Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

ABC obowiązków organizacji pozarządowych Księgowość, sprawozdawczość, RODO. Skorzystaj z kursu eduNGO >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, działań edukacyjno-informacyjnych na temat uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży ze...

Reklama
Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, działań edukacyjno-informacyjnych na temat uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży ze szkól żoliborskich
Nabór od 24.11.2022 do 10.01.2023 09:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 65 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 65 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, działań edukacyjno-informacyjnych na temat uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży ze szkól żoliborskich.

Opis zadania:

      a) Adresaci zadania: uczniowie żoliborskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodzice/opiekunowie i nauczyciele.

      b) Zakres tematyczny programów:

 • profilaktyka zachowań ryzykownych, w tym profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz uzależnień behawioralnych;
 • kształtowanie umiejętności społecznych.

     c) Warunki realizacji:

 • Program musi spełniać standard jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i innych placówkach systemu oświaty, placówkach wsparcia dziennego oraz w środowisku lokalnym, opisany w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 (Uchwała nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 marca 2022 r.).
 • Preferowane będą programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii, znajdujące się w bazie programów profilaktycznych na stronie https://www.programyrekomendowane.pl
 • Oferent w ramach realizacji zadania powinien przygotować materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży biorących udział w danym programie profilaktycznym/działaniu edukacyjno-informacyjnym, materiały informacyjne dla rodziców/opiekunów, dotyczące zajęć oraz pisemne rekomendacje dla wychowawców klas, zawierające wskazówki do dalszej pracy profilaktycznej.
 • Oferent przed złożeniem oferty powinien nawiązać kontakt ze szkołami/ placówkami, w których zamierza realizować działania. Oferta powinna zawierać informację o deklaracji zawierającej:

                -  zasady współpracy, udostępnienia pomieszczeń,

                -  informacje o liczbie klas i godzin programów/działań,

                -  informacje o liczbie uczestników,

                -  informacje o osobach ze szczególnymi potrzebami i jakimi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 t.j.);

 • W przypadku realizacji zadania w innym miejscu niż szkoła, Oferent powinien podać w ofercie lokalizację oraz informację o posiadaniu porozumienia o przyrzeczeniu użyczenia, wynajmu lokalu do prowadzenia programów/działań.
 • Po podpisaniu umowy, a w terminie 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, Oferent powinien przesłać drogą mailową do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy szczegółowy harmonogram zajęć, ustalony bezpośrednio z dyrektorami szkół/placówek, w których realizowane będą działania w ramach dotacji. W trakcie realizacji zadania, każdą zmianę terminu należy zgłosić drogą mailową do ww. Wydziału.
 • Po zakończeniu ostatnich zajęć, a przed złożeniem sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego Oferent będzie zobowiązany dostarczyć (w przypadku realizacji w szkole) pisemne, podpisane przez dyrektora danej szkoły, potwierdzenie przeprowadzenia zajęć (zawierającego nazwę/rodzaj zajęć, liczbę zrealizowanych godzin zajęć dla danej klasy/grupy, liczbę uczniów, liczbę klas/grup, datę realizacji).
 • Bezpośredni realizatorzy programu/działań muszą posiadać wykształcenie wyższe, aktualne dokumenty, rekomendacje i zaświadczenia świadczące o uprawnieniach do prowadzenia zajęć profilaktycznych, szczególnie w zakresie oferowanego rekomendowanego programu profilaktycznego;
 • Oferent powinien zaplanować przeprowadzenie ewaluacji osiągnięcia celu zadania. Działania mają podlegać systematycznej ocenie skuteczności, dokonywanej przez realizatorów. Ewaluacja powinna zostać przedstawiona w sprawozdaniu końcowym.
 • Składając ofertę, Oferent oświadcza jednocześnie, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (j.t. Dz. U. 2020, poz. 152), dane osobowe bezpośrednich realizatorów zostaną przez niego zweryfikowane w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) oraz, że ponosi on pełną odpowiedzialność za dokonanie tej weryfikacji. Zgodnie z art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 1000 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli czy Wykonawca dokonał weryfikacji danych bezpośrednich realizatorów w RSPTS i w przypadku stwierdzenia braku weryfikacji, zgłoszenia tego faktu odpowiednim instytucjom;
 • W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i powinna spełniać aktualne wymogi sanitarne i podlegać ograniczeniom, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Oferent powinien przedstawić plan realizacji zadania w formie zdalnej w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej lub czasowego zamknięcia szkoły/placówki.
 • Kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów;
 • Oferent powinien określić przy kalkulacji kosztorysu rodzaj godzin (zegarowa czy dydaktyczna);
 • Skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego. Koszty administracyjne oraz obsługi księgowej i biurowo-kadrowej mogą stanowić maksymalnie 10% kosztów całego zadania.
 • Nie będą finansowane/dofinansowane z dotacji działania o charakterze jednorazowym, akcyjnym, w tym np. konkursy, pogadanki, spektakle, koncerty, zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu ani festyny, pikniki, obchody dnia dziecka, mikołajki. Program profilaktyczny musi stanowić zamkniętą strategię, która będzie podlegała ewaluacji.
 • Środki finansowe, które będą traktowane jako koszty niekwalifikowane do sfinansowania/dofinansowania w ramach realizacji zadania:

            - koszty doposażenia,

            - koszty upominków, nagród, prezentów,

            - koszty związane z lokalem, siedzibą Oferenta.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama