Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2023-2027

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 14.12.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Łączny budżet 1,615 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2023-2027.

I. Rodzaje zadań:
1. Zadanie nr 1: Zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. 
1) Cel zadania: prowadzenie kompleksowych działań z zakresie zapewnienia schronienia dla 100 osób bezdomnych w Schronisku, w tym dla 80 mężczyzn i 20 kobiet.
2) Zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn polegać ma na:
a) świadczeniu całodobowych usług przez wszystkie dni w roku,
b) umożliwieniu całodobowego przebywania w schronisku osobom bezdomnym, w tym zapewnieniu miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu (temperatura w sezonie grzewczym nie niższa niż 20 stopni Celsjusza),
c) umożliwieniu korzystania z węzła sanitarnego, wymiany odzieży, prania i suszenia odzieży,
d) zapewnieniu spożycia 3 posiłków dziennie, w tym co najmniej jednego gorącego,
e) zapewnieniu pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
f) zapewnieniu dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany,
g) zapewnieniu informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
h) zapewnieniu usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.
Wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane m.in. przez:

 • trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów,
 • uczestnictwo w grupach wsparcia.
  Uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności może być realizowane m.in. przez:
 • zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,
 • trening gospodarowania własnym budżetem,
 • trening prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej,
  i) zapewnieniu wykwalifikowanej kadry tj.:
 • kierownika placówki posiadającego kwalifikacje zgodne z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej,
 • co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku, posiadającego kwalifikacje zgodnie z art. 48a ust. 2g ppkt 2 ustawy o pomocy społecznej,
 • nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku, 
 • co najmniej 1 opiekuna w porze nocnej,
  j) dysponowaniu obiektem (spełniającym odpowiednie warunki stanu technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa p.poż. i sanitarno – higienicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) posiadającym:
 • pomieszczenia mieszkalne z co najmniej 1 oknem, wyposażone w łóżka z materacem, kocem i pościelą oraz dostępem do szafy,
 • sanitariaty wyposażone w urządzenie natryskowe, wc, umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz gwarantujące przeprowadzenie zabiegów higienicznych,
 • pomieszczenie do spożywania posiłków, 
 • pralnię wyposażoną w co najmniej 1 pralkę i suszarnię, 
 • pomieszczenie biurowe, 
 • pomieszczenie magazynowe odzieży, bielizny, pościeli, umożliwiające wymianę rzeczy brudnych i czystych, środków czystości.
  3) Standard usług świadczonych w schroniskach oraz standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych winny być zgodne z zał. Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących usługi - zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  2. Zadanie nr 2: Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych.
  1) Cel zadania: zapewnienie schronienia dla 20 osób bezdomnych w noclegowni, w tym dla 17 mężczyzn i 3 kobiet. 
  2) Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych polegać ma na:
  a) prowadzeniu placówki przez 365 dni w roku w godzinach:
  od 1 października do 31 marca: od 18.00 do 8.00,
  od 1 kwietnia do 30 września: od 19.00 do 7.00,
  b) zapewnieniu tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu (temperatura w sezonie grzewczym minimum 20 stopni Celsjusza),
  c) zabezpieczeniu spożycia posiłku i gorącego napoju,
  d) umożliwieniu korzystania z prysznica oraz wymiany odzieży,
  e) zapewnieniu dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany,
  f) zapewnieniu informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu,
  g) zapewnieniu wykwalifikowanej kadry tj.:
 • kierownika placówki posiadającego kwalifikacje zgodne z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej,
 • co najmniej jednego opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w placówce, posiadającego kwalifikacje zgodnie z art. 48a ust. 3a ppkt 1-2 ustawy o pomocy społecznej, 
  h) dysponowaniu obiektem (spełniającym odpowiednie warunki stanu technicznego budynku, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa p.poż. i sanitarno – higienicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) posiadającym:
 • pomieszczenia noclegowe wyposażone w łóżka z materacem, kocem i pościelą,
 • sanitariaty wyposażone w urządzenia natryskowe, wc, umywalki z bieżącą, ciepłą i zimną wodą oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych, 
 • pomieszczenia magazynowe wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę rzeczy brudnych na czyste,
 • pralnię, wyposażoną w co najmniej 1 pralkę na 30 osób,
 • wydzielone pomieszczenie przeznaczone na środki czystości i higieny, 
 • pomieszczenie do spożywania posiłków,
 • pomieszczenie biurowe.
  3) Standard usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się noclegownia winny być zgodne z zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Zadanie nr 1: 
1) Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w 2023 r. na podstawie projektu uchwały budżetowej - 1 533 000,00 zł, z zastrzeżeniem podziału środków dotacji na:
a) kwotę wydatków stałych - kwotę dotacji przeznaczoną na zapewnienie utrzymania w gotowości 100 miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych, w tym dla 80 mężczyzn oraz dla 20 kobiet, całodobowo przez wszystkie dni w roku oraz
b) kwotę wydatków zmiennych – kwotę dotacji uzależnioną od realizacji wydatków dodatkowych, poza kwotą wydatków stałych tj. ponoszonych przez Zleceniobiorcę w związku z faktycznym obłożeniem miejsc schroniskowych przez osoby bezdomne (miejsca obłożone), którym udzielono pomocy w formie schronienia na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
c) podział środków dotacji, o którym mowa wyżej przedstawia się następująco:

 • kwota wydatków stałych - w wysokości 82 % kwoty przeznaczonej na realizację zadania,
 • kwota wydatków zmiennych – różnica powstała po odjęciu kwoty wydatków stałych od kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania.
 • kwota wydatków zmiennych powiększa kwotę wydatków stałych, do wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zadania,
  2) w latach 2024 – 2027 wysokość dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu budżetu odpowiednio na lata 2024 -2027.
  2. Zadanie nr 2:
  1) kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w 2023 r. na podstawie projektu uchwały budżetowej - 81 760 zł,
  2) powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na zapewnienie 20 miejsc, w tym dla 17 mężczyzn oraz 3 kobiet,
  3) latach 2024 – 2027 wysokość dotacji zostanie ustalona po uchwaleniu budżetu odpowiednio na lata 2024 – 2027.

Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.: wysyłając w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert” oraz rodzaj zadania konkursowego, zgodnie z formularzem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

2. Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie po terminie, o którym mowa w pkt 1, na niewłaściwym formularzu lub nie zawierające wymaganych załączników nie będą rozpatrywane w konkursie. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu MOPS w Rzeszowie.

3. Oferent zobowiązany jest do podania adresu e-mail osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu e-mail Oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama