Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

2. Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 15.12.2022 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Osoby uzależnione
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 2. Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych..

Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Warunki realizacji zadania:

● prowadzenie terapii uzależnień osób uzależnionych i nadużywających alkohol, narkotyki i inne substancje psychoaktywne,

● zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy, umożliwiające prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz członkami ich rodzin:

- certyfikat specjalisty terapii uzależnień,

- minimum 24-miesięczne doświadczenie w terapii uzależnień,

● zapewnienie lokalu na terenie miasta Piły.

 

Do oferty należy dołączyć:

1. Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu, umowa użyczenia lokalu na czas trwania zadania, akt notarialny potwierdzający własność, itp.

2. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

4. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

5. Oświadczenie, że w stosunku do podmiotu nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób prowadzących terapię organizacja zobowiązana będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama