Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2023 roku

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 16.12.2022 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 180 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2023 roku.

Zadanie obejmuje organizację wyjazdowych zgrupowań szkoleniowych (obozów sportowych) podczas ferii letnich w 2023 roku. Odbiorcami zadania są dzieci i młodzież, w szczególności z  Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, uczestniczące regularnie w zajęciach sportowych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i uczniowskie kluby sportowe prowadzące szkolenie sportowe na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Obozy powinny być kontynuacją całorocznego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania  

I: koszty realizacji działań:

 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda;
 • transport (w tym sprzętu i urządzeń sportowych);
 • wynajem obiektów i urządzeń;
 • drobne nagrody (w tym trofea sportowe);
 • wynagrodzenie kadry;
 • obsługa medyczna, realizowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
 • ubezpieczenie OC w przypadku braku ubezpieczenia całorocznego obejmującego realizację niniejszego zadania;
 • ubezpieczenie NNW uczestników;
 • wydatki związane z zapewnianiem dostępności przy realizacji zadania publicznego (Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności);
 • inne, podlegające akceptacji Referatu Sportu i Rekreacji w Wydziale Promocji i Sportu dla dzielnicy Białołęka.

 

II: koszty administracyjne:

 • obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji;
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (plakaty, banery, roll-up, itp.) z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia informacji o finansowaniu/współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa;

 

Zakres i warunki realizacji działania:

 • w  formularzu ofertowym w pkt. „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego” należy wpisać nazwę własną projektu;
 • oferent musi spełnić obowiązek ubezpieczenia OC organizatora w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem. Każdy uczestnik musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu. Informacje na ten temat należy wpisać w sekcji oferty: „Inne informacje”. Niezamieszczenie w ofercie informacji dotyczących ubezpieczenia OC  i NNW skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 • dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy organizator wypoczynku otrzyma zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku właściwemu, dla miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora, Kuratorowi Oświaty (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży);
 • dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator zgrupowania szkoleniowego;
 • na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy;
 • czas trwania zgrupowania szkoleniowego min. 10 dni (9 dób noclegowych);
 • oferent powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym: kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku, do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz uprawnieniami instruktorskimi/trenerskimi w przypadku osób prowadzących szkolenie sportowe w trakcie trwania zgrupowania;
 • dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna (od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych) zamieszkała/ucząca się wyłącznie na terenie dzielnicy Białołęka;
 • oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie ramowego programu zgrupowania z uwzględnieniem szkolenia sportowego, które powinno obejmować minimum 4 godziny szkolenia sportowego dziennie;
 • rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2022 roku brały/brali udział (reprezentując podmiot składający ofertę) we współzawodnictwie sportowym (w minimum jednym z niżej wymienionych): rozgrywanym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (w relacji klubowej), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy, w zawodach rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego (na podstawie wyników z komunikatu za 2022 rok https://ssm.insp.waw.pl/klasyfikacja-klubow), Mistrzostwach Polski Seniorów, Pucharze Polski Seniorów, w danej dyscyplinie. Oferent zobowiązany jest do umieszczenia informacji o osiągnięciach sportowych z 2022 roku w ofercie, w części: „Inne informacje”;
 • przy planowaniu zadania należy uwzględnić opracowanie programu szkolenia sportowego, rejestrację wypoczynku w Kuratorium Oświaty, prowadzenie różnych form wypoczynku zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, zapewnienie ubezpieczenia OC i NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • w przypadku wprowadzenia obostrzeń wynikających  ze  stanu zagrożenia epidemicznego w trakcie realizacji zadania wszystkie działania muszą być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • w przypadku pobierania opłat za udział w wypoczynku kwotę pobieraną od uczestników należy w całości przeznaczyć na realizację działania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 –Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania). Szczegółowe informacje dotyczące pobierania opłat ze wskazaniem opłaty od pojedynczego odbiorcy oraz kalkulacja kwoty wskazanej w pkt. V.B.4 należy wpisać w części VI.3 oferty.

UWAGA! Prawidłowo wskazana kwota świadczeń od odbiorców zadania powinna być zgodna ze wzorem na wyliczenie:

okres trwania zgrupowania szkoleniowego x liczba uczestników x opłata za udział = suma wpłat od uczestników;

 • termin zakończenia zadania nie może znacznie odbiegać od planowanej daty zakończenia zgrupowania, na co oferent zobowiązany jest zwrócić uwagę przy składaniu oferty;

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta” i będą miały wpływ na wysokość przyznanej dotacji);
 • ubezpieczenie OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba adresatów zadania (należy wykazać liczbę uczestników zamieszkałych/ uczących się na terenie dzielnicy Białołęka, którzy biorą czynny udział we współzawodnictwie sportowym, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej);
 • liczba dni zgrupowania (należy wskazać liczbę dób noclegowych);
 • miejsce realizacji zadania publicznego wraz z opisem;
 • przedstawienie w ofercie ramowego programu zgrupowania szkoleniowego;
 • działalność Organizacji prowadzona na terenie dzielnicy Białołęka;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową.

 

Prawidłowa dotychczasowa współpraca oferenta z Urzędem Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, rzetelna realizacja zadań zlecanych przez Dzielnicę, godne reprezentowanie Warszawy na arenie ogólnopolskiej, a także międzynarodowej,będą miały wpływ na wysokość dofinansowania rekomendowaną przez Komisję ds. opiniowania ofert.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama