inną, niezwiązaną z realizacją zadania, działalność, w kosztorysie zadania może być uwzględniona tylko ta część opłat, która wiąże się z realizacją zadania. Sposób wyliczenia należy przedstawić w ofercie.
 9. W wypadku wyboru oferty wykonawca zadania będzie zobowiązany do przekazania na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl informacji o realizowanych w ramach zadania wydarzeniach (koncertach, wystawach, wydaniu publikacji itp.) w formacie Word. Informacje te powinny być przekazane w terminie minimum 14 dni przed planowanym wydarzeniem. Informacja powinna mieć minimum 1000 znaków i maksimum 2000 znaków (ze spacjami) i zawierać informacje o wydarzeniu (charakter wydarzenia, wykonawcy, przewidywani odbiorcy itp.). Informacja powinna być zredagowana w ten sposób, by można ją było wykorzystać do reklamy wydarzenia na stronie Dzielnicy.
 10. Wykonawca zadania będzie także zobowiązany do dostarczenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wydarzenia na adres poczty elektronicznej mokotow.zku@um.warszawa.pl , informacji o przebiegu wydarzenia. Informacja o której mowa powinna być przekazana w wersji edytowalnej, w formacie Word z dokumentacją fotograficzną w formie elektronicznej. Materiały te będą wykorzystane na stronie Dzielnicy w celach informacyjnych.
 11. Wykonawca zadnia zobowiązany jest do zamieszczania każdorazowo informacji o imprezie na bezpłatnych platformach/portalach informujących o wydarzeniach realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także promowanie zadania poprzez dostarczenie materiałów reklamowych do instytucji kultury, znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów.
 12. W przypadku promocji zadania w formie plakatów, afiszy bądź ulotek, będzie zobowiązany do uzgodnienia treści tych materiałów z Zespołem Kultury dla Dzielnicy Mokotów.
 13. Wszelkie materiały informacyjne/ promocyjne wysyłane przez oferenta w celu publikacji muszą spełniać standardy dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy.
 14. Oferent szczegółowo określi sposób rekrutacji uczestników do projektu oraz przeprowadzi rekrutację.
 15. Oferent przedstawi w ofercie planowany program zajęć/imprezy/projektu online lub stacjonarnego.
 16. Wymagana jest  dokumentacja w trakcie realizacji projektu: lista uczestników zajęć/ imprezy/ projektu, program zajęć/ imprezy/projektu lub/i zajęć, warsztatów, wykładów online.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama