Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Profilaktyka uniwersalna w wolskich placówkach oświatowych

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 19.12.2022 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 230 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Profilaktyka uniwersalna w wolskich placówkach oświatowych.

Zadanie może być realizowane poprzez:

 1. Realizacje programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z wolskich szkół

Adresaci: dzieci i młodzież z wolskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

 

Zakres tematyczny programów:

 • profilaktyka zachowań ryzykownych, w tym profilaktyka przemocy/ uzależnień chemicznych/ uzależnień behawioralnych,
 • kształtowanie umiejętności społecznych.

Warunki realizacji zadania:

 • program musi spełniać standard jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i innych placówkach systemu oświaty, placówkach wsparcia dziennego oraz w środowisku lokalnym, opisany w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 (Uchwała nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 marca 2022r., str.94) ,
 • preferowane będą programy posiadające rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (bank rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej https://www.programyrekomendowane.pl),
 • oferta musi zawierać pisemną deklarację podpisaną przez dyrektora szkoły, zawierającą informacją nt. liczby klas i godzin programów, w której planowana jest realizacja danego programu; deklaracja powinna też zawierać informację, czy odbiorcami będą osoby ze szczególnymi potrzebami, a jeśli tak to jakimi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami),
 • zastrzega się prawo do możliwości zmiany miejsca realizacji zajęć (placówki oświatowej) i wskazanie oferentowi / zleceniobiorcy innego miejsca na terenie Dzielnicy Wola po wcześniejszym porozumieniu się z zainteresowanymi placówkami oświatowymi,
 • do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego wymagane będzie dołączenie pisemnego potwierdzenia przeprowadzenia zajęć podpisanego przez dyrektora danej szkoły,
 • oferent w ramach realizacji zadania powinien przygotować materiały edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży biorących udział w danym programie profilaktycznym, które będą zawierały ogólne informacje odnoszące się bezpośrednio do danej klasy np. rekomendowane działania, informacje czego dotyczyły zajęcia,
 • w przypadku otrzymania dotacji, oferent jest zobowiązany do opracowania ankietowej weryfikacji osiągnięcia rezultatów realizacji zadania,
 • preferowane jest przygotowanie pisemnych rekomendacji dla wychowawców klas zawierających wskazówki do dalszej pracy profilaktycznej, 
 • kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów,
 • oferent ma określić wskaźniki osiągnięcia celów oraz sposób ich weryfikacji,
 • osoby prowadzące program muszą posiadać wykształcenie wyższe, aktualne dokumenty, rekomendacje i zaświadczenia świadczące o uprawnieniach do prowadzenia zajęć profilaktycznych.
 • oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 152), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy. Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze powinna znaleźć się w ofercie,
 • należy zaplanować przeprowadzenie ewaluacji, aby ocenić poziom osiągnięcia celu zadania,
 • w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
 • wymagane jest przedstawienie planu realizacji zadania w formie zdalnej, na wypadek zmiany aktualnej sytuacji epidemicznej
 • w przypadku otrzymania dofinansowania, Zleceniobiorca będzie zobowiązany spełnić wszystkie wymagania prawne, aktualne w dniu podpisania umowy, określające warunki realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych.

 

Dotowane będą jedynie programy trwające minimum 4 godziny lekcyjne dla klasy.

Nie będą dotowane festyny, pikniki, konkursy plastyczne czy teatralne, zajęcia sportowe, alternatywne formy spędzania czasu, jednorazowe wydarzenia typu pogadanki, spotkania profilaktyczne, konkursy profilaktyczne, obchody dnia dziecka czy mikołajki, będące samodzielną strategią profilaktyczną.

 

 1. Szkolenia przygotowujące kadrę wolskich placówek oświatowych do prowadzenia programów profilaktycznych

Adresaci zadania:  kadra pedagogiczna z wolskich placówek oświatowych.

 

Warunki realizacji zadania:

 • zadanie ma na celu nabycie umiejętności i kompetencji służących do samodzielnego prowadzenia profilaktyki uniwersalnej w wolskich szkołach,
 • szkolenia dla kadry pedagogicznej powinny przede wszystkim polegać na wyposażeniu w takie zasoby, aby późniejszy realizator działań profilaktycznych potrafił bezpośrednio niwelować zachowania ryzykowne, poprzez wzmocnienie czynników chroniących,
 • preferowane będą programy posiadające rekomendację Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (bank rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej https://www.programyrekomendowane.pl),
 • zakres tematyczny programów, które będą w przyszłości prowadzone powinien dotyczyć przede wszystkim: kształtowania umiejętności indywidualnych i społecznych,
 • kadra szkoląca nauczycieli musi posiadać wykształcenie wyższe, aktualne dokumenty, rekomendacje i zaświadczenia świadczące o uprawnieniach do przeprowadzenia takich działań,
 •  w przypadku otrzymania dotacji, oferent jest zobowiązany do opracowania ankietowej weryfikacji osiągnięcia rezultatów realizacji zadania,
 • kosztorys zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów,
 •  należy zaplanować przeprowadzenie ewaluacji celu zadania,
 •  w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
 •  wymagane jest przedstawienie planu realizacji zadania w formie zdalnej, na wypadek stanu epidemicznego tego wymagającego,
 • w przypadku otrzymania dofinansowania, Zleceniobiorca będzie zobowiązany spełnić wszystkie wymagania prawne, aktualne w dniu podpisania umowy, określające warunki realizacji szkoleń dla kadry placówek oświatowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama