Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2023 roku

Reklama
Nabór od 24.11.2022 do 27.12.2022 12:00
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 440 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wesoła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2023 roku.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. W zakres zadania mogą wchodzić: prowadzenie szkolenia stacjonarnego, organizacja zgrupowań sportowych oraz udział we współzawodnictwie, w dyscyplinach sportowych i rocznikach objętych współzawodnictwem w ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonych regulaminem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym przez Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na dany rok kalendarzowy, dla których prowadzone będzie:

 1. szkolenie wyłącznie podstawowe, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymujący się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę: szkolenie podstawowe: od rocznika 2016 do kategorii wiekowej młodzik (bez uwzględnienia tej kategorii wiekowej), min. 3 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 114 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 57 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego, udział w zawodach nie będzie traktowany jako jednostka treningowa, do tego szkolenia nie mogą być włączani uczniowie klas sportowych w danej dyscyplinie sportu oraz uczestnicy zajęć sportowych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego;
 2. szkolenie podstawowe i zasadnicze lub wyłącznie zasadnicze, którego adresatami będą dzieci i młodzież o zainteresowaniach i uzdolnieniach sportowych, legitymująca się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę: szkolenie podstawowe: jak w pkt. A, szkolenie zasadnicze: zawodnicy od kategorii wiekowej młodzik do kategorii młodzieżowca, minimum 4,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 171 godz. (w przypadku dyscyplin szachy, brydż sportowy - szkolenie może odbywać się 1,5 godziny w tygodniu, łącznie - nie mniej niż 57 godz.) z możliwością wyłączenia okresu wakacyjnego.
 • Liczbę uczestników z podziałem na dyscypliny i szkolenie podstawowe/zasadnicze należy wpisać w ofercie w pkt. III.6 tj. „Planowany poziom osiągnięcia rezultatów”. W przypadku braku informacji – dotacja nie zostanie przyznana.
 • Należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.
 • Oferty, które nie będą dotyczyły systematycznego, całorocznego stacjonarnego szkolenia sportowego - nie będą rozpatrywane.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podmiotów, których drużyny/zawodnicy w 2022 roku brały/brali udział (reprezentując podmiot składający ofertę) we współzawodnictwie sportowym (w minimum jednym z niżej wymienionych): rozgrywanym w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (w relacji klubowej), Mistrzostwach Warszawy (lub Mazowsza) Dzieci, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzików, organizowanych przez Wojewódzki/Okręgowy Związek Sportowy, w zawodach rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego (na podstawie wyników z komunikatu za 2022 rok https://ssm.insp.waw.pl/klasyfikacja-klubow, Mistrzostwach Polski Seniorów, Pucharze Polski Seniorów, w danej dyscyplinie. W przypadku klubu wielosekcyjnego, dofinansowaniem objęci będą wyłącznie uczestnicy szkolenia w dyscyplinach, które spełniły ww. wymóg. W szkoleniu zasadniczym dofinansowaniem w danej dyscyplinie objęci będą wyłącznie zawodnicy którzy spełniają ww. wymóg (należy wpisać wyłącznie ilość zawodników ze szkolenia zasadniczego, biorących udział we współzawodnictwie w 2022 r. oraz zawodników, którzy od początku 2023 r. przechodzą do kategorii MŁODZIK).
 • Zawodników, którzy od początku 2023 r. przechodzą do kategorii wiekowej młodzik, można zgłaszać do szkolenia zasadniczego (bez obowiązku ich uczestnictwa we współzawodnictwie w 2022 r., pod warunkiem uczestnictwa we współzawodnictwie w danej dyscyplinie - organizacji składającej ofertę).
 • W przypadku, gdy zawodnik brał udział wyłącznie w Mistrzostwach Polski Seniorów lub w Pucharze Polski Seniorów, obowiązek przekazania takiej informacji spoczywa na oferencie (pkt III.3 oferty, tj. „Syntetyczny opis zadania – grupa docelowa”).

Jeśli oferta złożona w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dotyczy:

 • wszystkich elementów wymienionych w ogłoszeniu konkursowym (szkolenia stacjonarnego, współzawodnictwa i zgrupowań sportowych) - organizacja nie może ubiegać się o dofinansowanie w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy dla tych samych uczestników szkolenia.
 • wyłącznie szkolenia stacjonarnego - organizacja może ubiegać się o dofinansowanie w Biurze Sportu i Rekreacji udziału we współzawodnictwie i/lub organizacji zgrupowań dla tych samych uczestników szkolenia (jeżeli konkurs Biura dopuszcza taką możliwość).
 • szkolenia stacjonarnego – organizacja nie może jego kosztów rozdzielać w ofercie pomiędzy Urząd Dzielnicy Wesoła a Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, tj. np.: wnioskować o dofinansowanie wynagrodzenia osób szkolących w biurze a dofinansowanie wynajmu bazy w dzielnicy.
 • Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania: z dotacji, środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego oraz  koszty do pokrycia z wkładu osobowego, wkładu rzeczowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy, w kosztorysie do oferty nie należy rozdzielać kosztów pomiędzy szkolenie podstawowe i zasadnicze.
 • Koszty merytoryczne realizacji działań:
 • szkolenie stacjonarne: wynagrodzenie osób szkolących, wynagrodzenie obsługi technicznej, wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach), eksploatacja własnych obiektów (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości) i urządzeń sportowych, zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (do 10 tys. zł/szt.) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu, badania lekarskie, badania wydolnościowe i biochemiczne, zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych, odnowa biologiczna i rehabilitacja, ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.
 • zgrupowania sportowe (koszt łączny): przejazd, transport, zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda, wynajem obiektów i urządzeń sportowych, wynagrodzenie osób szkolących, obsługa medyczna, zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych, ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.
 • udział we współzawodnictwie (koszt łączny): przejazd, transport, zakwaterowanie, wyżywienie (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda, opłaty za udział we współzawodnictwie, zakup odżywek, medykamentów i środków opatrunkowych, ubezpieczenie OC oferenta i NNW uczestników szkolenia.

W dyscyplinach dla których prowadzone są rozgrywki ligowe organizowane przez okręgowe związki sportowe dodatkowo: obsługa sędziowska, wynajem obiektów, obsługa techniczna, obsługa medyczna.

 • Koszty związane z zapewnieniem dostępności, inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, należy wpisać w pkt VI. oferty, tj. Inne informacje”.
 • Koszty administracyjne: obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji, przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.
 • Oferenta obowiązuje posiadanie aktualnej na czas realizacji zadania polisy OC w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Uwaga:

 • Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
 • Każdy uczestnik szkolenia musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające  na uprawianie sportu.
 • Prowadzącego szkolenie obowiązuje posiadanie „LISTY UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającej datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

Wyjaśnienie dotyczące rozpatrywanych ofert:

 • W przypadku ofert na realizację zadania w formie powierzenia: dotacja zostanie naliczona z pominięciem okresu od 2 stycznia 2023 r. do dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 • W przypadku ofert na realizację zadania w formie wsparcia: kwota środków własnych/wkładu osobowego/rzeczowego/świadczeń od odbiorców zadania, musi stanowić minimum 1/10 wnioskowanej kwoty dotacji podanej w ofercie. W przypadku wkładu mniejszego, niż ww. wymieniony, oferta będzie oceniona minimalną liczbą punktów w protokole oceny oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia) – pkt. IV. "Udział innych środków finansowych planowany na realizację zadania publicznego oraz w pkt. V. „Udział wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków", a dotacja zostanie naliczona, jak w przypadku powierzenia realizacji zadania.
 • W przypadku pobierania opłat za prowadzenie szkolenia kwotę pobieraną od uczestników szkolenia należy w całości przeznaczyć na realizację zadania i wykazać w ofercie w  kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, pkt V.B 4, tj. „Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania”. Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych opłat ze wskazaniem opłaty od pojedynczego odbiorcy oraz kalkulacją kwoty wskazanej w pkt. V.B 4 należy wpisać w pkt IV.2 oferty, tj. „Zasoby finansowe”.
 • W przypadku pobierania opłat w różnej wysokości dla jednej dyscypliny np. od X zł do Y zł należy podać średnią wysokość pobieranej opłaty od jednego uczestnika szkolenia/m-c.
 • Prawidłowo wykazana kwota świadczeń od odbiorców zadania powinna być zgodna ze wzorem na wyliczenie: 8,7 (okres szkolenia objęty dofinansowaniem - w miesiącach) x liczba uczestników szkolenia x miesięczna opłata za szkolenie = suma wpłat od uczestników szkolenia. W przypadku nie przeznaczenia w całości pobieranych opłat na realizację zadania - dotacja nie zostanie przyznana.
 • W przypadku powierzenia realizacji zadania, nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

W przypadku:

 • gdy łączna kwota wyliczona na dotację, przeznaczona na A i B: przekroczy kwotę zabezpieczoną w konkursie, naliczone kwoty będą procentowo zmniejszane,
 • gdy wyliczona kwota na dotację będzie mniejsza niż kwota zabezpieczona w konkursie na A i B: dopuszcza się procentowe zwiększenie kwoty – z uwzględnieniem wysokości wnioskowanej dotacji,
 • gdy wnioskowana kwota będzie niższa niż wyliczona na dotację, wysokość proponowanej dotacji zostanie przyznana zgodnie z wnioskowaną w ofercie,
 • gdy na podstawie weryfikacji zawodników pod względem kategorii wiekowej lub miejsca zamieszkania liczba uczestników szkolenia będzie mniejsza od podanej w ofercie dotacja zostanie proporcjonalnie obniżona,
 • dotychczasowej, dobrej współpracy oferenta z Urzędem Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, rzetelnej realizacji zadań zlecanych przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, godnego reprezentowania Warszawy na arenie ogólnopolskiej, dotacja, która zostanie naliczona, może zostać zwiększona do 20%,
 • W przypadku przyznania i przyjęcia dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć imienny wykaz uczestników i harmonogram szkolenia datowany na dzień rozpoczęcia realizacji zadania (wzór, z podziałem na szkolenie podstawowe i zasadnicze, znajduje się na stronie wesola.um.warszawa.pl/komunikaty-ogloszenia), oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych w sporcie, oświadczenie zleceniobiorcy (wzór znajduje się na stronie wesola.um.warszawa.pl/komunikaty-ogloszenia),
 • Wyniki przeprowadzonych przez Urząd m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2022 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.
 • Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 2 lata przed datą rozpoczęcia realizacji zadania (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama