Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 19.12.2022 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 155 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie grupowe na Woli.

Zadanie polega na poprowadzeniu grupowych form wsparcia dla:

 • osób dorosłych będących w kryzysie emocjonalnym o podłożu sytuacyjnym,
 • młodzieży w wieku od 13 lat do ukończenia szkół ponadpodstawowych.

Odbiorcy:

 • dorośli mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zagrożeni uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie, doświadczający kryzysu emocjonalnego o charakterze sytuacyjnym,
 • osoby z syndromem DDA/DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych),
 • młodzież z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w wieku od 13 lat do ukończenia szkół ponadpodstawowych.

Odbiorcy powinni pochodzić w szczególności z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025.

Warunki przygotowania i realizacji zadania:

 • umożliwienie dzielenia się własnymi doświadczeniami w gronie osób zmagających się z podobnymi trudnościami,
 • stworzenie miejsca bezpiecznej wymiany doświadczeń i informacji dla osób zmagających się z podobnymi trudnościami,
 • przedstawienie lokalnej diagnozy problemu, wokół którego miałaby być skupiona grupa wsparcia,
 • stworzenie możliwości indywidualnych konsultacji i wsparcia psychologicznego dla uczestników,
 • baza lokalowa musi znajdować się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 • obowiązkowe jest zaplanowanie możliwości realizacji zadania w formie zdalnej, na wypadek, gdy sytuacja epidemiczna uniemożliwi realizację w formie stacjonarnej,
 • w ofercie należy określić oraz zdefiniować jakiego rodzaj kryzysu o podłożu sytuacyjnym doświadczają odbiorcy zadania,
 • w ramach realizowanego zadania zakłada się możliwość realizacji działań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem wsparcia grupowego, muszą one jednak stanowić jego uzupełnienie np. wspólne wyjścia, inne formy wsparcia psychologicznego,
 • oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy (dotyczy ofert na prowadzenie wsparcia grupowego dla młodzieży). Informacja o niefigurowaniu kadry w Rejestrze powinna znaleźć się w ofercie.
 • w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej.

W opisie zadania należy podać następujące informacje:

 • opis sposobu rekrutacji członków grupy,
 • określenie ogólnej liczby uczestników projektu,
 • opis grupy odbiorców ze wskazaniem liczebności grupy, częstotliwości spotkań,
 • obowiązkowe przedstawienie planu realizacji zadania w formie zdalnej,
 • przedstawienie zakładanych rezultatów dostosowanych do specyfiki grupy oraz planowanego poziomu ich osiągnięcia,
 • określenie wskaźników osiągnięcia celów,
 • przedstawienie analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania oraz planowanego sposobu minimalizacji ryzyka,
 • opis bazy lokalowej, w której będzie realizowane zadanie (należy podać informacje, jeżeli miejsce jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama