Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

4. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 15.12.2022 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 4. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego. .

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 45 dzieci i młodzieży z terenu Piły skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w okresie styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień 2023.

Warunki realizacji zadania:

1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w następujących formach:

● opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, która zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce i organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,

● lub specjalistycznej, która organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, a także realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię,

● lub pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, która realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne,

● lub w połączonych formach.

2. Placówka w formie opiekuńczej lub specjalistycznej powinna funkcjonować od poniedziałku do piątku, 2 godziny dziennie w przedziale czasowym 14.00 - 18.00.

Placówka w formie podwórkowej powinna realizować zajęcia w wybrane dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli), 2 godziny dziennie w przedziale czasowym od 9.00 do zmierzchu, w dniach, w których pozwolą na to warunki atmosferyczne.

3. W placówce pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

4. Kadra zatrudniona w powyższej placówce powinna spełniać wymagania określone w art. 25-27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

5. Lokal, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630) - nie dotyczy placówki w formie pracy podwórkowej.

6. Zapewnienie podwieczorku.

7. Prowadzenie dokumentacji:

● w przypadku placówki w formie specjalistycznej - dziennika, harmonogramu zajęć, diagnozy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i rozwojowych dziecka, opracowanego indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz oceny postępów pracy z dzieckiem,

● w przypadku placówki w formie opiekuńczej - dziennika, harmonogramu zajęć oraz diagnozy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i rozwojowych grupy uczestników,

● w przypadku placówki w formie pracy podwórkowej - protokołu z przeprowadzonych zajęć, zawierającego datę i miejsce realizacji, opis przeprowadzonych działań oraz liczbę dzieci uczestniczących w zajęciach.

8. Preferowane miejsce prowadzenia placówki - Piła, osiedle Zamość, Śródmieście lub Staszyce.

 

Podmiot może złożyć ofertę na realizację całości lub części zadania, wnioskując o całość lub część dotacji.

Prezydent Miasta Piły zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji więcej niż jednemu podmiotowi. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dofinansowania ofert najwyżej ocenionych proporcjonalnie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie dostarczyć zaktualizowany kosztorys i harmonogram zadania, które stanowić będą załączniki do umowy.

 

Do powyższych ofert należy dołączyć:

1. Program zajęć realizowanych w ramach zadania.

2. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.

3. Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu, umowa użyczenia lokalu na czas trwania zadania, akt notarialny potwierdzający własność, itp. - nie dotyczy placówki w formie pracy podwórkowej.

4. Decyzje Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego potwierdzające, że lokal w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego spełnia wymagania lokalowe i sanitarne - nie dotyczy placówki w formie pracy podwórkowej.

5. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

6. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

7. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

8. Oświadczenie, że w stosunku do podmiotu nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

 

Dokumenty potwierdzające wykształcenie kadry w placówce wsparcia dziennego organizacja zobowiązana będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy, a także oświadczenia kadry:

 

- o niepozbawieniu, zawieszeniu ani ograniczeniu władzy rodzicielskiej,

- wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do tej osoby wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama