Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Silna i zorganizowana społeczność przy ul. Dickmana – pilotaż wdrażania modelu funkcjonowania Rady Mieszkańców oraz...

Reklama
Silna i zorganizowana społeczność przy ul. Dickmana – pilotaż wdrażania modelu funkcjonowania Rady Mieszkańców oraz przestrzeni współdzielonych na przykładzie bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30
Nabór od 30.11.2022 do 21.12.2022 23:59
Laboratorium Innowacji Społecznych
Łączny budżet 62 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gdyni, Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Silna i zorganizowana społeczność przy ul. Dickmana – pilotaż wdrażania modelu funkcjonowania Rady Mieszkańców oraz przestrzeni współdzielonych na przykładzie bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30.

W ramach zadania finansowana będzie działalność o charakterze facylitacyjnym i badawczo-analitycznym Oferenta z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, realizująca następujące cele merytoryczne:

 1. wsparcie procesu integracji sąsiedzkiej i samoorganizacji mieszkańców bloku komunalnego przy ulicy Dickmana 30;
 2. wsparcie procesu wzmocnienia/usamodzielnienia Rady Mieszkańców jako reprezentantów mieszkańców ww. bloku;
 3. testowe wdrażanie z mieszkańcami wypracowanych w 2022 roku dokumentów: Regulaminu działania Rady Mieszkańców i Regulaminu działania przestrzeni współdzielonych (świetlica, ogród) [1];
 4. opracowanie ostatecznej wersji Regulaminu działania Rady Mieszkańców i Regulaminu działania przestrzeni współdzielonych (świetlica, ogród).

[1] Regulamin działania Rady Mieszkańców oraz Regulamin działania przestrzeni współdzielonych (świetlica, ogród) stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zadanie będzie realizowane w partnerstwie ze Zleceniodawcą.

Zadanie zostanie zrealizowane na rzecz i jest adresowane do mieszkańców bloku komunalnego przy ulicy Dickmana 30, z uwzględnieniem, jeśli będzie to zasadne, sąsiadów ww. bloku - mieszkańców bloku komunalnego przy ulicy Dickmana 38 oraz mieszkańców bloku przy ulicy Dickmana 36.

Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na:

1. utrzymaniu relacji ze społecznością bloku Dickmana 30 oraz z mieszkańcami sąsiednich bloków: Dickmana 38 i Dickmana 36;

2. przeprowadzeniu wyborów do Rady Mieszkańców;

3. prowadzeniu działań zmierzających do przetestowania Regulaminu działania Rady Mieszkańców i Regulaminu działania przestrzeni wspólnych (świetlica, ogród),
w szczególności:

 • identyfikacji barier w zakresie wdrażania ww. Regulaminów i bieżącej ich modyfikacji,
 • wdrażaniu i testowaniu zasad odpłatności za zużycie mediów w związku z korzystaniem ze świetlicy,

a następnie – utrwaleniu wypracowanych zasad zmierzających do samodzielnego funkcjonowania, zarządzaniai współpracy mieszkańców i Rady Mieszkańców oraz wzięcia przez nich odpowiedzialności za wspólne przestrzenie,

4. wypracowaniu narzędzi służących Radzie Mieszkańców m.in.: do zarządzania świetlicą, do procedowania ze zgłaszanymi Radzie postulatami mieszkańców, do prowadzenia korespondencji z administratorem bloku i ew. innymi jednostkami miejskimi, itp., poprzez m.in. zorganizowanie 1-2 wizyt studyjnych dla Rady do np. Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, które pokażą sposób pracy, w tym sposób archiwizacji dokumentacji;

5. „zsieciowaniu” społeczności przy ul. Dickmana z placówkami miejskimi oferujących wsparcie (LIS - w szczególności Przystań Śmidowicza 49, SPOT Północ, MOPS);

6. zorganizowaniu dwóch walnych zgromadzeń sąsiedzkich: przed wyborami do Rady Mieszkańców – przede wszystkim w celu poinformowania każdego mieszkańca o zasadach funkcjonowania Rady Mieszkańców i o trybie przeprowadzenia wyborów oraz na koniec realizacji zadania – przede wszystkim w celu powiadomienia każdego z mieszkańców o zasadach funkcjonowania przestrzeni współdzielonych, w szczególności zasadach korzystania ze świetlicy - w tym na wydarzenia rodzinne;  

7. prowadzeniu systematycznej obserwacji procesów w ramach ww. komponentów; w tym zakresie Zleceniobiorca będzie - w okresie realizacji zadania - przeprowadzać cykliczne spotkania (minimum 3) z podmiotem realizującym zadanie (Oferentem) w celu gromadzenia danych i ich analizy - na potrzeby realizacji celów zadania.

Rezultatem realizacji zadania winny być:

 1. ostateczny Regulamin działania Rady Mieszkańców i Regulamin działania przestrzeni współdzielonych (świetlica, ogród), poddany monitorowanemu procesowi wdrażania w ramach niniejszego zadania, adekwatny do faktycznej gotowości mieszkańców bloku przy ul. Dickmana 30 do pozostania bez zewnętrznej organizacji;
 2. wzory dokumentów/formularzy, które będą służyły Radzie Mieszkańców w związku z pełnioną przez nią funkcją wynikającą z Regulaminu.

W ramach partnerstwa Zleceniodawca zobowiązuje się do:

 1. zbudowania zespołu dedykowanego współpracy z podmiotem realizującym zadanie (Oferentem),
 2. zapewnienia materiałów, narzędzi, przyborów niezbędnych do realizacji działań niezbędnych do realizacji zadania – w porozumieniu z podmiotem realizującym zadanie (Oferentem).

Realizacja zadania (działania podmiotu realizującym zadanie - Oferenta i aktywność mieszkańców, działania sąsiedzkie) powinna zostać odpowiednio udokumentowana (np. w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, list obecności, notatek, kart obserwacji, itp.).

Wydatki Oferenta na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania winny stanowić nie więcej niż 1% kwoty wnioskowanej dotacji.

Koszty związane z użytkowaniem świetlicy w bloku komunalnym przy ul. Dickmana 30 (energia elektryczna, woda, ogrzewanie) ponosi Oferent na podstawie porozumienia z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych. Na koszty użytkowania świetlicy należy przewidzieć 10% kwoty dotacji.

W przypadku, gdy podmiot realizujący zadanie (Oferent) realizuje zadania dla różnych Zleceniodawców, zobowiązany jest do opracowania i stosowania wskaźnika podziału kosztów stałych, w tym kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, kosztów wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracji.

Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego przez siebie rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów i uznaje się za zgodne z umową, jeżeli zwiększenie sumy wydatków finansowanych z dotacji w ramach ww. kosztów wykazanej w sprawozdaniu z realizacji zadania jest maksymalnie do 10,00% względem sumy tych kosztów określonych w umowie. Zwiększenie przekraczające 10,00% wymaga zgody Zleceniodawcy. 

Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz zapisy uzgodnione i zaakceptowane przez Zleceniodawcę w ofercie realizacji zadania publicznego.

Oferta realizacji zadania publicznego sporządzona zgodnie z obowiązującym wzorem powinna zawierać w szczególności:

 1. opis planowanych działań i ich celów wraz z uzasadnieniem, jak te działania przyczyniają się do osiągnięcia celów merytorycznych zadania;
 2. opis procesu wzmocnienia/usamodzielnienia Rady Mieszkańców i zsieciowania społeczności ww. bloku z placówkami miejskimi;
 3. opis ryzyk związanych z realizacją zadania i osiągnięciem celów;
 4. przykładowy harmonogram pracy ze społecznością w obranej przez Oferenta jednostce czasu;
 5. kalkulację przewidywanych kosztów odnoszących się do zakresu realizacji zadania;
 6. informację o wcześniejszej działalności Oferenta.

Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, zostanie zobowiązany w umowie do:

 1. racjonalnego gospodarowania środkami pochodzącymi z dotacji, tj. realizacji zadania w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający jego terminową realizację, a także uwzględniając zasadę optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania jak najlepszych efektów z ponoszonych nakładów;
 2. przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, związanej z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku zakończenia przez Zleceniodawcę projektu pn. Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
 3. dokumentowania działań zaplanowanych w ofercie realizacji zadania publicznego (np. w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, list obecności, notatek, kart, itp.).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama