Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

3. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 15.12.2022 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Dzieci, Osoby uzależnione
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 3. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych..

Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.

Warunki realizacji zadania:

● organizacja działań informacyjnych i edukacyjnych (np. szkolenia, warsztaty, konferencje, programy profilaktyczne, kampanie) dostosowanych do wybranej grupy odbiorców w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych,

● zapewnienie przez realizatora odpowiednich dla danej grupy docelowej materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych dedykowanych odbiorcom działań,

● zadanie powinno być skierowane do określonej grupy odbiorców, np. dzieci, młodzieży, rodziców, sprzedawców napojów alkoholowych, grup zawodowych, a przekazywane treści dostosowane do specyfiki, potrzeb i możliwości grupy docelowej,

● w działaniach edukacyjnych można uwzględnić następujący zakres tematyczny: przemoc, uzależnienia (od narkotyków, alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych), uzależnienia behawioralne, Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, rozwój umiejętności interpersonalnych dzieci (realizowane działania mogą poruszać jedno lub kilka zagadnień).

 

Podmiot może złożyć ofertę na realizację całości lub części zadania, wnioskując o całość lub część dotacji.

 

Prezydent Miasta Piły zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji więcej niż jednemu podmiotowi. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dofinansowania ofert najwyżej ocenionych proporcjonalnie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie dostarczyć zaktualizowany kosztorys i harmonogram zadania, które stanowić będą załączniki do umowy.

 

Do oferty należy dołączyć:

1. Program profilaktyczny zawierający cel działań, grupę/grupy odbiorców, wskazanie poziomu profilaktyki, opis działań (w tym zakres tematyczny) wraz z określeniem czasu i miejsca realizacji.

2. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

4. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

5. Oświadczenie, że w stosunku do podmiotu nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama