Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st...

Reklama
Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Nabór od 25.11.2022 do 16.12.2022 15:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Beneficjenci:

Osoby starsze zamieszkujące bądź przebywające na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Oczekiwania, formy realizacji zadania:

Przygotowanie i realizacja kompleksowych programów z zakresu edukacji/sportu/rekreacji/kultury na rzecz osób starszych.

Realizacja działań edukacyjnych m.in. z zakresu nowoczesnych technologii.

Realizacja działań integrujących, wyzwalających aktywność własną osób starszych.

Zaangażowanie wolontariuszy w programy na rzecz osób starszych oraz w bezpośrednie wspieranie seniorów w ich środowisku.

Organizowanie wydarzeń - spotkań dostosowanych do potrzeb osób starszych, wymiany informacji, samopomocy, budowania więzi, integracji międzypokoleniowej.

Umożliwienie dostępu do poradnictwa, pomocy psychologicznej, specjalistycznej oraz prawnej.

Dostarczanie wsparcia dla osób starszych, które mają trudności z opuszczeniem miejsca zamieszkania.

Tworzenie społecznych sieci wsparcia (np. wolontariat seniorski).

Realizacja działań może odbywać się w miarę możliwości i potrzeb w trybie online. 

 

W ramach realizacji zadania:

 - możliwy jest zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują pracę związaną
z bezpośrednimi kontaktami z innymi osobami,

- możliwe jest wykonywanie zdalnej pracy poprzez udzielanie porad i konsultacji telefonicznych, mailowych lub z wykorzystaniem komunikatorów i narzędzi internetowych,

- możliwy jest zakup sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej (laptopy, telefony komórkowe, mikrofony, słuchawki itp.),

-  możliwa jest zapłata za oprogramowanie i pracę informatyka, który przygotuje stanowiska niezbędne do realizacji pracy zdalnej.

 

Wszystkie opisane powyżej elementy powinny znaleźć się w ofercie, jeśli Oferent przewiduje
ww. działania i koszty realizacji zadania.

Zakupy materiałów powinny odnosić się do poszczególnych rodzajów działań określonych w ofercie.

Zakupy materiałów nie powinny przekraczać 20% wartości kosztów planowanych na realizację zadania.

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie innych środków finansowych możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama