Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

4. Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 15.12.2022 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 4. Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością..

Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością prowadzony na terenie Piły.

Warunki realizacji zadania:

● streetworking, skierowany do osób bezdomnych, będących poza systemem pomocy społecznej, realizowany na terenie Piły,

● streetworker powinien być przeszkolony do pracy metodą streetworkingu (szkolenie winno obejmować minimum 30 godzin dydaktycznych),

● wymagana łączna liczba streetworkingu w okresie realizacji zadania - 600 godzin zegarowych,

● zadanie realizowane w sezonie jesienno-zimowym tj. od stycznia do kwietnia i od września do grudnia,

● intensywność pracy streetworkerów powinna być dostosowana do warunków pogodowych,

● praca streetworkerów powinna być realizowana od godzin wczesnorannych lub popołudniowych i trwać do godzin wieczornych - na zmianę, w celu monitorowania środowiska osób bezdomnych i obserwacji ich dziennej aktywności.

 

Do oferty należy dołączyć:

 

1. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

3. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

4. Oświadczenie, że w stosunku do podmiotu nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje streetworkerów organizacja zobowiązana będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama