Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Plenerowe przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne dla mieszkańców dzielnicy Żoliborz w okresie wakacyjnym

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 09.01.2023 14:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 42 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 42 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Plenerowe przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne dla mieszkańców dzielnicy Żoliborz w okresie wakacyjnym.

1.Nazwa zadania konkursowego: „Plenerowe przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne dla mieszkańców dzielnicy Żoliborz w okresie wakacyjnym”

2.Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie:

3.Cel zadania:„Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna”

4.   Opis zadania: Organizacja cyklicznych wydarzeń artystyczno-kulturalnych w przestrzeni publicznej w okresie czerwiec – wrzesień 2023 r. na terenie dzielnicy Żoliborz. Działania z zakresu kultury i edukacji kulturalnej mają być prowadzone w plenerze i w przestrzeniach otwartych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o mniejszym nasyceniu kulturą.

5.Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Zadanie publiczne powinno być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

Dopuszcza się uwzględnienie w kalkulacji kosztów realizacji zadania kosztów związanych z zapewnianiem dostępności - koszty nie mogą przekroczyć 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Oferent powinien wskazać w sekcji VI oferty, które wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, uwzględni przy realizacji zadania.

 

W przypadku niewskazania w ofercie realizacji zadania sposobu spełnienia wymogów dotyczących dostępności lub wskazania ich w sposób niewystarczający Oferent zobowiązany będzie do aktualizacji oferty w tym zakresie przed podpisaniem umowy.

6.   Rezultaty zadania: Rezultaty należy przedstawić w sposób mierzalny, możliwy do weryfikacji, np.: liczba wydarzeń, liczba warsztatów, spotkań,  liczba osób w nich uczestnicząca.

7.Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

8.   Termin realizacji zadania: 1 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.

9.Miejsce realizacji zadania:

10.W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

11.Środki przeznaczone na realizację zadania: 42 000,00 zł.

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
 3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.
 4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.
 5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 6. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:
 1. odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;
 2. zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
 3. wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;
 4. zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.
 1. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama