Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st...

Reklama
Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2023 roku
Nabór od 25.11.2022 do 16.12.2022 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 771 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2023 roku.

Adresaci zadania: Dorośli oraz dzieci i młodzież w wieku 3-26 lat i ich rodziny, zagrożone lub dotknięte uzależnieniem i przemocą z obszaru Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Rodzaje działań: 

 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom pomocy w zakresie zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia.
 • Objęcie dzieci i młodzieży pomocą świadczoną przez streetworkerów/pedagogów podwórkowych/pedagogów ulicznych (wg opracowanych standardów pracy środowiskowej) – nie mających charakteru placówek wsparcia dziennego realizowanych w formie podwórkowej.
 • Zapewnienie dostępu do poradnictwa rodzinnego (w tym doradztwo, pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna i inna) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 • Realizacja programów profilaktycznych, doradczych, psychoedukacyjnych, pomocy psychologicznej, grup wsparcia i samopomocy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do rodzin i osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą.
 • Realizacja programów wsparcia, pomocy psychologicznej i samopomocy dla dorosłych i dzieci doznających przemocy w rodzinach uzależnionych.
 • Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do osób doznających i stosujących przemoc.
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego, rozwijających ich zainteresowania własne jako element całorocznej pracy z dziećmi i/lub młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

 

Oczekiwania w ramach realizacji zadania:

 • 50 % uczestników zadania powinna pochodzić z obszaru zalecanej szczególnej koncentracji problemów społecznych.
 • dofinansowane będą działania realizowane na terenie Dzielnicy Śródmieście (w lokalach znajdujących się na terenie Dzielnicy z uwzględnieniem wyjść, wycieczek itp. poza teren Dzielnicy).
 • przeprowadzenie ewaluacji działań

 

Na etapie przygotowywania projektu oferent powinien uwzględnić następujące priorytety:

Kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów, współpraca z innymi podmiotami, oferta dostosowana do różnych grup odbiorców i problemów;

Otwartość usług na różne grupy społeczne m.in. mniejszości seksualne, cudzoziemców i inne. Współpraca z uwzględnieniem istotnych partnerów publicznych i niepublicznych;

Myślenie i działanie w kategoriach inkluzji społecznej, aktywności społecznej i zawodowej- przywracania godności, samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych; Rozwijanie współpracy z podmiotami i organizacjami działającymi lokalnie.

Oferent w ofercie w pkt. VI oferty: „Inne informacje” składa deklaracje współpracy podając liczbę wydarzeń organizowanych przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wydział Sportu i Spraw Społecznych, w których bezpłatnie weźmie udział, jako czynny podmiot biorący udział w wydarzeniach (wymagany udział w przynajmniej jednym takim wydarzeniu).

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią w kraju zaproponowane działania w ramach oferty mogą być realizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej, z wykorzystaniem dostępnego sprzętu, narzędzi i komunikatorów internetowych oraz z uwzględnieniem przepisów i wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z wytycznymi PARPA:

 • możliwy jest zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują pracę związaną z bezpośrednimi kontaktami z innymi osobami,
 • w przypadku nałożenia obostrzeń możliwe jest wykonywanie zdalnej pracy poprzez udzielanie porad i konsultacji telefonicznych, mailowych lub z wykorzystaniem komunikatorów i narzędzi internetowych,
 • możliwy jest zakup sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej (laptopy, telefony komórkowe, mikrofony, słuchawki itp.),
 • możliwa jest zapłata za oprogramowanie i pracę informatyka, który przygotuje stanowiska niezbędne do realizacji pracy zdalnej

 

Wszystkie opisane powyżej elementy powinny znaleźć się w ofercie, jeśli Oferent przewiduje ww. działania i koszty realizacji zadania.

Zakupy materiałów powinny odnosić się do poszczególnych rodzajów działań określonych w ofercie.

Zakupy materiałów nie powinny przekraczać 10% wartości kosztów planowanych na realizację zadania.

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama