Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 18.11.2022 do 09.12.2022 23:59
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Łączny budżet 550 tys. PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Na podstawie § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 11). zarządza się, co następuje:

§1

Działając z upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2022 r. Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza konkurs wniosków, z terminem składania wniosków do 09.12.2022 r., na realizację w latach 2023-2024 poniższego zadania z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia:

OBSZAR NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ.

Zadanie 2.1.7. NPZ: Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich

Numer i nazwa zadania konkursowego

1. Wydawanie czasopisma poświęconego leczeniu uzależnienia od substancji psychoaktywnych i zaburzeń członków rodzin, adresowanego do pracowników placówek leczenia uzależnień (lekarzy, terapeutów, psychologów, psychoterapeutów)

Kwota na zadanie w zł

2023 - 265 000

2024 - 285 000

Reklama