Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą: Wsparcie osób starszych, samotnych, mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w codziennym funkcjonowaniu, poprzez włączenie do tych działań wolontariuszy
Nabór od 24.11.2022 do 19.12.2022 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 44 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 44 tys. PLN
Seniorzy, Wolontariusze
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą: Wsparcie osób starszych, samotnych, mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w codziennym funkcjonowaniu, poprzez włączenie do tych działań wolontariuszy..

W ramach zadania przewidziane jest prowadzenie działań skierowanych do osób w trudnej sytuacji życiowej- samotnych (stale lub czasowo), nie w pełni samodzielnych, nie w pełni sprawnych. Będzie to świadczenie pomocy przez wolontariuszki i wolontariuszy na rzecz osób starszych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku.

Uczestniczki i uczestnicy zadania mogą liczyć na wsparcie wolontariuszy i wolontariuszek w codziennych czynnościach tj. zakupach, pomocy w załatwieniu codziennych spraw, wspólnych spacerach oraz na towarzyszenie w wydarzeniach kulturalnych, czytanie książek, drobne naprawy domowe, pomoc przy obsłudze komputera itp.

Dzięki tym działaniom osoby z ograniczoną sprawnością ze względu na wiek lub stan zdrowia będą mogły jak najdłużej pozostawać aktywne w środowisku lokalnym i nie czuć się osamotnione.

Będzie to pomoc polegająca na odwiedzaniu starszej osoby lub oddaniu przysługi w niektórych sytuacjach życiowych (np. ze względu na czasową niepełnosprawność, czasową nieobecność członków rodziny lub inne czynniki losowe), która nie mieści się w zakresie wsparcia udzielanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Oferowana w ramach działania pomoc nie ma na celu zastąpienia wsparcia świadczonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a jedynie jego uzupełnienie i uelastycznienie.

Zadanie musi być realizowane przy udziale wolontariuszy.

Zadanie to wpisuje się w Strategię #Warszawa2030 cel strategiczny 1. Odpowiedzialna wspólnota, cel 1.1. Dbamy o siebie nawzajem oraz w Strategię rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy 2030 cel strategiczny 1. Wspieramy samodzielność - wesprzemy osoby potrzebujące pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu, cel operacyjny 1.1. Dbamy o samodzielność – rozwiniemy usługi społeczne dla osób, które potrzebują pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu.

 

 W ramach Zadania oferent powinien:

prowadzić działania promocyjne w zakresie realizowanego zadania oraz określić sposób w jaki będzie je promował (np. plakaty, ulotki, foldery, baner, strona internetowa, media społecznościowe, itp.). Szczególnie istotne jest promowanie zadania w lokalnych instytucjach i organizacjach prowadzących działania na rzecz osób starszych, jak również w innych instytucjach, które odwiedzają mieszkańcy, w tym adresaci zadania – osoby starsze w wieku 60+;         

- prowadzić działania informacyjne o realizowanym projekcie zarówno dla odbiorców zadania jak i dla kandydatów na wolontariuszy, m.in. poprzez informowanie o zakresie udzielanego wsparcia, promocję wolontariatu, informowanie o obowiązkach i prawach wolontariuszy,

- zorganizować telefoniczną linię wsparcia dla seniorów, dzięki której seniorzy będą mieli możliwość dzielenia się swoimi bieżącymi sprawami i problemami; infolinia będzie działała minimum dwa razy w tygodniu w zakresie godzin określonych przez oferenta,

- zapewnić, raz w miesiącu, wsparcie psychologiczne – odrębnie dla osób starszych w wieku 60+ i dla wolontariuszy,

- zorganizować spotkanie wigilijne dla osób starszych i wolontariuszy. Podczas wydarzenia zapewnić upominki dla osób starszych najbardziej potrzebujących pomocy oraz dla wolontariuszy z okazji Dnia Wolontariusza,

- prowadzić rekrutację wolontariuszy, m.in.: poprzez portal www.ochotnicy.waw.pl, współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, instytucjami i organizacjami, w tym wolskimi szkołami,

- zawrzeć z wolontariuszami, z którymi bezpośrednio współpracuje, stosowne umowy, określając zakres i czas wykonywania świadczeń przez wolontariuszy,

- zapewnić odpowiednie przygotowanie wolontariuszy do świadczenia pomocy poprzez przeprowadzenie wstępnego szkolenia lub instruktażu,

- promować i wspierać wolontariat uczniów wolskich szkół,

- w czasie współpracy z wolontariuszami stosować standardy współpracy, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy”,

- prowadzić stale aktualizowaną bazę wolontariuszy,

- zapewnić niezbędne osobiste zabezpieczenie ochronne dla wolontariuszy (uwzględniając ewentualne wystąpienie sytuacji zagrożenia epidemicznego),

- zapewnić stały monitoring pracy wolontariuszy oraz potrzeb beneficjentów, w tym przydzielanie wolontariuszy do udzielania wsparcia, weryfikację wykonanego zadania,

- przyjmować informacje o potrzebnym wsparciu od potencjalnych beneficjentów, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych instytucji,

- utrzymywać systematyczny kontakt z beneficjentami programu,

-  prowadzić rejestr beneficjentów wraz z ich zgodami na przetwarzanie danych osobowych,

- w przypadku współpracy z małoletnimi, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikować osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformować o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy,

- przedstawić plan realizacji wybranych zadań w formie zdalnej, na wypadek obostrzeń stanu epidemicznego, w tym zapewnić techniczne, organizacyjne i kadrowe możliwości realizacji zadań,

 

- określić wskaźniki osiągnięcia planowanych rezultatów oraz sposób ich weryfikacji,

- nawiązać współpracę z realizatorami programu „Miasto z Sercem”, realizowanego przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie oraz Stowarzyszenie Q Rozwojowi – w zakresie wzajemnej komplementarności działań,

-  określić w ofercie: kryteria doboru grupy odbiorców zadania, potencjalną liczbę odbiorców, sposób ich rekrutacji, szczegółowe i precyzyjne rezultaty projektu z podaniem dla każdego z nich wskaźników i mierników,

- oferent odpowiada za rekrutację beneficjentów zadania,

- tworząc ofertę przedstawić czytelny kosztorys zadania, uwzględniając zasadę, że  w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztów.

 

Adresatami zadania są mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w tym:

  1. osoby starsze w wieku 60+, mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia,
  2. osoby zainteresowane podjęciem wolontariatu,
  3. wolontariusze.

Prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Wybrany oferent w ramach realizacji zadania odpowiedzialny będzie za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami podjęcie działań z zakresu przetwarzania danych osobowych (określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Każdy kandydat na wolontariusza, podczas zgłoszenia do projektu powinien podpisać formularz, w którym znaleźć powinna się też zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po podpisaniu formularza, dane osobowe kandydata na wolontariusza zostaną umieszczone w bazie danych projektu, której wykonanie leży po stronie wybranego oferenta. Oferent będzie zbierał jedynie dane zwykłe.

Każda osoba zatrudniana do pracy w ramach projektu powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda ta powinna stanowić integralną część zawieranej  umowy. Oferent będzie prowadzić osobną bazę zatrudnianych do projektu osób, w której zbierał będzie dane zwykłe.

Każda osoba, na rzecz której świadczona będzie pomoc przez wolontariuszy w ramach projektu, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Oferent będzie prowadzić osobną bazę beneficjentów projektu, w której będzie zbierał dane zwykłe i wrażliwe

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama