Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą: Wsparcie nieformalnych opiekunek i opiekunów osób starszych zależnych
Nabór od 24.11.2022 do 19.12.2022 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą: Wsparcie nieformalnych opiekunek i opiekunów osób starszych zależnych.

                                                                                                                                                                                                        

1. zadanie adresowane jest do nieformalnych opiekunek i opiekunów osób starszych, które potrzebują pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu, w tym zwłaszcza osób starszych z demencją/otępieniem różnego pochodzenia; dotyczy mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności z terenu Dzielnicy Wola;

2. zakres merytoryczny prowadzonych działań wspierających nieformalne opiekunki i opiekunów powinien uwzględniać:

 1. poszerzenie wiedzy o dostępnych, istniejących formach pomocy i wsparcia nieformalnych opiekunów i opiekunek,
 2. poszerzenie wiedzy o dostępnych, istniejących formach pomocy i wsparcia dla osób zależnych, w tym wsparcie w załatwieniu spraw urzędowych niezbędnych do korzystania z tych form np. orzeczenie o niepełnosprawności, dofinansowanie dot. barier architektonicznych, środków pielęgnacyjnych, sprzętu, rehabilitacji, usług,
 3. nabycie nowych umiejętności w zakresie opieki, pielęgnacji, w tym zasad ergonomii czynności opiekuńczych,
 4. nabycie nowej wiedzy o pierwszej pomocy przedmedycznej dostosowanej do możliwości i potrzeb opiekunek i opiekunów oraz specyfiki możliwych interwencji u osób zależnych,
 5. nabycie wiedzy dot. dbania o własne zdrowie psychiczne i fizyczne (np. wypracowanie umiejętności efektywnego odpoczynku, wytchnienia, przyjęcia pomocy innych osób, gospodarowania czasem z uwzględnieniem potrzeb własnych, sięganie po pomoc specjalistyczną w sytuacji pojawienia się objawów depresji czy wypalenia),
 6. wsparcie psychologiczne w zakresie tematów zgłoszonych przez opiekunki i opiekunów,
 7. wsparcie psycho-edukacyjne w tematach zaproponowanych przez oferenta,
 8. pomoc w nawiązaniu kontaktu z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji;

3. dodatkowym wsparciem opiekunek i opiekunów powinno być zaoferowanie im możliwości przejęcia opieki nad osobą starszą zależną przez opiekunkę lub opiekuna zastępczego na czas ich uczestnictwa w organizowanych zajęciach/konsultacjach. W ofercie powinna być określona pula godzin pracy opiekunek/opiekunów zastępczych (nie jest konieczny wymóg zapewnienia opieki zastępczej wszystkim uczestnikom programu). W przypadku konieczności zapewnienia opieki zastępczej dla osoby starszej na czas udziału opiekunki lub opiekuna w niniejszym programie:

 1. opieka zastępcza powinna odbyć się w miejscu zamieszkania danej osoby starszej lub też w miejscu odbywania się zajęć/konsultacji (w zależności od potrzeb opiekunki lub opiekuna, stanu zdrowia chorego i możliwości oferenta),
 2. rekomenduje się wcześniejsze, w obecności opiekunki lub opiekuna, zapoznanie osoby starszej z opiekunką zastępczą lub opiekunem zastępczym,
 3. rekomenduje się zapewnienie tej samej osoby dla danej osoby starszej, jeśli wizyt jest więcej niż jedna,
 4. koniecznym jest, aby usługi opiekunki lub opiekuna zastępczego były sfinansowane (czyli nie mogą być w formie wolontariatu),
 5. opiekunka/opiekun zastępczy muszą posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w opiece nad osobami starszymi zależnymi;

4. w ramach realizacji zadania rekomenduje się następujące formy działań (do wyboru w zależności od składanej oferty):                                                                                                                                                                                                             

 1. poradnictwo indywidualne (osobiste lub/i telefoniczne lub/i on-line),
 2. seminarium edukacyjne,
 3. wykłady edukacyjne, psycho-edukacyjne (z uwzględnieniem czasu na pytania uczestników),
 4. grupa wsparcia ukierunkowana na przekształcenie w grupę samopomocową,
 5. treningi umiejętności relaksacyjnych,
 6. działania informacyjne,
 7. instruktaże (zwłaszcza dot. dostosowania mieszkań do codziennego funkcjonowania, opieki, pierwszej pomocy);

5. oferent powinien w ofercie określić: kryteria doboru grupy, potencjalną liczbę odbiorców, sposób jej rekrutacji, szczegółowe i precyzyjne określenie celów realizacji projektu z podaniem dla każdego z nich wskaźników i mierników; oferent odpowiada za rekrutację uczestników;

6. realizator powinien w harmonogramie oferty określić przez ile miesięcy będą prowadzone działania wspierające opiekunki i opiekunów osób starszych zależnych, przy czym koniecznym jest prowadzenie tych działań przez co najmniej 5 wybranych miesięcy pomiędzy 1 marca a 31 grudnia 2023;

7. oferent realizujący zadanie powinien posiadać doświadczenie w pracy z osobami, do których adresowane jest zadanie publiczne;

8. oferent zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednio przygotowanej kadry tj. specjalistów posiadających kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami (do wglądu w siedzibie organizacji);

9. realizacja zadania powinna być prowadzona w lokalach znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w szczególności będących w dyspozycji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Wolskiego Centrum Kultury, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, Miejsc Aktywności Lokalnej, organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Wola. W ofercie należy wskazać miejsca oraz dołączyć oświadczenia o posiadaniu zgody na ich użytkowanie/użyczenie na rzecz programu;

10. oferent zobowiązany jest do promocji realizowanego zadania oraz określenia w ofercie sposobów, w jaki będzie je promował (np. plakaty, ulotki, foldery, baner, strona internetowa, media społecznościowe, itp.). Szczególnie istotne jest promowanie zadania w lokalnych instytucjach, organizacjach prowadzących działania na rzecz osób starszych, dorosłych osób z niepełnosprawnością, jak również w innych instytucjach, które odwiedzają mieszkańcy, w tym adresaci zadania – opiekunki i opiekunowie nieformalni;         

 11. zadanie musi uwzględniać prowadzenie dokumentacji z jego realizacji (np.: listy obecności, ankiety, dzienniki, konspekty, scenariusze, arkusze obserwacji, itp. dokumenty), dostosowane do danego rodzaju działania. Zaleca się tworzyć również dokumentację fotograficzną, dostosowaną do formy realizacji danego działania i uwzględniającą akceptację pisemną osób biorących udział;

12. w sytuacji ogłoszenia stanu pandemii w trakcie realizacji zadania wszystkie działania muszą być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ponadto program działań powinien być przygotowany tak, aby działania mogły być realizowane w alternatywnej formie w sytuacji konieczności wprowadzenia restrykcji sanitarnych;

13. oferent powinien przewidzieć przeprowadzenie co najmniej jednego wydarzenia lub cyklu w październiku 2023 r. Wydarzenie to powinno uwzględniać nowych odbiorców, być zgłoszone do Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy najpóźniej do 1 września 2023, po czym zostanie włączone do harmonogramu dzielnicowych obchodów „Wolskich Dni Seniora”. Rekrutacja na w/w rozpocząć się powinna nie wcześniej niż od 1 października 2023.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama