Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami - półkolonie”

Reklama
Nabór od 22.11.2022 do 08.12.2022 12:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 30 stycznia 2023 do 12 lutego 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami - półkolonie”.

Tytuł zadania publicznego: Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami - półkolonie

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 300 000,00 złotych

Termin realizacji zadania: Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się 30 stycznia 2023 roku i zakończy 12 lutego 2023 roku.

Miejsce realizacji zadania: Zadanie, określone przez Oferenta w drodze konkursu ofert, może być realizowane w dowolnej formie i miejscu, zgodnie z warunkami konkursu, zapewniającymi najwyższy poziom jego realizacji.

Środki przekazane na realizację zadań tego samego rodzaju:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2021 przekazała na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju środki finansowego w wysokości 200 000,00 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego: Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania jest zorganizowanie bezpłatnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami polegającego na animacji czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań, pasji, przeciwdziałanie izolacji dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności tak, aby zwiększyć uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wynikających z trwającego stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 • Zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami udziału w zorganizowanych zajęciach i warsztatach rekreacyjnych, zajęciach na świeżym powietrzu,
 • Aktywizacja dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
 • Umożliwianie rozwijania pasji i zainteresowań u dzieci z różnymi schorzeniami,
 • Zagospodarowanie czasu wolnego określonej liczbie dzieci z niepełnosprawnościami,
 • Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami w życiu społecznym,
 • Odciążenie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i środków ochrony osobistej w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19,
 • Integracja dzieci z niepełnosprawnościami z ich pełnosprawnymi rówieśnikami poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach.

Realizacja zadania obejmuje:

 1. zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym (do 24 r. ż) w dni robocze w okresie od 30.01.2023 r. do 12.02.2023 r. zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków – system tygodniowy od poniedziałku do piątku;
 2. dopuszcza się również udział w wypoczynku dzieci i młodzieży pełnosprawnej w wieku szkolnym (do 18 r. ż) jednak nie więcej niż 20% dzieci uczestniczących w wypoczynku, zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
 3. w przypadku zgłoszenia udziału w półkolonii dziecka niesamodzielnego należy zapewnić możliwość przyjęcia dziecka, zabezpieczając mu indywidualną opiekę (1 opiekun dla 1 uczestnika);
 4. w przypadku braku możliwości dowozu dziecka przez rodziców/opiekunów zorganizowanie transportu na terenie Gminy Miejskiej Kraków uczestników z miejsca zamieszkania na miejsce odbywającego się wypoczynku w uprzednio określonych miejscach zbiórki wraz z powrotem z opieką w trakcie przejazdu;
 5. przygotowanie planu wypoczynku i ramowego programu zajęć na każdy tydzień turnusu dostosowanego do grupy dzieci, uwzględniającego ich niepełnosprawności oraz wiek a także bogatego w zróżnicowaną ofertę animacji czasu oraz form aktywności, m.in. gry i zabawy ruchowe, aktywności na świeżym powietrzu, np.: warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczno-ceramiczne, muzyczne, spacery przyrodnicze po Krakowie, zwiedzanie ciekawych zakątków miasta, wycieczka do krakowskiego ZOO, zajęcia sportowe, spotkania z „superbohaterami”, itp.;
 6. zapewnienie minimum dwóch wycieczek w trakcie trwania turnusu;
 7. zapewnienie 3 posiłków w ciągu dnia (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek);
 8. zabezpieczenie obsługi medycznej wypoczynku (ratownik medyczny);
 9. w ramach realizacji zadania zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, oraz opiekunów mających doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami (w tym neurologicznymi lub ruchowymi);
 10. zapewnienie niezbędnych środków ochrony wynikających z trwającego stanu epidemii COVID-19 (maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni);
 11. zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny dotyczących gromadzenia się osób w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19.

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 548/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2022 roku dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, zmienionym zarządzeniem nr 2687/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 września 2022 roku dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf,
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.00.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: sz.umk@um.krakow.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 7. Obligatoryjnym jest składanie oferty do otwartego konkursu poprzez:
 • wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert LUB
 • wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikamido oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert.

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 8 grudnia 2022 roku o godz. 12.00.

Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz załącznikami należy:

 • przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 413/2022 PMK z dnia 18 lutego 2022r. LUB
 • wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter segment A, pokój nr 12.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama