Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 15.12.2022 15:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 115 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 115 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miejski w Bytowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r..

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

 

Burmistrz Bytowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:
„Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych w okresie

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

oraz zaprasza do składania ofert

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia. 

 1. Rodzaj zadania:
  1. Zapewnienie schronienia dla 50 osób bezdomnych w formie ogrzewalni.
  2. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) – w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 3.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania w 2023 r. planuje się kwotę 115.000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
   z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).
  2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.
  3. Oferta powinna spełniać wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).
  4. Podmioty składające ofertę powinny wykazać się doświadczeniem oraz zasobami kadrowymi niezbędnymi przy realizacji zadania.
  5. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego  Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań zawierającą szczegółowy kosztorys na 2023 rok.
  6. Do oferty należy dołączyć:
   1. kopię aktualnego odpisu KRS lub aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru potwierdzający dane dotyczące statusu prawnego podmiotu uprawnionego oraz prowadzonej przez niego działalności,
   2. kopię statutu uprawnionego, a w razie nie istnienia statutu, odpowiedni akt określający rodzaj działalności,
   3. pełnomocnictwa lub upoważnienia imienne dla osób wskazanych do reprezentowania oferenta, jeżeli oferta została podpisana przez osoby inne niż wskazane do reprezentowania w statucie, 
   4. oświadczenie o posiadaniu kadry do realizacji zadania.

Uwaga! Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone „Za zgodność
z oryginałem”, opatrzone datą, pieczęcią i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu, chyba, że odrębne przepisy nie przewidują takiego poświadczenia.

 1. Przyznana dotacja nie może być wydatkowana na pokrycie kosztów niezwiązanych
  z prowadzeniem ogrzewalni, w tym m.in. na:
  1. budowę oraz zakup nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, dzierżawę gruntów, zadania inwestycyjne,
  2. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy Bytów lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
  3. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  4. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
  5. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania;
  6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
  7. działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  8. podatki, cła i opłaty skarbowe, opłaty leasingowe, odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów, kary i mandaty,
  9. inne zadania niż zapisane w składanej ofercie.
 2. Środki finansowe przekazane na realizację zadania publicznego mogą być przeznaczone
  w szczególności na:
  1. pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadanie,
  2. zakup materiałów, usług, artykułów,
  3. zakup środków ochrony osobistej dla osób przebywających w ogrzewalni i osób realizujących zadanie,
  4. inne niezbędne wydatki służące realizacji zakładanych celów.
 3. Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Termin realizacji zadania wyznacza się od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 2. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez organizację pozarządową wyłonioną
  w drodze konkursu ofert ogrzewalni w okresie od dnia 01.01.2023 r. – 30.04.2023 r. oraz od dnia 01.10.2023 r. - 31.12.2023 r. dla ok. 50 osób bezdomnych w lokalu znajdującym się w budynku przy ul. Przemysłowej 38 w Bytowie, o powierzchni 215,20 m2.  Ogrzewalnia będzie świadczyć usługi ww okresach, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 16.00 do 8.00. W pozostałym czasie od 8.00 do 16.00, w ogrzewalni, będą świadczone usługi -pracy socjalnej i żywienia.   
 3. W przypadku trwania sytuacji epidemicznej Oferent zobowiązuje się przestrzegać wytyczne Wojewody Pomorskiego oraz wytyczne ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Oferent przystępując do złożenia oferty oświadcza, że będzie prowadził działania w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji poprawnego zadania publicznego, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom
  ze szczegółowymi potrzebami.
 5. Zleceniobiorca nie będzie ponosił następujących kosztów za:

- czynsz,

- opłat za wodę i ścieki,

- centralne ogrzewanie,

- energię elektryczną,

- wywóz nieczystości stałych,

- podatek od nieruchomości,

- usuwanie awarii,

- zakup usług telekomunikacyjnych.

Uwaga: Gmina Bytów zobowiązuje się przekazać pomieszczenia w budynku przy
ul. Przemysłowej 38 w Bytowie wraz z wyposażeniem wybranemu Oferentowi do realizacji zadania bezkosztowo w formie umowy użyczenia. 
Oferent w ramach umowy użyczenia zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości w lokalu oraz na terenie przyległym do obiektu. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu o ramowy wzór umów dotyczących realizacji zadań publicznych określonych w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

V. Termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl – zakładka konkursy - trwa nabór – organizatorzy konkursów – Urząd Miejski w Bytowie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie. Po złożeniu oferty w systemie, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie przy ul. Miłej 26a, 77-100 Bytów. 
 2. Termin złożenia oferty w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanego potwierdzenia złożenia oferty upływa 15.12.2022 r. o godz. 15:00, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do MOPS w Bytowie.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgodność zadań i działań zawartych w celach statutowych oferenta z obszarem, na który została złożona oferta.

4. Nie będą rozpatrywane oferty:

 1. które nie zostały złożone za pośrednictwem elektronicznego generatora www.witkac.pl,
 2. których potwierdzenia nie zostały podpisane przez osoby upoważnione
  i dostarczone do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie,
 3. złożone po terminie;
 4. niezgodne ze szczegółowymi wymaganiami konkursowymi oraz zapisami statutowymi organizacji;
 5. których wartość dotacji nie mieści się w granicach określonych w ogłoszeniu konkursowym,
 6. termin realizacji zadania nie mieści się w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 1. Oferty zawierające błędy formalne inne niż wymienione w pkt 4, błędy w treści bądź błędy rachunkowe nieuzupełnione w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Do oferty mogą być dołączone załączniki, w tym porozumienie partnerskie, rekomendacje i opinie o podmiocie lub o realizowanych przez niego projektach.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:
  1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 28.12.2022 r.
  2. Propozycji przydziału środków dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Bytowa. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności:
 1. możliwość realizacji zadania przez podmiot, w tym doświadczenie w organizacji tego typu zadań,
 2. zasadność i rzetelność kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych rezultatów,
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie publiczne m.in. rodzaj oferowanych usług i wsparcia.
 4. rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji otrzymanych w latach ubiegłych,
 5. wysokość wkładu własnego i możliwość dofinansowania z innych źródeł (w przypadku wspierania zadania publicznego),           
 6. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.                   
  1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Bytowa.
  2. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  4. Burmistrz Bytowa zastrzega sobie prawo do:
 1. przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana;
 2. wskazanie przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez podmiot w kosztorysie.

Uwzględniając zmiany wymienione w pkt 6 pkt b) podmiot zobowiązany jest odpowiednio do zmiany zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania publicznego.

 1. Burmistrz Bytowa może odmówić podmiotowi, wyłonionemu w konkursie, przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.

8. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytowie i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie www.bytow.com.pl i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie www.mopsbytow.pl.

 

 1. Zrealizowane przez Gminę Bytów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  i w roku poprzednim zadania publicznego tego samego rodzaju i związanych
  z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

Zadanie – Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych realizowane w 2021r. i 2022 r.

 • Koszt zadania w roku 2021 – 90 000,00 zł.
 • Koszt zadania w roku 2022 – 90 000,00 zł.

UWAGA! Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy Bytów na rok 2023 przez Radę Miejską w Bytowie.

 

Informacje kontakt

Marzena Prądzyńska tel. 59 822 51 01 w. 35, m.pradzynska@mopsbytow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie z siedzibą przy ul. Miła 26a, 77-100 Bytów. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej, przez adres e-mail: mops-bytow@wp.pl oraz telefonicznie: 59 822 51 01.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c  RODO w celu związanym z przeprowadzeniem  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z art. 13 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie przeprowadzenia oraz realizacji otwartego konkursu ofert pn. Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023”. W przypadku kiedy oferta zostanie pozytywnie rozpatrzona, dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypłaty dotacji na realizacje zadania publicznego organizacji pozarządowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.)
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości realizacji zadań z zakresu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora  przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu,

- prawo do sprostowania,

- prawo do ograniczenia

- prawo do wniesienia sprzeciwu,

- prawo do usunięcia,

- prawo do przenoszenia,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama