Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Prowadzenie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku
Nabór od 24.11.2022 do 15.12.2022 17:00
Wydział Organizacyjny (WO)
Łączny budżet 397,062 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 397,062 tys. PLN
Gmina Miejska Starogard Gdański, Wydział Organizacyjny (WO) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Ogłoszenie Nr WO.6140. 5.1.2022

Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 24 listopada 2022

o otwartym konkursie ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

 

1. Forma i podstawa prawna konkursu:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Uchwała Nr LI/617/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

2. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia:

Na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu przeznacza się kwotę 397 062,-zł.

3. Termin realizacji zadania:

od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

4. Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w 2022r.:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim na 2022 rok wyniosło 294 120, zł.

5. Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu:

Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl, bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik urzędu: Joanna Gronowska – tel. 58 530-6010, joanna.gronowska@um.starogard.pl

6. Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty.

7. Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 15.12.2022 r. godz. 17.00.

8. Potwierdzenie złożenia oferty lub wydrukowaną ofertę zawierającą sumę kontrolną zgodną z sumą wskazaną w serwisie Witkac.pl, w wersji papierowej należy złożyć do dnia 16.12.2022 r., do godz. 14.00 siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, po uprzednim podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

9. Wymagane załączniki należy złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac.pl w terminie jak dla składania oferty lub w wersji papierowej w terminie jak dla składania wersji papierowej w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.

10. W przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

11. Załączniki do składanej oferty:

1) w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta,

2) kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem,

3) pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

12. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w pkt od 6-11 równoznaczne jest z niezakwalifikowaniem jej do oceny.

13. Termin oceny formalnej i merytorycznej:

Do 21 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

14. Warunki rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.

15. Warunki realizacji zadania:

Organizator w ramach realizacji poszczególnych zadań wymaga, aby podmiot biorący udział
w konkursie prowadził
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Całodobowy nadzór i utrzymanie schroniska.

W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie do:

1) całodobowego przyjmowania i przetrzymywania zwierząt zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, w szczególności psów i kotów,

2) zapewnienia właściwego żywienia i optymalnych warunków bytowych dla zwierząt,

3) zapewnienia właściwej opieki weterynaryjnej dla zwierząt przebywających w schronisku,

4) zapewnienia pielęgnacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym zwierząt,

5) zapewnienie niezbędnego personelu do opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku,

6) prowadzenie działań adopcyjnych, na zasadach określonych w regulaminie adopcji,

7) usypianie zwierząt dorosłych i ślepych miotów zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

8) prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz potencjalnych posiadaczy zwierząt,

9) dbanie o powierzone mienie gminne,

10) zakup suchej karmy w ramach pomocy dla wolno bytujących kotów.

Całodobowa pomoc rannym bezpańskim zwierzętom oraz odławianie w godz. 8.00 – 19.00, 7 dni w tygodniu bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Wykonawca w ramach zadania będzie zobowiązany do:

11) odławiania z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w sposób humanitarny i profesjonalny zwierząt domowych wałęsających się, zabłąkanych oraz podejrzanych o wściekliznę, a także rannych,

12) podejmowania interwencji niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu wpisu do książki wyjazdów interwencyjnych,

13) przewożenia przystosowanym do tego celu własnym środkiem transportu odłowionych zwierząt do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim,

14) udzielania pomocy bezpańskim zwierzętom chorym i rannym oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych,

15) natychmiastowego powiadamiania Powiatowego Inspektora Weterynarii w przypadkach podejrzenia

16) zwierzęcia o chorobę zakaźną, zwalczaną z urzędu oraz do przewiezienia zwierzęcia we wskazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsce z wyłączeniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

16. Oczekiwane rezultaty zadania publicznego:

Ilość zwierząt objętych opieką schroniska – oświadczenie na podstawie kart ewidencyjnych zwierząt przebywających w schronisku,

Ilość adoptowanych zwierząt – oświadczenie na podstawie umów adopcyjnych.

17. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).

18. Finansowanie zadania.

1) Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.

2) W ramach kosztów zadanie sfinansować można jedynie działania niezbędne, w celu jego realizacji.
W ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

3) Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków własnych mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia 2023 r.

4) Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków z dotacji mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.

5) Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, fakturami, itp.).

Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2023 r.:

a) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania:

b) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania;

c) koszty publikacji i promocji;

d) koszty wkładu osobowego – rozumianego jako nieodpłatna praca wolontariuszy lub członków danej organizacji;

e) koszty zakupionego do celów realizacji zadania wyposażenia, które nie mogą przekroczyć 5% wysokości wnioskowanej dotacji.

6) Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:

a) wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy,

b) pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

c) refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,

d) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

e) działalność gospodarczą,

f) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

g) udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,

h) premie, stypendia, nagrody finansowe.

7) Wysokość dotacji, o którą ubiega się organizacja pozarządowa, może wynosić maksymalnie do 80% wartości zadania.

8) Minimalny wkład własny organizacji pozarządowej wynosi 20% wartości dotacji. Wkład ten może być finansowy i/lub osobowy.

9) Przez wkład własny finansowy należy rozumieć:

- środki finansowe własne (środki pozyskane ze składek, darowizn bądź środki wypracowane przez organizację pozarządową, które zostały przeznaczone na realizację danego zadania),

- środki finansowe z innych źródeł publicznych (środki pozyskane z innych instytucji publicznych, np.: ministerstwa, starostwa, itp.)

- pozostałe (środki pozyskane z innych, niepublicznych źródeł, np. fundacji).

10) Przez wkład własny osobowy należy rozumieć:

a) pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań (zgodnie z zapisami art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

b) pracę członków organizacji pozarządowych udokumentowaną oświadczeniami o byciu członkiem organizacji oraz o wykonaniu powierzonych zadań.

11) Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system Witkac.pl, które będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy jak zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.

12) W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca.

19. Oceny formalnej ofert złożonych w konkursie dokonuje pracownik Wydziału Organizacyjnego na podstawie karty oceny formalnej:

L.p.

Kryteria formalne

TAK/ NIE

1.

Oferta została złożona za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu

 

2.

Poświadczenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym w szczegółowych warunkach konkursu

 

3.

Poświadczenie złożenia oferty zawiera sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze,

 

 

1) Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert zobligowany jest w dniu oceny oferty i stwierdzeniu braków formalnych do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta poprzez system Witkac.pl.

2) Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia powiadomienia wysłanego w systemie Witkac.pl.

3) W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta nie jest poddawana dalszej ocenie.

4) Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do komisji konkursowej opiniującej pod względem merytorycznym.

20. Ocena merytoryczna

Kryterium oceny merytorycznej

Punktacja

Od – do

1.

Analiza i ocena realizacji zadania publicznego realizowanego w 2021 r. (rzetelność, terminowość i sposób realizacji zadania)

0-5

2.

Celowość realizacji zadania

0-15

 

2.1

Czy potrzeba realizacji zadania została w pełni uzasadniona (na jakie potrzeby mieszkańców odpowiada projekt, czy zostały one zdiagnozowane i na jakiej podstawie- dokumenty wymienione w § 5 programu współpracy lub badania własne)

0-10

2.2

Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników, czy są adekwatne w powiązaniu z celami zadania)

0-5

3.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

0-10

3.1

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze (w latach 2019-2021, nazwa organu administracji publicznej, z którym realizowane było zadanie)

0-5

3.2

Zasoby kadrowe- kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania

0-5

4.

Opis planowanych działań – czy przyjęte rezultaty są adekwatne do zaplanowanych działań

0-5

5.

Budżet zadania

0-13

 

5.1

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (realność, przejrzystość, szczegółowość, spójność kosztorysu z opisem i harmonogramem, uzasadnienie i realność kosztów - poprawność ich wyliczeń)

0-5

 

5.2

Udział wkładu własnego osobowego:

0 pkt – od 0 do 10 %

1 pkt – od 11 do 29%

2 pkt – od 30% do 49%

3 pkt –od 50% do 69%

4 pkt – ponad 70%

0-4

 

5.3

Udział wkładu finansowego w całkowitym koszcie zadania:

0 pkt – od 0 do 10 %

2 pkt – od 11 do 29%

4 pkt – od 30% do 49%

6 pkt –od 50% do 69%

8 pkt – ponad 70%

0-4

6.

Indywidualna ocena oferty przez członka komisji

0-5

7.

Liczba punktów ogółem

 

Zasady oceny merytorycznej

Dofinansowanie może otrzymać oferta, która uzyskała więcej niż 25 punktów
 

Końcowa punktacja oferty to średnia z ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej.

21. Sposób informowania o wynikach konkursu – wykaz zleconych zadań i kwot przyznanych dotacji na realizację tych zadań, zostanie opublikowany w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego na bip.starogard.pl

22. Warunki realizacji zadań – istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści

1) Realizacja zadań powinna mieścić się w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

2) W przypadku zmniejszenia wkładu własnego w zadaniu, organizacje pozarządowe zobowiązane są proporcjonalnie zmniejszyć kwotę dotacji do wykorzystania.

3) Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Miejskiej.

4) Wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji wymaga co najmniej 20% wkładu własnego organizacji pozarządowych w realizację zadania. Wkład ten może być finansowy i/lub osobowy, obejmujący pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy.

5) Organizacje pozarządowe są zobowiązane do poinformowania w formie pisemnej o istotnych zmianach dotyczących: terminu realizacji zadania, harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania, niezwłocznie po nabyciu wiedzy w tym zakresie. Każda z istotnych zmian będzie wymagała wprowadzenia zmian do umowy.

6) Każdorazowo w umowie o realizację zadania określony zostanie procent, o jaki można zwiększyć pozycję kosztorysu finansowaną z dotacji, bez konieczności zawierania aneksu.

7) W celu zlecenia usługi o wartości powyżej 1.000,00 (słownie: jednego tysiąca) złotych, pokrytej w całości lub w części z dotacji organizacja pozarządowa zawiera z wykonawcą usługi umowę w formie pisemnej.

8) Przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej organizacja pozarządowa zobowiązana jest stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz odpowiedniego wydatkowania środków co do ich charakteru i wysokości.

9) W przypadku gdy płatność za usługi lub faktury, które zostają opłacone w ramach realizacji zadania, przypada w dniu wolnym od pracy, za właściwe uznaje się dokonanie płatności w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

23. Zastrzeżenia ogłaszającego.

1) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, wydłużenia terminu składania ofert, czy terminu rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.

2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

3) Dwie lub więcej organizacji pozarządowych działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama