Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 19.12.2022 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wolska Akademia Rodzica.

Adresaci:

 • mieszkańcy Dzielnicy Wola, preferowane będą programy realizowane w szczególności dla beneficjentów z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025.

Warunki przygotowania i realizacji zadania:

 • opisanie planowanej promocji projektu,
 • przedstawienie sposobu rekrutacji uczestników zadania uwzględniającego priorytetowe rejony wskazane w ogłoszeniu konkursowym,
 • przedstawienie planu pracy w formie zdalnej, na wypadek takiej konieczności epidemicznej,
 • sporządzenie czytelnej kalkulacji kosztów - w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów,
 • zaplanowanie ewaluacji zadania pod kątem osiągnięcia celu zadania,
 • sala warsztatowa ma znajdować się na terenie Dzielnicy Wola (w miejscu z dogodnym dojazdem) i posiadać wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie warsztatów,
 • w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,
 • preferowane będą warsztaty umiejętności wychowawczych prowadzone na podstawie programu rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii (bank rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej https://www.programyrekomendowane.pl),

Dokumentacja zadania:

 • opis procedury rekrutacji, listy zgłoszonych uczestników, ewentualnie rezygnacji z uczestnictwa, listy obecności rodziców/opiekunów na warsztatach, ankiety ewaluacyjne dotyczące warsztatów.

Kadra:

 • specjaliści o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych i wykładów,
 • oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub, co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy. Informacja o niefigurowaniu kadry w Rejestrze powinna znaleźć się w ofercie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie może być realizowane poprzez:

 

          A. Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla zagrożonych uzależnieniami/przemocą/zachowaniami ryzykownymi rodziców/opiekunów dzieci od okresu okołoporodowego do 6 lat.

 

         Cel szczegółowy:

 • zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci poprzez wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i osobiste rodziców, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi.

         Adresaci:

 • bezpośredni -  zagrożeni uzależnieniami/przemocą/zachowaniami ryzykownymi m.st. Warszawy, a w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Wola – rodzice dzieci 0-6 lat lub rodzice spodziewający się dziecka,
 • bezpośredni i pośredni – dzieci w wieku 0-6 lat zagrożone przemocą.

Preferowane sposoby realizacji:

 • jednorazowe i cykliczne spotkania psychoedukacyjne, warsztaty umiejętności wychowawczych, kompetencji osobistych i społecznych, umożliwiające wymianę doświadczeń uczestników,
 • cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5 – 6 lat z rodzicami/opiekunami.

Przykładowy zakres tematyczny warsztatów:

 • pojawienie się dziecka w rodzinie,
 • zagrożenia związane z używaniem alkoholu w okresie ciąży i karmienia,
 • potrzeby dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych i sposoby ich zaspokajania, uczucia rodzica i dziecka,
 • wpływ picia alkoholu (ryzykownego/szkodliwego/uzależnienia) przy dziecku na jego rozwój (np. funkcje poznawcze, funkcjonowanie społeczne),
 • stawianie granic,
 • zachęcanie do samodzielności,
 • wychowanie bez przemocy,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem, własną złością, konfliktami w rodzinie, godzeniem wielu obowiązków (np. treningi relaksacyjne),
 • jak dbać o siebie i związek,
 • inne umiejętności wychowawcze, społeczne i komunikacyjne.

 

 

 

 

B. Przeprowadzenie programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat.

 

         Cel szczegółowy:

 • ochrona rodzin przed uzależnieniami/przemocą/zachowaniami ryzykownymi poprzez edukację w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych i budowanie prawidłowej więzi.

         Adresaci:

 • bezpośredni - rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży, mieszkańcy m.st. Warszawy, a w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Wola zagrożeni uzależnieniami i/lub przemocą,
 • bezpośredni i pośredni - dzieci i młodzież w wieki 7-18 lat zagrożona przemocą/uzależnieniami/zachowaniami ryzykownymi.

Przykładowy zakres tematyczny warsztatów:

 • potrzeby rozwojowe nastolatków,
 • normy rozwojowe w wieku nastoletnim,
 • stawianie granic,
 • wpływ dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym (picie ryzykowne/szkodliwe/uzależnienie) na rozwój społeczny i poznawczy nastolatka,
 • rola rodziny w opóźnianiu wieku inicjacji alkoholowej,
 • wychowanie bez przemocy,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem, własną złością, konfliktami w rodzinie, godzeniem wielu obowiązków (np. treningi relaksacyjne),
 • jak dbać o siebie i związek,
 • inne umiejętności wychowawcze, społeczne i komunikacyjne.

Preferowane sposoby realizacji:

 • cykliczne i jednorazowe spotkania psychoedukacyjne, warsztaty umiejętności wychowawczych w grupach max. 15-osobowych, z podziałem na grupy wiekowe dla rodziców dzieci 7-12 lat i 13-18 lat,
 • zajęcia dla dzieci 7-12 lat, z możliwością udziału rodziców/opiekunów
 • zajęcia mające charakter grupowy i prowadzone z wykorzystaniem tzw. aktywnych technik pracy z grupą.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama