Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Sportowe śródmiejskie pikniki rodzinne

Reklama
Nabór od 25.11.2022 do 23.12.2022 15:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: SPORTOWE ŚRÓDMIEJSKIE PIKNIKI RODZINNE.

Kompletna organizacja imprez sportowych w formie: rodzinnych pikników, stacyjek sportowych, imprez sportowych okolicznościowych i rocznicowych.

Adresatami zadania są wszyscy mieszkańcy m.st. Warszawy w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy bez względu na grupę społeczną czy wiekową oraz turyści.

Ogóle warunki realizacji zadania:

- organizacja imprezy sportowej musi być na terenie Dzielnicy Śródmieście, preferowane miejsce powinno być otwarte, ogólnodostępne i na świeżym powietrzu. Dodatkowo wymagane warunki czy ustalenia z właścicielem terenu również są po stronie oferenta.

- impreza powinna trwać minimum 4 godziny (bez wliczenia czasu technicznego dotyczącego samej organizacji);

- w imprezie muszą się znaleźć oprócz różnych dyscyplin sportowych minimum 3 elementy dodatkowych atrakcji dla mieszkańców np. bańki mydlane, stoisko do budowania z klocków, stoisko waty cukrowej lub popcornu itp.

UWAGA: dodatkowe elementy muszą być przemyślane i uzgodnione z właścicielem terenu, na którym oferent planuje wykonanie pikniku. Wszelkiego rodzaju wymogi, warunki czy ustalenia związane z organizacją dodatkowych bezpłatnych atrakcji dla mieszkańców są po stronie oferenta.

- oferent w ofercie w pkt. VI oferty: „Inne informacje” składa deklarację współpracy podając liczbę wydarzeń sportowych organizowanych przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wydział Sportu i Spraw Społecznych, w których bezpłatnie weźmie udział, jako czynny podmiot biorący udział w wydarzeniach sportowych (wymagany udział w przynajmniej jednym takim wydarzeniu).

W ofercie powinny znaleźć się dokładne informacje dotyczące:

- miejsca;

- przewidywanej liczby adresatów zadnia;

- informacji dotyczących kwalifikacji zatrudnionej kadry;

- wstępny plan imprezy, zawierający pomysły i formę realizacji zarówno dyscyplin sportowych jak i dodatkowych atrakcji przewidzianych dla mieszkańców,

- podana ilość wydarzeń w których oferent weźmie udział.

W przypadku przyznania dotacji oferent zobowiązany jest zamieszczać na swojej stronie internetowej wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęć oraz przekazywać je do Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do Wydziału Sportu i Spraw Społecznych, celem umieszczenia na stronie www.srodmiescie.um.warszawa.pl. oraz na profilu fb https://www.facebook.com/srodmiesciesportowe/

Zamieszczone informacje o zajęciach muszą posiadać informację o finansowaniu lub współfinansowaniu przez Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy dostępnego na stronie https://um.warszawa.pl/waw/markawarszawa/znak-promocyjny-Warszawa

UWAGA: niedopuszczalne jest zastosowanie informacji zbiorczej o finansowaniu lub dofinansowaniu wszystkich zajęć organizowanych przez oferenta z różnych źródeł. Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu musi być jasna i klarowna określająca jednoznacznie z jakiego źródła pochodzi dotacja.

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy.

 

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

- wynajem terenu lub obiektów sportowych;

- wynagrodzenie obsługi technicznej, animatorów/trenerów sportu, sędziów, prowadzącego;

- ubezpieczenie OC i NNW całej imprezy;

- zapewnienie opieki medycznej;

- zakup nagród ( pucharów, dyplomów i medali itp.)

- zakup drobnych upominków;

- zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu sportowego i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć sportowych, którego wartość jednostkowa nie może przekroczyć 200,00 zł – należy prowadzić ewidencję: przychód – rozchód zakupionego sprzętu;

- wynajem niezbędnego sprzętu dotyczącego dodatkowych atrakcji dla mieszkańców lub wynagrodzenie dla osób je obsługujących;

- obsługa administracyjna, obsługa finansowo- księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji;

- przygotowanie oraz zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up, windery) z informacją o współfinansowaniu zadania m.st. Warszawy, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

UWAGA: Jeżeli w kosztorysie zostanie wymienione np. 5 rodzajów materiałów promocyjnych to takie będą wymagane od oferenta. Prosimy o przemyślane wpisywanie pozycji w kosztorysie.

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę w szczególności:

- doświadczenie w organizacji podobnych zadań;

- zapewnienie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry do realizacji zadania;

- koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową (udział innych środków finansowych, wkład osobowy i wkład rzeczowy)

- plan imprezy i atrakcyjność (różnorodność) formy jego realizacji.

 

Organizacja zobowiązana jest do przetrzymywania dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje kadry w swojej siedzibie i do okazywania Zleceniodawcy podczas kontroli, wizytacji. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy organizacja jest zobowiązana zweryfikować osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod katem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, w myśl ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Przy wykonywaniu działań organizacji nie mogą brać udziału osoby, które:

- widnieją w Rejestrze lub;

- nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

- co do których organizacja powzięła informacje, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama