Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i...

Reklama
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej
Nabór od 24.11.2022 do 30.12.2022 15:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej. .

 

Adresaci zadania: głównymi beneficjentami zadania są dzieci i młodzież zamieszkała lub ucząca się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

W zakres zadania mogą wchodzić:

A/ Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży.

B/ Stacjonarne szkolenie dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych np.: koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, piłce ręcznej, lekkoatletyce, karate, judo, akrobatyce sportowej, jeździectwie, tańcu sportowym, modelarstwie, szachach, pływaniu, pięcioboju nowoczesnym.

W formularzu ofertowym, w sekcji „III – syntetyczny opis zadania” należy wskazać czy zadanie będzie realizowane w zakresie punktu A lub B.

           Ogólne warunki realizacji zadania:

- w przypadku obozu sportowego:

1) zgłoszenie obozu do kuratorium oświaty,

2) turnus trwający co najmniej 10 dni,

3) zapewnienie przejazdu/transportu,

4) zapewnienie odpowiedniego całodziennego wyżywienia,

5) zapewnienie odpowiedniej bazy szkoleniowej,

6) zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej i medycznej,

7) przygotowanie atrakcyjnego programu, który da uczestnikom możliwość nauki pożytecznego i efektywnego zagospodarowania czasu wolnego,

8) zapoznanie uczestników z zasadami fair play,

- w przypadku szkolenia stacjonarnego:

1) wynajęcie bazy sportowej na terenie Dzielnicy Wola, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych OSiR m.st. Warszawy w dzielnicy Wola i wolskich szkół,

2) zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej,

3) zapoznanie uczestników z zasadami fair play,

4) szkolenie podstawowe: od rocznika 2016 do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii wiekowej), min. 3 godz. w tygodniu, łącznie nie mniej niż 84 godz. (w przypadku szachów lub warcabów szkolenie może odbywać się w wymiarze 1,5 godz.  w tygodniu, a łącznie nie mniej niż 42 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego,

   szkolenie zasadnicze: zawodnicy od kategorii wiekowej młodzik do kategorii młodzieżowca, min. 4,5 godz. w tygodniu – nie mniej niż 126 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy – szkolenie może odbywać się 1,5 godz. w tygodniu, łącznie nie mniej niż 42 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego. 

 

Liczbę uczestników z podziałem na dyscypliny i szkolenie podstawowe/zasadnicze należy wpisać w ofercie w sekcji III pkt 6 – „Planowany poziom osiągnięcia rezultatów”.  W przypadku braku tych informacji – dotacja nie zostanie przyznana.

     Należy podać tylko liczbę uczestników, którzy mają zostać objęci dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

 

- dla wszystkich form rodzajów realizacji zadania:

1) w ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a/ opisu programu,

b/ określenia grupy docelowej odbiorców zadania (wiek, liczba itp.) oraz sposobów naboru/rekrutacji uczestników,

c/ kadry realizującej zadanie i jej kwalifikacji,

d/ posiadanych zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji zadania,

e/ zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia.

2) oferent musi posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem,
o czym należy poinformować w ofercie,

3) oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania (np. do uzyskania zgody zarządcy obiektu lub terenu publicznego na jego wykorzystanie). Koszty wynajmu lub uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.

4/ Kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu musi być zawarty jeden rodzaj kosztów; kosztorys ma być adekwatny do planowanego harmonogramu, opisu zadania i zakładanych rezultatów.

5/ Oferent powinien określić ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji zadania (np. obostrzenie zasad sanitarnych, niesprzyjająca pogoda itp.) oraz określić/zaplanować ewentualny inny sposób realizacji zadania.

6/ W przypadku, gdy w realizowanym zadaniu będą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, oferent  zobowiązany jest  do stosowania  zapisów  ustawy  z  dnia  13  maja  2016 r. o  przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r.           poz. 152).

 

Dofinansowanie zadania może obejmować:

koszty merytoryczne:

- w przypadku obozu sportowego:

1) koszty przejazdu, transportu uczestników i sprzętu,

2) zakwaterowanie i wyżywienie uczestników,

3) wynagrodzenie kadry obozowej (kierownik, opiekunowie, trenerzy, opieka medyczna),

4) wynajem obiektów i urządzeń sportowych,

- w przypadku szkolenia stacjonarnego:

1) wynajem bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu,

2) wynagrodzenie osób szkolących.

 

koszty administracyjne:

  1. Obsługa administracyjna i/lub obsługa finansowo – księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji;
  2. Przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up, windery) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

Każdy uczestnik szkolenia/obozu musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.

Prowadzącego szkolenie obowiązuje prowadzenie „Listy uczestników szkolenia” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

Jeśli oferta złożona w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dotyczy:

  • wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego i obozów sportowych) - organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w innej dzielnicy ani w Biurze Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy dla tych samych uczestników szkolenia.
  • szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy a inną dzielnicę lub Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w dzielnicy Wola a dofinansowanie wynajmu bazy w innej dzielnicy lub biurze.

 

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę:

- wypełnienie warunków realizacji zadania określonych powyżej,

- atrakcyjność oferty – np. działania towarzyszące działaniu głównemu (dodatkowe zajęcia, wycieczki w trakcie obozu sportowego),

- doświadczenie w organizacji podobnych zadań,

- koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,

- dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Wola m.st. Warszawy.

 

Kryteria i punktacja dotyczące oceny merytorycznej oferty ujęte są w formularzu Protokołu Oceny Oferty załączonym do niniejszego ogłoszenia konkursowego (zał. nr 2).

 

W przypadku pobierania opłat za udział w obozie lub szkoleniu kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie w  kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, w sekcji V pkt. B 4 – Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych opłat ze wskazaniem opłaty od pojedynczego odbiorcy oraz kalkulacją kwoty wskazanej w sekcji V pkt. B.4 należy wpisać w sekcji VI pkt.3 oferty.

 

UWAGA! W przypadku powierzenia realizacji zadania, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze, znajduje się w załączeniu).   

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama