Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą Wolska Akademia Seniora
Nabór od 24.11.2022 do 19.12.2022 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą Wolska Akademia Seniora.

Odbiorcami działania będą Mieszkańcy m.st. Warszawy będący w wieku 60+, w szczególności mieszkający w Dzielnicy Wola.

Działania pożądane w realizacji zadania to:

  • wykłady, warsztaty, kursy, szkolenia, prezentacje, prelekcje itp.
  • zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, ogólnorozwojowe i prozdrowotne,
  • wyjścia do instytucji kultury (np. kino, teatr, muzeum) lub innych ciekawych miejsc użyteczności publicznej, w tym zapoznanie z potencjałem takich miejsc na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  • spotkania z interesującymi ludźmi np. podróżnikami, artystami, pisarzami,
  • wycieczki, spacery, ćwiczenia na terenach zielonych.
  • działania wspierające ideę samopomocy koleżeńskiej, sąsiedzkiej.

 

Zajęcia projektowe powinny być równomiernie rozłożone w całym czasie realizacji działania, z uwzględnieniem możliwości mniejszej częstotliwości działań w tygodniach, w których występują ważne święta oraz w okresie wakacyjnym.

Oferent powinien określić minimalną i maksymalną liczebność grup biorących udział w poszczególnych formach zajęć.

 Warunki realizacji zadania:

Oferent powinien dysponować doświadczeniem w organizacji i realizacji działań na rzecz seniorów.

Oferent powinien zapewnić do prowadzenia działań odpowiednia kadrę, w tym specjalistów posiadających kwalifikacje potwierdzone odpowiednią dokumentacją lub osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, o ile wymaga tego tematyka zajęć.

Oferent powinien szczegółowo i precyzyjnie określić planowane rezultaty projektu z podaniem dla każdego z nich wskaźników i mierników.

Oferent powinien dokładnie opisać plan promocji zadania oraz sposoby dotarcia z informacją o projekcie do potencjalnych odbiorców.

Oferent powinien w ofercie określić sposób rekrutacji uczestników.

Oferent odpowiada za rekrutację uczestników.

Formy zajęć i działań powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości osób starszych.

Oferent winien prowadzić dokumentację realizacji zadania np.: harmonogramy zajęć, dzienniki/karty zajęć (zawierające tytuł/temat, opis poszczególnych zajęć – informacje o podejmowanych działaniach, uwagi z przebiegu spotkania/sesji/warsztatu, efekty, terminy realizacji, liczbę godzin, nazwiska i podpisy osób prowadzących, liczbę uczestników itp.), listy obecności, dokumentację fotograficzną (szczególnie wycieczek, spacerów, spotkań), a także zachować bilety lub inne dokumenty potwierdzające działania.

Realizacja zadania powinna nastąpić w oparciu o lokale znajdujące się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w szczególności będące w dyspozycji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Wolskiego Centrum Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, Miejsc Aktywności Lokalnej lub organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Wola.

Oferent powinien realizować zadanie w różnych lokalizacjach położonych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W ramach zadania Oferent powinien przewidzieć przeprowadzenie co najmniej 4 działań w październiku 2023 r., tak by wpisały się one w organizowane na terenie dzielnicy „Wolskie Dni Seniora”.
W ostatnim tygodniu października 2023 r. Oferent powinien zaplanować i zorganizować koncert artystyczny, który będzie podsumowaniem Wolskich Dni Seniora. Koncert powinien trwać co najmniej 60 minut, zostać przygotowany z myślą o co najmniej 100 odbiorcach oraz odbyć się na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Oferent odpowiada za przygotowanie materiałów promocyjnych koncertu (zaproszenia, plakat, ulotka). Kosztorys zadania powinien uwzględniać koszty ZAIKS oraz koszty przygotowania technicznego wydarzenia. Za rekrutację/zaproszenie uczestników koncertu odpowiada Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Ponadto Oferent powinien wykonać projekt, skład i druk materiałów promujących Wolskie Dni Seniora w 2023 r. oraz dostarczyć je do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
a)            ulotka (w wersji papierowej oraz elektronicznej) – zawierająca cały harmonogram wydarzeń w dzielnicy z okazji Wolskich Dni Seniora. Wkład merytoryczny (listę wydarzeń wraz z niezbędnymi informacjami) przekaże Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Ulotka kolor 4+4, kreda 115 gr, ulotka A3 - falcowana 2+5. Liczba ulotek: 3000 szt. Dostawa wydrukowanej ulotki na adres Wydziału w terminie do 12 września 2023,
b)           projekt plakatu w wersji elektronicznej dot. harmonogramu wszystkich wydarzeń z okazji Wolskich Dni Seniora (w rozmiarze 285x350mm +/- 5mm na potrzeby umieszczenia w papierowej gazecie lokalnej) – przekazanie do Zamawiającego do dnia 12 września 2023.
Przed drukiem Wykonawca musi przedstawić projekt ulotki i plakatu do akceptacji zamawiającego.

Kosztorys całego zadania ma być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu ma zawierać się jeden rodzaj kosztu.

Oferent powinien w harmonogramie oferty określić przez ile miesięcy będą prowadzone działania, przy czym koniecznym jest ich prowadzenie przez co najmniej 6 wybranych miesięcy pomiędzy 1 marca a 31 grudnia 2023;

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama