Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 19.12.2022 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 260 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Klubu Młodzieżowego.

Adresaci: dzieci i młodzież zagrożona uzależnieniem z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025.

Działania pożądane w ramach realizacji zadnia:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz prowadzenie zajęć zgodnych ze zdiagnozowanymi zainteresowaniami adresatów zadania,
 • prowadzenie zajęć wyrównujących deficyty szkolne, prowadzenie działań wspierających indywidualne zasoby, potrzeby i talenty podopiecznych, doradztwo w zakresie wyborów edukacyjnych – wyboru szkoły, nauki zawodu,
 • nauka umiejętności życiowych ułatwiających usamodzielnianie się podopiecznych np. zarządzania budżetem domowym, wyłanianie liderów młodzieżowych współdecydujących z wychowawcami o istotnych kwestiach prowadzenia Klubu,
 • organizowanie działań na rzecz społeczności lokalnej np. poprzez promowanie wolontariatu wśród młodzieży,
 • działania promujące zdrowy styl życia,
 • systematyczne zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych,
 • warsztaty kulinarne z zakresu zdrowego odżywiania,
 • zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • wsparcie psychologiczne grupowe i indywidualne,
 • stała współpraca wychowawców, warsztatowców i trenerów z minimum 2 szkołami, które wymagają wsparcia,
 • tutoring/streetworking/praca pedagogiczna w środowisku szkolnym i rodzinnym w ramach obowiązków wychowawców.

Kadra: wykształcenie lub doświadczenie w danej dziedzinie potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

Dokumentacja realizacji zadania: dzienniki zajęć z systematycznie prowadzoną listą obecności, pisemne zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo podopiecznego w zajęciach, systematycznie prowadzone strona/profil Klubu w dowolnej formie internetowej.

Baza lokalowa musi spełniać następujące warunki:

 • dostęp światła dziennego,
 • co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno z możliwością przygotowywania lub spożywania posiłków,
 • dostęp do toalety,
 • preferowane będą programy realizowane w lokalach innych niż szkoły.

Wymogi realizacji zadania:

 • finansowanie może uzyskać jedynie całoroczny program obejmujący systematyczną pracę ze względnie stałą grupą podopiecznych, podejmujący wszechstronne działania na rzecz wzmacniania czynników chroniących, działania takie jak festyny, pikniki, konkursy plastyczne czy teatralne, zajęcia sportowe, alternatywne formy spędzania czasu, pogadanki, spotkania profilaktyczne, konkursy profilaktyczne, obchody dnia dziecka czy mikołajki itp.- traktowane jako samodzielna strategia profilaktyczna- nie mają potwierdzonej naukowo skuteczności w zakresie ograniczania spożywania substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi;

tego typu samodzielne działania nie będą finansowane,

 • przedstawienie opisu rekrutacji beneficjentów,
 • określenie liczby i wieku odbiorców oraz przestawienie ramowego tygodniowego planu działań,
 • przedstawienie analizy ryzyka realizacji zadania oraz planowanego sposobu minimalizacji ryzyka,
 • zaplanowanie sporządzenia diagnozy potrzeb beneficjentów w zakresie zajęć edukacyjnych, profilaktycznych oraz rozwijających zainteresowania,
 • opisanie planu współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w pracę z podopiecznymi Klubu, 
 • opisanie planu współpracy z rodzinami podopiecznych,
 • czytelne sporządzenie kosztorysu zadania - w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów,
 • przedstawienie planu pracy w formie zdalnej, na wypadek takiej konieczności,
 • preferowane będą oferty posiadające oświadczenie o posiadaniu prawa do zajmowania lokalu (lokali), w którym (których) realizowany ma być program, wraz z opisem lokalu,
 • w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
 • należy zaplanować przeprowadzenie ewaluacji celu zadania,
 • oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy. Informacja o niefigurowaniu kadry w Rejestrze powinna znaleźć się w ofercie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama