Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 30.12.2022 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 320 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie sportowym kierowane w szczególności do dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Szkolenie powinno być prowadzone w następującym wymiarze godzin:

 • minimum 3 godziny tygodniowo w zakładanym przez oferenta terminie realizacji zadania publicznego z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego.
 • w przypadku dyscyplin: szachy, brydż sportowy – szkolenie może odbywać się 1,5 godziny tygodniowo.

Udział w zawodach nie będzie traktowany jako jednostka treningowa.

W zakres zadań mogą wchodzić:

 • Prowadzenie szkolenia stacjonarnego poprzez organizację zajęć sportowych mających na celu podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
 • udział we współzawodnictwie sportowym.

 

 

Dofinansowanie może obejmować:  

I. Koszty merytoryczne:

 • wynagrodzenie kadry szkolącej,
 • wynajem bazy sportowej odpowiadającej poszczególnym dyscyplinom,
 • wynajem odpowiednich urządzeń sportowych, jeśli wymaga tego wybrana dyscyplina
 • zakup lub wynajem potrzebnego sprzętu sportowego,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia,
 • obsługę sędziowską,
 • transport/przejazd zawodników na turnieje z miejsca do miejsca realizacji zadania (na terenie Polski),
 • zakwaterowanie, wyżywienie w trakcie turniejów (na terenie Polski),
 • opłaty startowe/wpisowe,
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich informacji o finansowaniu bądź współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

 

II. Koszty administracyjne:

 

 • koszty obsługi zadania publicznego, koszty administracyjne (obsługa finansowo-księgowa lub prawna, która nie może przekraczać 5% dotacji).

 

W przypadku wsparcia, dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne środki w całości przeznaczy na realizację zadania. W przypadku powierzenia nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • doświadczenie w prowadzeniu tego typu zadań oraz wyniki sportowe oferenta,
 • kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie,
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,
 • dotychczasowa współpraca oferenta z dzielnicą,
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania,
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia,
 • list intencyjny potwierdzający zabezpieczenie bazy sportowej do przeprowadzenia zajęć/ szkolenia. 

 

Uwagi:

 1. Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
 2. Prowadzącego szkolenie obowiązuje prowadzenie dziennika zajęć, który będzie wymagany przy kontroli realizacji zadania. Po zakończeniu realizacji umowy dzienniki powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji umowy.

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego Biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy.

Jeśli oferta złożona w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy dotyczy:

 1. wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa) - organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w Biurze Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy bądź innej dzielnicy dla tych samych uczestników szkolenia.
 2. szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, a dzielnicę
  tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w Biurze Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

 

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór zostanie przesłany przez pracownika Wydziału Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy po podpisaniu przez Prezydenta m.st. Warszawy Zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama