Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego Ursynowa...

Reklama
Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego Ursynowa na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2023 roku
Nabór od 25.11.2022 do 09.01.2023 12:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 170 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 170 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego Ursynowa na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2023 roku.
  1. Zadanie konkursowe może być realizowane w szczególności poprzez:

a) Prezentacje artystyczne, w tym angażujące przedstawicieli środowisk ursynowskich twórców i artystów;

b) Organizację spektakli i koncertów o walorach popularyzatorskich, adresowanych do dzieci i młodzieży (w tym grup zorganizowanych), bądź całych rodzin;

c) Cykliczne oraz okazjonalne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne stanowiące kontynuację lokalnej oferty lub będące nowymi propozycjami programowymi;

d) Przygotowanie i organizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych upamiętniających ważne wydarzenia i wybitne postaci oraz popularyzujących tradycje związane z kalendarzem świąt i rocznic.

Adresatami zadania są w szczególności mieszkańcy Ursynowa.

W ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a) szczegółów programowych – stosownie do specyfiki przedsięwzięcia;

b) przygotowania i zredagowania planu promocyjnego przedsięwzięcia, zawierającego wskazanie grupy/grup adresatów, sposób dotarcia do adresatów, a także zaprojektowania, druku i kolportażu materiałów promujących przedsięwzięcie;                    

c) zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia;

d) organizacji widowni – w przypadku konieczności ograniczenia liczby widzów (bezpośrednich odbiorców).

Projekt programowy zawarty w ofercie musi stanowić samoistną całość, tym samym nie może być częścią innego większego przedsięwzięcia.

Uczestnictwo w realizowanym przedsięwzięciu ma być nieodpłatne.

Zaleca się przedstawienie w ofercie wariantu realizacji zadania w sytuacji wystąpienia ograniczeń w działaniach Oferenta spowodowanych pandemią.

Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest  do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia przedsięwzięcia, w tym np. zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie lub dysponenta obiektu na korzystanie z pomieszczeń (przy ocenie oferty preferowane będzie wcześniejsze uzyskanie przyrzeczenia/promesy). Koszty związane z uzyskaniem zgód oraz z użytkowaniem terenów, bądź korzystaniem z obiektów/pomieszczeń powinny być uwzględnione w zestawieniu kosztów realizacji zadania.

Finansowanie danego elementu zadania bezpośrednio przez inny podmiot (tzn. bez przekazywania środków finansowych na konto Oferenta), bądź wycenę wartości wymiany barterowej usług lub towarów należy uznać za wkład własny niefinansowy.

Za koszty administracyjne należy uznać koszty:

a) dotyczące zaangażowania osób w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizacji zadania oraz obsługę księgową, prawną, kadrową, kancelaryjną i sekretarską;

b) utrzymania powierzchni biurowych związanych z obsługą administracyjną realizacji zadania (np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, koszty sprzątania);

c) sporządzania dokumentacji realizacji zadania;

d) wynikające z opłat bankowych, usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu;

e) wykonania usług powielania dokumentów oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu;

f) obejmujące ubezpieczenia i ochronę.

Ujęcie w kalkulacji kosztów realizacji zadania kosztów dokumentacji fotograficznej jest możliwe jedynie w przypadku planowania przygotowania profesjonalnego fotoreportażu, który zostanie udostępniony publicznie.

W przypadku przyznania dotacji i konieczności zaktualizowania oferty realizacji zadania publicznego nie mogą ulec zwiększeniu koszty administracyjne.

Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy
o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu konkursowym na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.

  Kryteria i punktacja dotyczące oceny merytorycznej oferty ujęte są w formularzu Protokołu Oceny Oferty załączonym do ogłoszenia konkursowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama