Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs RPWP: Działanie 8.6 typ 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego - LGD Szlak Tatarski

Reklama
Nabór od 05.12.2022 do 19.12.2022 15:00
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Łączny budżet 212,281 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD: Nabór nr 10/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-027/22

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 05 grudnia 2022 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 19 grudnia 2022 r. do godziny 15:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 19 grudnia 2022 r. do godziny 16:00

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

Sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 15 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.

 1. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wnioskodawca ma obowiązek złożyć również do LGD: – 3 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz 3 egzemplarze wersji elektronicznej (wersja pdf i XML) na płytach CD/DVD lub PENDRIVE wraz z załącznikami:
  • oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (1 egzemplarz oryginał – załącznik nr 10 do Ogłoszenia),
  • Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności Projektu,
  • uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls) oraz
  • potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.
 3. Złożenie wniosku następuje do LGD. Wnioski można nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską do LGD, w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD.
 4. Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna.
 5. Wersję papierową należy przygotować po wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Formy wsparcia:

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego, PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka, Szudziałowo; z wyłączeniem osób fizycznych.

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
• organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
• spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
• przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typ projektu 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:
• prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);
• budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów,
• dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),
• dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,
• konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia,
• zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku, gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu. Nie przewiduje się wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

Kryteria wyboru operacji:

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji stanowiącej Załącznik nr 13 do Ogłoszenia, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% punktów z maksymalnej liczby 30 pkt.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 12 pkt.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji (Załącznik nr 12 do Ogłoszenia) udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Zostały określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 212 281,78 zł

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 1. Projekty nie objęte pomocą publiczną – Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
 2. Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
  • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
  • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
  z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,
  • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Inne limity:
– projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
– projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).

Reklama