Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2023

Reklama
Nabór od 09.12.2022 do 05.01.2023 14:00
Centrum Aktywności Seniora
Łączny budżet 85 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 1 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Gdyni, Centrum Aktywności Seniora ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2023.

Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2023.                                    

                                     Szczegółowe warunki (regulamin) konkursu

 

I. Podstawa prawna konkursu:

 

 

II. Obsługa merytoryczna konkursu:

 

Centrum Aktywności Seniora

ul. 3 Maja 27/31

81-364 Gdynia

tel.: 58/663-50-82

e-mail: s.walkowski@cas.gdynia.pl

 

III. Termin i sposób składania ofert:

 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 05.01.2023 r., do godz. 14:00 wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w punkcie VI.6. szczegółowych warunków konkursu.

 

2. Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć maksymalnie 2 (dwie) oferty.

 

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

4. Po złożeniu oferty należy dostarczyć do Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia w terminie do dnia 13.01.2023 r., do godz. 14:00, wydrukowane z generatora Witkac.pl: potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta wraz z wydrukowaną z generatora złożoną ofertą, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

 

5. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Centrum Aktywności Seniora.

 

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:

 

1. W ramach realizacji zadania dofinansowane będą działania polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego osobom we wczesnym okresie później dojrzałości (osoby powyżej 55 roku życia). Działania, planowane w ramach realizacji poszczególnych przedsięwzięć powinny mieć na celu: działalność integracyjną, działalność prozdrowotną, działalność kulturalną i edukacyjną, realizację pasji i zainteresowań, budowanie świadomości prawnej seniorów i osób we wczesnym okresie późnej dojrzałości, tworzenie grup samopomocowych, których członkowie wspierać się będą w trudnościach dnia codziennego. Działania mogą przybrać formę spotkań, warsztatów, pogadanek, wyjazdów, ćwiczeń budujących sprawność i podobnych.

 

2. Oferenci muszą wziąć pod uwagę ewentualne zagrożenie epidemiologiczne i zapewnić beneficjentom działań bezpieczeństwo w tym zakresie.

 

3. Oferty powinny zawierać, o ile pozwala na to charakter danego działania, alternatywne formy jego kontynuowania, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa,  w wypadku wydania przez rząd obostrzeń epidemiologicznych, ograniczających lub wstrzymujących funkcjonowanie różnych sektorów życia publicznego.

 

4. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 20 lutego 2023 r. i zakończy do dnia 17 grudnia 2023 r.

 

5. Działania, opisane w ofercie, powinny być zgodne z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19.07.2019.

 

6. Miejscem realizacji zadania jest Miasto Gdynia, a adresatami zadania mieszkańcy Miasta 

Gdyni.

 

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

 

Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2023” wynosi  85.000,00 zł.

 

VI. Zasady i warunki składanych ofert

 

1.Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty spełniające łącznie wszystkie wymogi

określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

 

 

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

 

3. Nazwa własna zadania musi być zwięzła.

 

4. Oferta powinna zawierać dokładną liczbę odbiorców proponowanego zadania.

5.  W rozdziale V. oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy wpisać wszystkie planowane koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania, a także koszty administracyjne, czyli obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową projektu.

 1. Kalkulacja powinna być czytelna, przejrzysta i zrozumiała.
 2. Oferent musi wykazać w ofercie swój całkowity wkład na realizację zadania nie mniejszy niż 5% wartości zadania, a kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 95% wartości zadania.

 

 

6. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w punkcie V.C. oferty,
 2. ankieta Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
 3. oświadczenie o byciu lub nie podatnikiem VAT,
 4. aktualny odpis z KRS, zaświadczenie z CEiDG lub odpis z innego rejestru, potwierdzający statut prawny oferenta.

 

7. Jeśli oferent będzie podatnikiem VAT-u, w wypadku otrzymania dotacji przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Oświadczenia o kwalifikowalności VAT-u.

 

8. Oferta oraz potwierdzenie złożenia oferty, wygenerowane z systemu witkac.pl, muszą być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

 

9. Cele i sposoby realizacji działań, określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

 

10. Fotokopie (skan) załączników poświadczone przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl. w formacie .pdf lub .jpg.

 

VII. Warunki realizacji zadania

 

1. W  ramach  realizacji  niniejszego  zadania wspierane będą finansowo  wydatki Zleceniobiorcy związane z jego działalnością, polegającą na zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańcom Gdyni we wczesnym okresie później dojrzałości (osoby powyżej 55 roku życia).

 

2. Oferta nie może zakładać, a w czasie wykonywania zadania nie można przeznaczać środków pochodzących z dotacji, na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 4. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 5. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;
 6. działalność polityczną i religijną;

3. Nie dopuszcza się do przesunięć  z poszczególnych pozycji kosztów realizacji działań do poszczególnych pozycji kosztów administracyjnych w będącej załącznikiem do umowy kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w danym roku budżetowym bez zgody Zleceniodawcy.

4. Dopuszcza się do przesunięć, tylko pod warunkiem wcześniejszego, pisemnego poinformowania o tym organizatora konkursu, pomiędzy :

a) poszczególnymi pozycjami kosztów administracyjnych w zadaniu, o ile nie zmieni się ich suma w danym roku budżetowym.

b) z poszczególnych pozycji kosztów administracyjnych do poszczególnych pozycji kosztów realizacji działań w dowolnej wysokości, o ile przesunięcia te nie spowodują zakłóceń w realizacji zadania w danym roku budżetowym.

c) pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów realizacji danego działania w zadaniu, o ile przesunięcia te nie spowodują znaczącej zmiany charakteru zaplanowanego zadania.

d) pomiędzy poszczególnymi pozycjami z różnych działań w zadaniu, o ile przesunięcia te nie spowodują znaczącej zmiany charakteru zaplanowanego zadania. 

 

5. Nie dopuszcza się do tzw. „odrabiania” zaległej części zadania w postaci spotkań, warsztatów, pogadanek, ćwiczeń i wyjazdów, jeśli ta nie odbyła się, niezależnie od powodu.

 

6. W wypadku wydania przez rząd obostrzeń epidemiologicznych, ograniczających lub wstrzymujących funkcjonowanie różnych sektorów życia publicznego, oferent powinien niezwłocznie poinformować pisemnie organizatora konkursu o kontynuowaniu zadania w alternatywny, bezpieczny sposób opisany w ofercie lub o niemożności dalszego działania i konieczności wstrzymania wykonywania zadania w warunkach obostrzeń sanitarnych.

 

VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

 

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prezydent Gdyni, po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze organizacji pozarządowych lub podmiotów, którym zostanie przyznana dotacja.

3. Członkowie Komisji Oceniającej wydadzą opinię o danej ofercie w oparciu o kryteria oceny merytorycznej. 

4. Kryteria oceny merytorycznej, brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

 

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

 

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

 

 

TAK / NIE

 

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

 

0-5 pkt

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 

0-15

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

 

 

0-10

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

0-30

 

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów

 

Nazwa kryterium

Wartość punktowa

Atrakcyjność zadania dla Seniorów, jego różnorodność i dostosowanie do różnych zainteresowań oraz zróżnicowanych możliwości kondycyjnych.

0-25

Formy informacji o ofercie i naborze uczestników zadania, zapewniające dotarcie do jak najszerszego grona Seniorów i zachęcanie do aktywności.

0-15

 

5. Komisja oceniająca nie będzie rozpatrywała ofert, które w ocenie merytorycznej otrzymają mniej niż 55 pkt. łącznie ( punktów oceny ustawowej + punktów oceny dodatkowej).

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10.02.2023 r.

 

7. Organizacja pozarządowa lub podmiot, która złożyła w otwartym konkursie dwie oferty, może otrzymać maksymalnie dwie dotacje, po jednej na każdą ofertę. 

 

8. O wyniku konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

Źródło: Urząd Miasta Gdyni

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama