Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Finansowanie tzw. wkładu własnego

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 05.09.2023 14:00
Urząd Miasta Katowice 
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. wkładu własnego. Następny termin składania ofert mija 6 lutego 2023 r.

I. RODZAJ ZADANIA:

  1. Konkurs dotyczy udzielenia dotacji podmiotom uprawnionym na sfinansowanie tzw. „wkładu własnego" na zadania publiczne dofinansowane ze środków spoza budżetu miasta Katowice.
  2. Konkurs obejmuje realizację priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 8 ust. 4 „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok" przez organizacje pozarządowe.
  3. Zadanie musi być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice lub organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice.

II.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

  1. W 2023 r. kwota przeznaczona na powyższe zadanie wynosi 500 000  słownie: pięćset tysięcy złotych.
  2. Zastrzega się prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia środków przeznaczonych do rozdysponowania w niniejszym konkursie.

III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

  1. Zadanie musi być zrealizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.
  2. W przypadku projektów wieloletnich realizowanych spoza budżetu miasta Katowice dofinansowanie z budżetu miasta Katowice jest możliwe tylko na bieżący rok budżetowy.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Postępowanie konkursowe odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., zwanej dalej "ustawą".

2. Środki finansowe z budżetu Miasta Katowice mogą być przyznane na sfinansowanie tzw.: „wkładu własnego" do projektu realizowanego ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Katowice.

3. O przyznanie „wkładu własnego" na pokrycie brakującej części budżetu projektu dofinansowanego ze środków spoza budżetu miasta Katowice na działania skierowane do mieszkańców Katowic lub organizacji pozarządowych może ubiegać się:

a) Oferent, który otrzymał już dofinansowanie na realizację projektu ze środków pozabudżetowych,

b) Oferent, który dopiero stara się o takie wsparcie ze środków pozabudżetowych (warunkiem jest złożona oferta oraz pisemne potwierdzenie przyznania środków spoza budżetu Miasta Katowice wydane przez grantodawcę zewnętrznego).

4. W przypadku projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych, których terminy realizacji są dłuższe niż określone w warunkach niniejszego konkursu, Oferent może planować wydatki po stronie wkładu własnego Oferenta od dnia 01 stycznia bez względu na termin zawarcia umowy z Miastem Katowice, natomiast środki z dotacji Miasta Katowice będą mogły być wydatkowane po rozstrzygnięciu konkursu i zawarciu umowy z Miastem Katowice zgodnie z terminami określonymi w tej umowie.

5. W przypadku wniosków o zasięgu regionalnym/wojewódzkim/ogólnopolskim/europejskim kwota na pokrycie „wkładu własnego" powinna być obliczona proporcjonalnie do liczby uczestników z Katowic lub działań prowadzonych na terenie miasta Katowice. 
Kwota wnioskowanej dotacji należy podać w pełnych złotych.

6.Wysokość wnioskowanej dotacji na pokrycie „wkładu własnego" nie może być wyższa niż 30% wartości całego projektu.

7. Wysokość przyznanej dotacji na pokrycie „wkładu własnego" może być niższa niż wnioskowana w złożonej ofercie, w przypadku gdy:

1) wysokość otrzymanych środków ze źródeł spoza budżetu Miasta Katowice została obniżona,

2) suma wnioskowanych dofinansowań wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację konkursu,

3) wnioskowany wkład własny został zwiększony powyżej 50% względem pierwotnie złożonej oferty w projekcie dofinansowanym spoza budżetu miasta Katowice,

4) ze zaktualizowanych dokumentów wynika, że rzeczywisty zakres rzeczowy i kosztorys  zadania znacząco odbiega od zakresu opisanego w ofercie,

5) komisja konkursowa rekomenduje niższą kwotę dotacji.

8. Oferent może zrezygnować z przyznanej kwoty dotacji na „wkład własny" – wymagane jest oświadczenie w formie pisemnej.

9.Oferent nie może wnioskować o przyznanie dotacji na pokrycie „wkładu własnego" osobowego/rzeczowego zadeklarowanego u grantodawcy zewnętrznego. Wydatki te będą traktowane jako niekwalifikowalne.

10. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie zwykłe).

11. Dotacja na „wkład własny" może być przyznana podmiotom uprawnionym, jeżeli podmioty nie zalegają z opłaceniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

12. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku zadania muszą być wydatkowane na zadanie.

13. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów. 
Uwaga!

1) Jeśli organizacji pozarządowej zostały przyznane środki finansowe z budżetu Miasta Katowice na realizację danego zadania publicznego, ale organizacja nie podpisała umowy to musi w pierwszej kolejności pisemnie złożyć rezygnację z wcześniej przyznanej dotacji, by móc złożyć ofertę w niniejszym konkursie. Jeśli organizacja pozarządowa nie złoży takiej rezygnacji, jej oferta zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej.

2) W przypadku uzyskania dofinansowania w niniejszym konkursie, organizacja pozarządowa nie może się ubiegać o dodatkowe dofinansowanie z budżetu Miasta Katowice na to samo zadanie.

14.   Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

1) zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania,

2) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

3) wydatki związane z działalnością gospodarczą i polityczną,

4) odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,

5) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień,

6) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów.

15. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania wskazanym w umowie.

16. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym podmiotem a Miastem Katowice.

17. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy.

18. Zleceniobiorca, realizując zadanie, na które otrzymał dotację zobowiązany jest do informowania o fakcie współfinansowania zadania z budżetu miasta Katowice, dobierając sposób komunikowania stosownie do charakteru zadania, w tym m.in. poprzez umieszczenie tej informacji:

1) we wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych,

2) w informacjach dla mediów, w ogłoszeniach, w publikacjach,

3) jak również poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców przed wydarzeniem organizowanym w ramach danego zadania czy podczas wystąpień publicznych.

19. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do umieszczenia w widocznym miejscu, gdzie realizowane jest zadanie, tablicy z informacją o współfinansowaniu zadania z budżetu miasta Katowice.

20. Zadanie powinno być realizowane:

1) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,

2) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

21. Zleceniobiorca, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, nazwa organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice Rynek 1, w terminie określonym w punkcie 5.

2. Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

3. Oferta złożona w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej jak i ta przesłana elektronicznie muszą posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

4. Oferty złożone po terminie lub sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

5. Pierwszy termin składania ofert upływa 30.12.2022r., godz. 14.00. Następny termin składania ofert mijaj w dniu 6 lutego 2023. Kolejne terminy w następnych miesiącach mijają 5-tego dnia każdego miesiąca, jednak nie później niż do 5 września 2023 r., bądź do wyczerpania środków finansowych na niniejszy konkurs.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 25-93-118. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Agnieszka Tabaka - Sowa

7. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, piętro VIII, pok. 808,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy–Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1).

Reklama