Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 30.12.2022 15:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 230 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych..

Adresaci zadania: mieszkańcy Warszawy, w szczególności Dzielnicy Wola.

 

Zadanie może być realizowane w szczególności poprzez:

1/ organizację dzielnicowych turniejów i zawodów z uwzględnieniem sportówindywidualnych i zespołowych (np. pływanie, taniec sportowy, lekkoatletyka, gimnastyka, badminton, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, sporty walki),

2/ organizację wydarzeń plenerowych o charakterze rodzinnym z uwzględnieniem atrakcji sportowych i rekreacyjnych przeznaczonych dla osób z różnych grup wiekowych,

3/ organizację biegów przełajowych, spływów kajakowych, rajdów rowerowych przeznaczonych dla osób z różnych grup wiekowych,

4/ organizację zawodów modelarskich, szachowych i jeździeckich wraz z pokazami dla publiczności z różnych grup wiekowych.

 

W formularzu ofertowym, w sekcji „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego”, należy wpisać nazwę własną imprezy.

Ogólne warunki realizacji zadania:

1/ Zadanie musi być realizowane na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych należących do dzielnicy oraz na terenach zielonych (parki, skwery), natomiast rajdy rowerowe lub spływy kajakowe mogą odbywać się na terenie całego kraju.

2/ Organizator ma obowiązek posiadać własne ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością statutową a także posiadanym mieniem oraz uwzględnić w kosztach ubezpieczenie NNW, o czym należy poinformować w ofercie.

3/ W ofercie należy zawrzeć informacje dotyczące m.in.:

a/ szczegółów programu,

b/ planu promocji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem mediów społecznościowych z podaniem ich zasięgów i ilości odbiorców oraz sposobów dystrybucji materiałów informacyjnych,

c/ określenia grupy docelowej odbiorców zadania (wiek, liczba itp.),

d/ sposobów naboru/rekrutacji uczestników/zawodników,

e/ doświadczenia kadry w realizacji imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych,

f/ posiadanych zasobów sprzętowych niezbędnych do realizacji zadania,

g/ zakresu i sposobu realizacji obsługi organizacyjno-technicznej przedsięwzięcia,

h/ planowanej dokumentacji zadania,

i/ udziału wolontariuszy.

4/ Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania (np. do uzyskania zgody zarządcy obiektu lub terenu publicznego na jego wykorzystanie). Koszty wynajmu lub uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania.

5/ Kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu musi być zawarty jeden rodzaj kosztów. Kosztorys ma być adekwatny do planowanego harmonogramu, opisu zadania i zakładanych rezultatów.

6/ Oferent powinien określić ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji zadania (np. obostrzenie zasad sanitarnych, niesprzyjająca pogoda itp.) oraz określić/zaplanować ewentualny inny sposób realizacji zadania.

7/ W przypadku, gdy w realizowanym zadaniu będą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, oferent  zobowiązany jest  do stosowania  zapisów  ustawy  z  dnia  13  maja  2016 r. o  przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r.              poz. 152).

 

Dofinansowanie zadania może obejmować:

koszty merytoryczne:

- wynajem urządzeń i obiektów sportowych na terenie dzielnicy, w których będzie realizowane zadanie,

- koszt obsługi sędziowskiej,

- koszt obsługi technicznej bezpośrednio związanej z przygotowaniem i realizacją zadania,

- koszt obsługi medycznej, ratowników WOPR, przewodników itp.,

- zakup nagród/upominków, pucharów, medali dla uczestników,

- wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników (przy imprezach kilkudniowych),

- transport uczestników lub sprzętu,

- zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

koszty administracyjne:

  1. Obsługa administracyjna i/lub obsługa finansowo – księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji;
  2. Przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up, windery) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Dofinansowanie zadania nie może obejmować:

- zakupu sprzętu do przeprowadzenia zadania,

- kosztu obsługi projektu przez koordynatorów,

- kosztu odżywek, leków i medykamentów, odnowy biologicznej,

- wynagrodzenia fizjoterapeuty, masażysty, rehabilitantów,

- opłaty rachunków telefonicznych.

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy.

 

UWAGA! W przypadku powierzenia realizacji zadania, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę:

- wypełnienie warunków realizacji zadania określonych powyżej,

- doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów,

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,

- liczby zawodników biorących udział w imprezie/zawodach/turnieju,

- posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania,

- udział wolontariuszy,

- sposoby promocji zadania,

- atrakcyjność dla widzów i/lub uczestników (np. oprawa, konkursy towarzyszące, udział znanych osób itp.),

- koszt realizacji zadania oraz poprawność sporządzonej kalkulacji finansowej.

 

Kryteria i punktacja dotyczące oceny merytorycznej oferty ujęte są w formularzu Protokołu Oceny Oferty załączonym do niniejszego ogłoszenia konkursowego (zał. nr 2).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama