Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2023 roku

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 16.12.2022 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2023 roku.

Szkolenie sportowe i/lub udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie m.st. Warszawy, w szczególności z Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Zadanie konkursowe dla grup nieobjętych konkursem ofert organizowanym przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Program szkolenia sportowego dla dzieci od I klasy szkoły podstawowej do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii), zaczynających swoją przygodę ze sportem, a także dla grupy naborowych do różnych dyscyplin sportowych.

W  formularzu ofertowym w pkt. „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego” należy wpisać nazwę własną projektu, można to zrobić poprzez dodanie nazwy organizacji;

Oferent musi spełnić obowiązek ubezpieczenia OC Organizatora w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem. Informacje na ten temat należy wpisać w ofercie, w sekcji: „Inne informacje”. Każdy uczestnik szkolenia i współzawodnictwa musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.

Szczegółowe wymagania do SZKOLENIA STACJONARNEGO:

 • systematyczne, stacjonarne, podstawowe szkolenie sportowe (z wyłączeniem ferii zimowych i okresu wakacyjnego) obejmujące uczniów szkół podstawowych;
 • szkolenie odbywa się minimum 2 x w tygodniu po 1,5  h lub 3 x po 1 h; w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu;
 • grupa szkoleniowa składa się z min. 15 osób; w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może być skierowane do mniejszej liczby osób;
 • nie można prowadzić jednocześnie (w tym samym miejscu i czasie) zajęć z więcej niż jedną grupą szkoleniową przypisaną do jednego trenera;
 • w ofercie powinny znaleźć się dokładne informacje dotyczące:

           - miejsca prowadzenia szkolenia,

           - liczby adresatów zadania,

           - czasu trwania szkolenia z podziałem na tygodnie, grupy szkoleniowe, częstotliwość prowadzenia jednostek treningowych,

           - kwalifikacji kadry szkoleniowej;

 • liczbę uczestników szkolenia należy wpisać w ofercie w pkt. III.3 oferty w polu „Grupa docelowa” oraz części III.6 – Planowany poziom osiągnięcia rezultatów.  Należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej. W przypadku braku informacji – dotacja nie zostanie przyznana;
 • prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie dziennika zajęć zawierającego: datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, który będzie wymagany w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowił dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania. Po zakończeniu realizacji  umowy skontrolowane przez Zleceniodawcę dzienniki zajęć, powinny być przechowywane w siedzibie klubu wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji umowy;
 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej oferty i przyznania dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników szkolenia, harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania oraz oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie (wzory dokumentów, zostaną przekazane oferentom po ogłoszeniu wyników konkursu drogą elektroniczną);
 • w przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia kwotę pobieraną od uczestników szkolenia podstawowego należy w całości przeznaczyć na realizację działania i wykazać w ofercie (pkt V – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4 –Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania). Szczegółowe informacje dotyczące pobierania opłat ze wskazaniem opłaty od pojedynczego odbiorcy oraz kalkulacja kwoty wskazanej w pkt. V.B.4 należy wpisać w części VI.3 oferty.

UWAGA! Prawidłowo wskazana kwota świadczeń od odbiorców zadania powinna być zgodna ze wzorem na wyliczenie:

okres szkolenia objęty dofinansowaniem (w miesiącach) x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia.

Szczegółowe wymagania do WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO:

 • w ofercie należy wykazać zawody sportowe, w których oferent zamierza wziąć udział. Informacje na ten temat należy wpisać w ofercie w sekcji: „Inne informacje”; Brak informacji o zawodach będzie skutkował nieprzyznaniem dotacji.
 • liczbę uczestników szkolenia należy wpisać w ofercie w pkt. III.3 oferty w polu „Grupa docelowa” oraz części III.6 – Planowany poziom osiągniecia rezultatów.  Należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem i będzie brała czynny udział we współzawodnictwie, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej. W przypadku braku informacji – dotacja nie zostanie przyznana;
 • rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2022 roku brały/brali udział (reprezentując podmiot składający ofertę) we współzawodnictwie sportowym (w minimum jednym z niżej wymienionych): rozgrywanym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (w relacji klubowej), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy, w zawodach rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego (na podstawie wyników z komunikatu za 2022 rok https://ssm.insp.waw.pl/klasyfikacja-klubow), Mistrzostwach Polski Seniorów, Pucharze Polski Seniorów, w danej dyscyplinie. Oferent zobowiązany jest do umieszczenia informacji o osiągnięciach sportowych z 2022 roku w ofercie, w części: „Inne informacje”;
 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej oferty i przyznania dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników współzawodnictwa, a w czasie trwania zadania do prowadzenia wykazu turniejów zawierającego: termin i miejsce organizacji turnieju, liczbę startujących zawodników z organizacji oferenta oraz zdobyte miejsce w czasie turnieju;

 

Jeśli oferta złożona w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy lub innym Urzędzie Dzielnicy dotyczy:

 • wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa sportowego) – organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w Dzielnicy dla tych samych uczestników szkolenia;
 • wyłącznie szkolenia stacjonarnego – organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w Dzielnicy udziału we współzawodnictwie dla tych samych uczestników szkolenia;
 • szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a Dzielnicę tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w Dzielnicy.

 

Koszty merytoryczne w ramach realizacji zadania  

I: Koszty realizacji działań:

SZKOLENIE STACJONARNE:

 • wynagrodzenie osób szkolących;
 • wynajem obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach);
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia;
 • wydatki związane z zapewnianiem dostępności przy realizacji zadania publicznego (Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności);
 • inne, podlegające akceptacji Referatu Sportu i Rekreacji w Wydziale Promocji i Sportu dla Dzielnicy Białołęka;

 

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE:

 • przejazd, transport;
 • zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy);
 • opłaty za udział we współzawodnictwie;
 • ubezpieczenie OC w przypadku braku ubezpieczenia całorocznego obejmującego realizację niniejszego zadania;
 • ubezpieczenie NNW uczestników;
 • inne, podlegające akceptacji Referatu Sportu i Rekreacji w Wydziale Promocji i Sportu dla Dzielnicy Białołęka;

 

II: Koszty administracyjne:

 • obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji;
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (plakaty, banery, roll-up, itp.) z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia informacji o finansowaniu/współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta” i będą miały wpływ na wysokość przyznanej dotacji);
 • ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników.  Oferent musi spełnić obowiązek ubezpieczenia OC organizatora w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem. Każdy uczestnik szkolenia i współzawodnictwa musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu. Informacje na ten temat należy wpisać w sekcji oferty: „Inne informacje”.
 • wykazane zawody/turnieje/rozgrywki w których oferent zamierza wziąć udział. Przy dofinansowaniu brane pod uwagę będą osiągnięcia,  ranga oraz zasięg współzawodnictwa sportowego;
 • liczba zawodników objęta zadaniem  (należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej);
 • działalność organizacji prowadzona na terenie dzielnicy Białołęka;
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową;

 

Prawidłowa dotychczasowa współpraca oferenta z Urzędem Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, rzetelna realizacja zadań zlecanych przez Dzielnicę, godne reprezentowanie Warszawy na arenie ogólnopolskiej, a także międzynarodowej,  będą miały wpływ na wysokość dofinansowania rekomendowaną przez Komisję ds. opiniowania ofert.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama