Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 08.12.2022 14:00
Urząd Miasta Katowice 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 31 18 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).
Łączny budżet 800 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025".

I. Rodzaj i cel zadania.

Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zleca się w formie wsparcia realizację zadania: Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

1. Cel zadania:

Celem zadania jest organizacja wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działającym na terenie miasta Katowice, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi" oraz współpraca z lokalnie działającymi grupami nieformalnymi/mieszkańcami Katowic zainteresowanych działalnością ww. podmiotów

2. Miejsce realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w lokalach miejskich udostępnionych w ramach umów użyczenia przy ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach.

3. Zakres świadczonych usług:

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w dwóch lokalizacjach wymienionych w punkcie 2, który będzie świadczył następujące usługi:

1)  podstawowa działalność merytoryczna Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych:

a) prowadzenie działalności informacyjnej i doradztwa – dostępne przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin, co najmniej dwa dni w tygodniu do godziny 19.00, z możliwością udostępnienia sal szkoleniowych/strefy animacji w weekendy,

b) wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji kombatanckich mających swoją siedzibę w Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wita Stwosza 7,

c) wypracowanie wspólnych zasad/regulaminu współpracy pomiędzy dwoma lokalizacjami – szczególnie w zakresie komunikacji, planowania działań, zarządzania użyczaniem przestrzeni,

d)  organizacja szkoleń i spotkań zgodnie z zapotrzebowaniem organizacji, w tym:

  • prowadzenie szkoleń dla organizacji (np. prawne aspekty funkcjonowania organizacji, zmiany w przepisach prawnych, źródła pozyskiwania środków na działalność organizacji, organizowanie wolontariatu),
  • prowadzenie spotkań informacyjnych,
  • prowadzenie spotkań konsultacyjnych,

e)  wsparcie doradcze dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w tym:

  • doradztwo ogólne: zakładanie organizacji, współpraca z administracją publiczną, przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
  • doradztwo specjalistyczne, w tym formalno-prawne, marketingowe, kadrowe itp.
  • wsparcie księgowe organizacji pozarządowych,

f) wsparcie dla NGO w zakresie promocji i PR, w tym wparcie w zakresie przygotowania pakietów promocyjnych,

g) wsparcie w zakresie wolontariatu,

2) bezpłatne udostępnianie pomieszczeń organizacjom pozarządowym oraz lokalnie działającym grupom nieformalnym, sprzętu i wyposażenia, w tym między innymi:

a) na działania eventowe, szkoleniowe,

b) na spotkania branżowe i robocze zespołów,

c) na prowadzenie działalności biurowej – zapewnienie przestrzeni i sprzętu do cooworkingu,

3) użyczanie jednego z dwóch adresów Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych dla rejestracji siedziby organizacji pozarządowych,

4) prowadzenie działań integracyjnych i animacyjnych na rzecz organizacji pozarządowych /grup nieformalnych/ mieszkańców Katowic, w tym między innymi:

a) integracja organizacji pozarządowych poprzez wsparcie podejmowania wspólnych działań na rzecz miasta Katowice i jego mieszkańców,

b) animacja społeczności lokalnej,

c) promowanie aktywności społecznej i wolontariatu, 

d) organizacja spotkań branżowych  oraz wizyt studyjnych (np. celem wymiany wiedzy, doświadczeń, wspólnych działań) inicjowanie i organizacja spotkań z przedstawicielami Miasta Katowice.

4. Adresaci zadania:

1) organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Miasta Katowice lub jego mieszkańców,

2) grupy nieformalne zainteresowane prowadzeniem działalności pożytku publicznego,

3) osoby fizyczne zainteresowane założeniem podmiotów ekonomii społecznej i zatrudnieniem w ekonomii społecznej,

4) mieszkańcy Katowic.

5. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

Zapewnienie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego, o którym mowa w pkt. 3 w ramach działalności Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych umożliwiającego powstawanie i rozwój organizacji pozarządowych działających w Katowicach oraz wzmacniającego aktywność obywatelską.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania należy wskazać w sposób możliwy do ich zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.

6. Przykładowe wskaźniki realizacji zadania:

1) liczba szkoleń/spotkań dla organizacji pozarządowych,

2) wykaz organizacji pozarządowych korzystających z przestrzeni Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

3) wykaz organizacji pozarządowych posiadających adres siedziby lub do korespondencji w Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych,

4) liczba godzin doradztwa dla organizacji pozarządowych,

5) liczba organizacji objętych różnymi formami usług/wsparcia.

7. Sposób monitorowania wskaźników:

1) programy i rejestry szkoleń/spotkań,

2) listy imienne osób/organizacji, które skorzystały z danego rodzaju usług/wsparcia,

3) harmonogramy pracy/listy obecności zatrudnionych pracowników,

4) harmonogramy pracy/rejestr zaangażowanych wolontariuszy,

5) wykaz organizacji pozarządowych, którym użyczono adresów Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych do rejestracji swojej siedziby,

6) rejestr organizacji pozarządowych korzystających z przestrzeni i infrastruktury (sprzęt, wyposażenie, sale) Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,

7) rejestr innych działań prowadzonych w ramach Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

8. Zadanie powinno być realizowane:

1) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,

2) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

9. Doświadczenie:
Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających inne organizacje pozarządowe.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 800 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.  Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym:               
organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków:

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r., z możliwością jego przedłużenia nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r. w formie aneksu do umowy.

2. Warunki realizacji zadania:

1) W ofercie należy opisać realizację wszystkich podpunktów wymienionych w pkt I.3 planowanych w lokalach przy ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7.

2) Planując sposób realizacji poszczególnych usług/form wsparcia należy uwzględnić zarówno wsparcie stacjonarne (prowadzone w lokalach przy ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7), jak i w formie zdalnej (on line, telefoniczne) oraz dostosować mierniki do proponowanych sposobów realizacji tych zadań.

V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych" i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice Rynek 1, w terminie do dnia 8 grudnia 2022 r. do godz. 14.00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, piętro VIII, pok. 808,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Dla mieszkańca › Zaangażuj się › Współpraca z NGO › Dotacje › Konkursy › Konkursy-Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1)

Reklama