Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym w 2023 roku

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 16.12.2022 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 125 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym w 2023 roku.

Zadanie obejmuje organizację dzielnicowych rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży dla uczniów białołęckich placówek oświatowych w kategoriach „dzieci”, „młodzież” oraz „licealiada”.

Rozgrywki prowadzone zgodnie z aktualnym regulaminem WOM w relacji szkolnej obowiązującym w danym roku szkolnym oraz harmonogramem udostępnianym przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

Obowiązki organizatora:

 • zabezpieczenie i przygotowanie obiektu sportowego,
 • zapewnienie sędziów i obsługi technicznej z odpowiednim sprzętem,
 • prowadzenie dokumentacji zawodów, opracowanie komunikatu organizacyjnego i końcowego i przesłanie go do UD Białołęka m. st. Warszawy,
 • uzgodnienie z Referatem Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka regulaminu, systemu rozgrywek, miejsca, terminu i harmonogramu rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz przesłanie go do uczestników,
 • zapewnienie dojazdu uczestników na zawody wyższego szczebla,
 • zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla finalistów zawodów wyższego szczebla,
 • zapewnienie sprzętu sportowego dla zwycięzców poszczególnych konkurencji.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

I: koszty realizacji działań:

 • wynajem obiektów,
 • wynajem sprzętu,
 • obsługa techniczna,
 • obsługa sędziowska,
 • obsługa medyczna,
 • ubezpieczenie Organizatora,
 • transport uczestników/sprzętu,
 • zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczestników,
 • spiker/konferansjer,
 • zakup sprzętu sportowego (bądź innych nagród rzeczowych) niezbędnego do realizacji zadania,
 • wydatki związane z zapewnianiem dostępności przy realizacji zadania publicznego (Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności);
 • inne, podlegające akceptacji Referatu Sportu i Rekreacji w Wydziale Promocji i Sportu dla Dzielnicy Białołęka.

II: koszty administracyjne

 • obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Konieczne jest spełnienie obowiązku ubezpieczenia oferenta w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

 

Zakres i warunki realizacji zadania:

 • na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy;
 • w przypadku wprowadzenia obostrzeń wynikających  ze  stanu zagrożenia epidemicznego w trakcie realizacji zadania wszystkie działania muszą być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta i będą miały wpływ na wysokość przyznanej dotacji);
 • ubezpieczenie OC oferenta;
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową.

 

Prawidłowa dotychczasowa współpraca oferenta z Urzędem Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, rzetelna realizacja zadań zlecanych przez Dzielnicę, godne reprezentowanie Warszawy na arenie ogólnopolskiej, a także międzynarodowej,  będą miały wpływ na wysokość dofinansowania rekomendowaną przez Komisję ds. opiniowania ofert.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama