Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 25.11.2022 do 16.12.2022 15:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 380 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Szkolenie stacjonarne i/lub udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Adresatami zadania mogą być dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymujące się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę, w dyscyplinach sportowych objętych współzawodnictwem w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego, określonych regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, zatwierdzonym przez Ministra Sportu i Turystyki na dany rok kalendarzowy.

 

Ogólne warunki realizacji zadania:

 • prowadzenie systematycznego, całorocznego, stacjonarnego szkolenia sportowego lub/i udział we współzawodnictwie sportowym (szkolenie z wyłączeniem okresu ferii letnich),
 • szkolenie odbywa się minimum 2 godziny w tygodniu – łącznie nie mniej niż 76 godzin w okresie styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień (wymagany dziennik zajęć),
 • zadaniem objętych zostanie minimum 10 uczestników,
 • w ofercie powinny znaleźć się dokładne informacje dotyczące:
 • miejsca przeprowadzenia szkolenia,
 • liczby adresatów zadania,
 • czasu trwania szkolenia z podziałem na tygodnia, grupy szkoleniowe, częstotliwość prowadzenia jednostek treningowych,
 • kwalifikacji kadry szkoleniowej,
 • szkolenie stacjonarne może być realizowane w formie zdalnej (online), jedynie w przypadku wprowadzenia obostrzeń spowodowanych pandemią (zaleca się przedstawianie takiego wariantu realizacji zadania w ofercie).
 • współpraca przy przynajmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Liczbę uczestników z podziałem na dyscypliny i szkolenie podstawowe/zasadnicze należy wpisać w ofercie, w części III.6 – Planowany poziom osiągnięcia rezultatów. W przypadku braku informacji – dotacja nie zostanie przyznana.

 

Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy.

 

Jeśli oferta złożona w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy dotyczy:

 • szkolenia stacjonarnego i/lub współzawodnictwa – w tym zakresie organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie zadania w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy lub innej dzielnicy dla tych samych uczestników,
 • tylko współzawodnictwa – organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy lub innej dzielnicy szkolenia stacjonarnego dla tych samych uczestników szkolenia,
 • szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy a dzielnicę, tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w Biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.

 

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

 • wynagrodzenie osób szkolących i obsługi technicznej (z wyłączeniem koordynatora),
 • wynajem obiektów (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających treningu na specjalistycznych obiektach sportowych),
 • zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć, którego wartość jednostkowa nie może przekroczyć 3.500,00 zł – należy prowadzić ewidencję: przychód – rozchód zakupionego sprzętu,
 • udział we współzawodnictwie sportowym (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe / wpisowe),
 • ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników,
 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up)
  z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

W dyscyplinach, dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę w szczególności:

 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań,
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,
 • liczba uczestników zadania,
 • wyniki sportowe w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego, Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (w relacji klubowej), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy,
 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC oferenta w związku z prowadzoną  działalnością statutową oraz posiadanym mieniem - weryfikacja na podstawie oświadczenia na końcu oferty,
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową (udział innych środków finansowych, wkład osobowy i wkład rzeczowy).

 

W przypadku dotychczasowej, dobrej współpracy oferenta z Urzędem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, rzetelnej realizacji zadań zlecanych przez Dzielnicę, godnego reprezentowania Warszawy na arenie ogólnopolskiej, Komisja ds. opiniowania ofert może przyznać dodatkowe środki.

 

Uwaga:

1.Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.

2.Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.

3.Prowadzącego szkolenie obowiązuje prowadzenie dziennika zajęć, zawierającego listę uczestników, frekwencję, zapis treści zajęć, który będzie wymagany w trakcie kontroli realizacji zadania.

 

W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania oraz oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie.

 

Wyniki przeprowadzonych przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2021 i 2022 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

 

Organizacja zobowiązana jest do przetrzymywania dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje kadry w swojej siedzibie i do okazywaniaZleceniodawcy podczas kontroli, wizytacji. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi organizacja jest zobowiązana zweryfikować osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, w myśl ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Przy wykonywaniu działań organizacji nie mogą brać udziału osoby, które:

 • widnieją w Rejestrze lub;
 • nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 • co do których organizacja powzięła informacje, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

 

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursów, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama