Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 07.12.2022 15:00
Urząd Miasta Katowice 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 34 62 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).
Łączny budżet 247,588 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami” w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.

I. RODZAJ I CEL ZADANIA

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania: „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1. Cel zadania:

Celem zadania jest stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, zapobieganie ich społecznej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

2.2. Cele szczegółowe:

a) Rehabilitacja ruchowa, społeczna i psychologiczna osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

b) Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych przez te osoby.

c) Rozwijanie świadomości i wiedzy dotyczącej funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.

2.3. Miejsce realizacji zadania:

Zadanie realizowane może być we wszystkich dzielnicach Katowic oraz poza jego granicami, tj. na obszarze któregoś z miast ościennych.

2.4. Adresaci zadania: 

Mieszkańcy Katowic, w tym:

a) dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

b) osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów (w przypadku osób przewlekle chorych bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności, dopuszcza się możliwość uczestnictwa w usługach przez okres do 6 miesięcy na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewlekłości choroby; konieczne jest uzupełnienie dokumentacji o orzeczenie stopnia niepełnosprawności przed upływem 6 miesięcy od daty rozpoczęcia uczestnictwa w usługach);

c) rodzice i opiekunowie ww. osób z niepełnosprawnościami;

d) mieszkańcy miasta Katowice, uczniowie katowickich placówek oświatowych – jeśli projekt dotyczy akcji edukacyjno-społecznej propagującej udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.

2.5. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.5.1. Rehabilitacja i terapia osób z niepełnosprawnościami, nie korzystających z innych form wsparcia dziennego realizowanego przez placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe, w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, ośrodki pobytu dziennego finansowane ze środków PFRON oraz środków z budżetu miasta Katowice.

2.5.2. Rehabilitacja i integracja społeczna osób z dysfunkcją narządu wzroku.

2.5.3. Rehabilitacja i terapia osób z dysfunkcją narządu słuchu.

2.5.4. Dogoterapia i hipoterapia dla osób z niepełnosprawnościami.

2.5.5. Rehabilitacja i terapia osób dorosłych z demencją, a także osób dotkniętych spektrum autyzmu.

2.5.6. Wieloprofilowa pomoc kobietom w różnych okresach leczenia nowotworu piersi.

2.5.7. Profilaktyka i wsparcie terapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnością. 

2.5.8. Prowadzenie akcji edukacyjno-społecznych promujących udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.

2.6 . Oczekiwane rezultaty zadania:

Prowadzenie na terenie miasta Katowice różnego rodzaju działań/usług opisanych w pkt. 2.5., mających na celu stworzenie warunków sprzyjających rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, zapobieganiu ich społecznej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania należy wskazać w sposób precyzyjny z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.

2.7. Przykładowe wskaźniki realizacji zadania (w zależności od form i zakresu zadania):

a) liczba osób z niepełnosprawnościami, do których skierowany jest projekt,

b) liczba dni i godzin, w których realizowany będzie projekt,

c) liczba i rodzaje świadczonych usług.

2.8. Sposób monitorowania wskaźników:

a) listy osób, które skorzystały z zadania,

b) harmonogramy zajęć,

c) dzienniki zajęć,

d) inna dokumentacja np. kronika, ulotki, plakaty, informacje zamieszczone w mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.

2.9. Zadanie powinno być realizowane:

a) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,

b) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r.: 

247 588,00 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów. 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Osoby zatrudnione świadczący odpowiednie usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, biorące udział przy realizacji projektu powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać dyplom ukończenia studiów kierunkowych odpowiednich do świadczonych usług, np. lekarz, psycholog, terapeuta zajęciowy.

2.2. Podmiot realizujący zadanie powinien dysponować lokalem, do którego posiada tytuł prawny, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz posiadać zaplecze i sprzęt niezbędny dla właściwego realizowania zadania (wymóg ten nie dotyczy podmiotów planujących w ofercie realizację zadania poza ww. lokalem, np. w szkołach).

Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie. 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami” i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 7 grudnia 2022 r. do godz. 15.00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 807, 

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

Reklama