Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią...

Reklama
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny
Nabór od 23.11.2022 do 15.12.2022 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Rodziny, Osoby uzależnione
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny.

Warunki realizacji zadania:

● nieodpłatne udostępnienie placówki na potrzeby funkcjonowania grup samopomocowych od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych - min. 4 godziny dziennie,

● realizacja działań wspomagających utrzymywanie abstynencji osób uzależnionych od alkoholu, w tym m.in. poprzez organizację spotkań integracyjnych (również wyjazdowych) oraz innych form alternatywnego spędzania czasu wolnego,

● zapewnienie lokalu na terenie miasta Piły.

 

Do oferty należy dołączyć:

1. Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu, umowa użyczenia lokalu na czas trwania zadania, akt notarialny potwierdzający własność, itp.

2. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

4. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

5. Oświadczenie, że w stosunku do podmiotu nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama