Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja programu mikrograntów w zakresie ścieżki dla organizacji pozarządowych i grup młodzieżowych

Reklama
Nabór od 22.11.2022 do 14.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 560 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Organizacje pozarządowe
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja programu mikrograntów w zakresie ścieżki dla organizacji pozarządowych i grup młodzieżowych.

Forma: wsparcie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO 

Mikrogranty to ogólnomiejski program umożliwiający zdobycie i rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów. Wykorzystuje potencjał funkcjonalno-przestrzenny wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem. 

Mikrogranty to też liczne działania edukacyjne, które ogłaszane są w ciągu roku. Od lutego 2022 roku pieczę nad całością programu i ścieżką dla osób fizycznych i grup nieformalnych sprawuje Wrocławski Instytut Kultury. Instytucja posiada zarówno opracowaną identyfikacje wizualną programu, której jest właścicielem, jak i wiedzę merytoryczną oraz wytyczne w obszarze komunikowania o programie jako całości. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie ścisłej współpracy z instytucją, konsultowania z nią kluczowych dla całości programu decyzji oraz zawiązania z nim umowy o współpracy. 

W ramach Mikrograntów prowadzone są trzy ścieżki: dla osób fizycznych i grup nieformalnych, dla organizacji pozarządowych (do 5 lat działalności lub takich, których łączny przychód za ostatni zamknięty rok obrotowy nie przekroczył 3000,00 zł) oraz dla nieformalnych grup młodzieżowych. Pierwsza ścieżka prowadzona jest przez Wrocławski Instytut Kultury – miejską instytucję kultury. Zadanie zakłada wspieranie organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup młodzieżowych, realizujących samodzielne projekty i inicjatywy społeczne (nieinwestycyjne) na rzecz lokalnych społeczności Wrocławia. 

Preferowane mogą być projekty, które będą realizowane z wykorzystaniem infrastruktury zrealizowanej lub wybranej w głosowaniu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, zwłaszcza w naborach w okresie letnim. Organizacje pozarządowe oraz młodzieżowe grupy nieformalne mogą zrealizować własny projekt mieszczący się w następujących sferach pożytku publicznego wymienionych w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Mikrogranty dla organizacji pozarządowych

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 3 naborów wniosków na realizację projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Procedura wyboru projektów musi być transparentna, zapewniać jawność i uczciwą konkurencję oraz przede wszystkim uwzględniać wkład organizacji pozarządowej i celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej. Wsparcie finansowe ze środków programu Mikrogranty jednego projektu nie może przekroczyć 10 000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że jeden projekt nie może otrzymać mniejszego dofinansowania niż 5 000,00 PLN. Dopuszcza się ponoszenie kosztów wynagrodzeń związanych z pracą merytoryczną i koordynacyjną osób zaangażowanych z organizacji pozarządowej. Organizacje pozarządowe muszą być zobowiązane do prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej realizowanych projektów.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie trzech 6-godzinnych (razem 18 godzin zegarowych) warsztatów o tematyce zarządzania projektem w programie Mikrogranty.
3. Opracowanie harmonogramu działań w poszczególnych projektach organizacji pozarządowych.
4. Wsparcie w procesie aplikowania, realizacji i rozliczania projektów organizacji pozarządowych poprzez szkolenia, doradztwo i nadzór merytoryczny i logistyczny nad realizacją projektów.
5. Promocja programu Mikrogranty, w tym ścieżki dla organizacji pozarządowych, zamieszczenie oraz aktualizacja informacji dotyczących realizowanego zadania oraz każdego z projektów przeprowadzanych przez organizacje pozarządowe na wskazanej w ofercie stronie internetowej i poprzez media społecznościowe; stronę https://www.facebook.com/mikrogranty .
6. Ewaluacja zadania. Po zakończeniu realizacji każdego projektu organizacji pozarządowej podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do zweryfikowania skuteczności jej działań poprzez udokumentowanie realizacji projektu. Wnioski, ankiety, opinie zbierane podczas realizacji projektu należy zebrać w formie raportu i dołączyć do sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
7. Odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania publicznego, w tym za wydatkowanie środków finansowych ponosi podmiot realizujący zadanie. Koszty finansowe projektów przyjętych do realizacji przez organizacje pozarządowe ponosi podmiot realizujący zadanie.

Mikrogranty dla nieformalnych grup młodzieżowych

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 3 naborów wniosków na realizację projektów zgłoszonych przez młodzieżowe grupy nieformalne. Procedura wyboru projektów musi być transparentna, zapewniać jawność i uczciwą konkurencję oraz uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej członków młodzieżowej grupy nieformalnej i celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej. W skład młodzieżowej grupy nieformalnej muszą wchodzić minimum 3 osoby w wieku 13–21 lat, mieszkające i/lub uczące się we Wrocławiu. Jedna z nich musi pełnić rolę lidera/liderki grupy. Ponadto w grupach, w których lider/liderka nie jest osobą pełnoletnią, wymagane jest wskazanie osoby pełnoletniej jako opiekuna/opiekunki grupy. Wsparcie finansowe jednego projektu ze środków nieformalnych grup młodzieżowych nie może przekroczyć 1 000,00 PLN. Wyklucza się możliwość ponoszenia kosztów wynagrodzeń związanych z pracą młodzieżowych grup nieformalnych. Młodzieżowe grupy nieformalne realizują projekt w formie wolontariatu. Młodzieżowe grupy nieformalne muszą być zobowiązane do prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej realizowanych projektów. Koszty finansowe projektów przyjętych do realizacji przez młodzieżowe grupy nieformalne ponosi oferent.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie trzech 3-godzinnych (razem 9 godzin zegarowych) warsztatów o tematyce zarządzania projektem w programie Mikrogranty młodzieżowe.
3. Opracowanie harmonogramu działań poszczególnych młodzieżowych grup nieformalnych.
4. Wsparcie w procesie aplikowania, realizacji i rozliczania projektów młodzieżowych grup nieformalnych poprzez szkolenia, doradztwo oraz nadzór merytoryczny i logistyczny nad realizacją projektów.
5. Promocja programu Mikrogranty, w tym ścieżki dla nieformalnych grup młodzieżowych, zamieszczenie oraz aktualizacja informacji dotyczących realizowanego zadania oraz projektów przeprowadzanych przez młodzieżowe grupy nieformalne na wskazanej w ofercie stronie internetowej i poprzez media społecznościowe; stronę https://www.facebook.com/mikrogranty .
6. Ewaluacja zadania. Po zakończeniu realizacji każdego projektu młodzieżowej grupy nieformalnej podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do zweryfikowania skuteczności jej działań poprzez udokumentowanie realizacji projektu. Wnioski, ankiety, opinie zbierane podczas realizacji zadania należy zebrać w formie raportu i dołączyć do sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
7. Odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania publicznego, w tym za wydatkowanie środków finansowych ponosi podmiot realizujący zadanie. Koszty finansowe projektów przyjętych do realizacji przez nieformalne grupy młodzieżowe ponosi podmiot realizujący zadanie.

Uwaga! Projekty realizowane w ramach zadania przez organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy młodzieżowe nie mogą być częścią innego projektu dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama