Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Centrum Zajęć Warsztatowych dla dzieci i młodzieży „Poznaj swój talent”

Reklama
Nabór od 22.11.2022 do 14.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 72 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Centrum zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży „Poznaj swój talent”.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, uzależnieniom oraz kompensacja braków rozwojowych dzieci i młodzieży mieszkającej i/lub uczącej się we Wrocławiu, w szczególności na osiedlu Nowy Dwór.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie ma polegać na prowadzeniu Centrum Zajęć Warsztatowych, które wspiera aktywność dzieci i młodzieży w szczególności poprzez:
1. organizację między innymi zajęć manualnych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, krajoznawczych;
2. realizację programów profilaktyki uzależnień wśród uczestników zadania;
3. rozwój talentów i kreatywności;
4. rozwój umiejętności interpersonalnych;
5. kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych oraz społecznych;

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć polegających na wsparciu psychologicznym dla dzieci i młodzieży.
Czas funkcjonowania Centrum Zajęć Warsztatowych (zwanego dalej Centrum) to minimum 12 godzin zegarowych tygodniowo (poniedziałek piątek).

Dopuszcza się funkcjonowanie Centrum na powyższych zasadach w trakcie ferii letnich przez 3 tygodnie wakacji. W czasie ferii letnich dopuszcza się organizację wyjazdów turystyczno-krajoznawczych poza Wrocław w obrębie terenu województwa dolnośląskiego, a w zajęciach tych mogą brać również udział dzieci i młodzież, które nie uczestniczą na co dzień w zajęciach Centrum.

Zadanie powinno być realizowane w oparciu o aktualna wiedzę dotyczącą ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz promowania zdrowia i profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz dyskryminacji na tle narodowościowym, rasowym i światopoglądowym.

Adresatem zadania są dzieci i młodzież mieszkająca i/lub ucząca się na terenie Wrocławia, w szczególności na terenie osiedla Nowy Dwór, w wieku od 6 do 18 lat.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama