Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

1.1 Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w schronisku znajdującym się na terenie Piły

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 15.12.2022 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 462 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 462 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 1.1 Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w schronisku znajdującym się na terenie Piły. .

1.1 Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w schronisku znajdującym się na terenie Piły.

● Realizacja zadania polegać będzie na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych przebywających na terenie Piły, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.

● Przewiduje się średnio 30 osób bezdomnych na dobę w całym okresie realizacji zadania.

● Minimalny standard świadczonych usług w schronisku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Ponadto podmiot zobowiązuje się do:

- zapewnienia wyżywienia w postaci trzech posiłków dziennie w tym jednego gorącego,

- zapewnienia podstawowych środków czystości i środków ochrony (maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji),

- systematycznej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile, w szczególności w zakresie prowadzenia pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych, z uwzględnieniem indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

● Kadra zatrudniona w schronisku powinna spełniać wymagania określone w art. 48a ust. 2g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

● Minimalny standard obiektu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

Do powyższych ofert należy dołączyć:

1. Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu, umowa użyczenia lokalu na czas trwania zadania, akt notarialny potwierdzający własność, itp.

2. Dokument potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia działalności w zakresie żywienia zbiorowego - decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

5. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

6. Oświadczenie, że w stosunku do podmiotu nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry w schronisku organizacja zobowiązana będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama