Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 15.12.2022 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.

Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.

 

Realizacja zadania polegać będzie na zapewnieniu lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym dostępu do pomocy prawnej dla mieszkańców miasta Piły, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Warunki realizacji zadania:

 • udzielanie porad (prawnych, obywatelskich itp.) dla mieszkańców miasta Piły znajdujących się w trudnej sytuacji,

 • prowadzenie biura przynajmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (co najmniej dwie godzinny dziennie),

 • kadra zatrudniona do udzielania porad (prawnych, obywatelskich) powinna spełniać wymagania określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

 3. Tytuł prawny do lokalu – umowa najmu, umowa użyczenia lokalu na czas trwania zadania, akt notarialny potwierdzający własność, itp.

 4. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

 5. Oświadczenie, że w stosunku do podmiotu nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób udzielających porad w ramach zadania, organizacja zobowiązana będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy, a także oświadczenia kadry:

 • o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama