Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pakiet dla społecznych rakiet - edycja IV

Reklama
Nabór od 30.11.2022 do 16.12.2022 23:59
Instytut Spraw Obywatelskich
Małgorzata Stępień-Dudek malgorzata.stepien@instytut.lodz.pl tel. 790-306-686
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
„Pakiet dla Społecznych Rakiet” to propozycja dla tych, którzy mają pomysł, chęci, społeczne zacięcie, umiejętność dostrzegania i definiowania potrzeby dokonania zmiany społecznej lub dla tych, którym zwyczajnie nie udało się złożyć wniosku w ramach poprzednich edycji konkursu. Wsparcie oferowane w ramach pakietów rozwojowych pozwoli Tobie i Twojej organizacji zaistnieć na rynku, w sposób atrakcyjny, ale przede wszystkim skuteczny. Niech powiedzenie „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” stanie się pretekstem do skorzystania z Pakietu, a Twoja „SPOŁECZNA RAKIETA” osiągnęła drugą prędkość kosmiczną.

„Pakiet dla Społecznych Rakiet” 
To pakiet usług rozwojowych (z akcentem na marketing i promocję) o wartości 5.000 zł. W ramach pakietu można sfinansować:

1. usługi informatyczne – przygotowanie strony internetowej;
2. usługi poligraficzne;
3. usługi graficzne, w tym zaprojektowanie materiałów graficznych (tj. logotyp, wizytówka, ulotka, plakat, folder reklamowy, roll-up, banery Internetowe);
4. zakup gadżetów reklamowych;
5. udział w targach branżowych;
6. inne, niezbędne do rozwijania działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu.

Co trzeba zrobić, by uzyskać wsparcie? 
Aby uzyskać pakiet należy złożyć wniosek. Termin składania wniosków: 30 listopada 2022 r. – 16 grudnia 2022 r. (do północy)

Wniosek w wersji elektronicznej (podpisany skan oraz plik w wersji edytowalnej) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ilona.sobul@instytut.lodz.pl, w tytule wiadomości podając: Konkurs „Pakiet dla Społecznych Rakiet – edycja IV”.

Przesłany plik należy opatrzyć nazwą zgodnie z podanym wzorem: wniosek_pakiet_dla_spolecznych_rakiet_nazwawnioskodawcy_wer_zlozona_datazłozeniawniosku [w formacie rok_miesiąc_dzień].

Plik tekstowy nie może zawierać w treści komentarzy/ uwag/ zmian dodawanych w trybie recenzji.

Kto może skorzystać ze wsparcia? 
Do udziału w Konkursie uprawnione są podmioty ekonomii społecznej (PES), które łącznie spełniają poniższe warunki:

1. posiadają osobowość prawną;
2. spełniają definicję PES, o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu,
3. są zarejestrowane na terenie subregionu, zgodnie z §1 ust. 3 Regulaminu;
4. nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nierokującej na dalszy ich rozwój i funkcjonowanie,
5. nie prowadzą działalności ekonomicznej (tj. nie posiadają wpisu do Rejestru Przedsiębiorców lub nie prowadzą aktywnie odpłatnej działalności pożytku publicznego), ale planują ją uruchomić.

Do udziału w Konkursie uprawnione są nieformalne grupy inicjatywne, które łącznie spełniają poniższe warunki:

1. składają się z co najmniej 3 osób zamieszkających na terenie subregionu zgodnie z §1 ust. 3 Regulaminu;
2. wypracowały założenia do utworzenia PES, o którym mowa w §1 ust. 6 Regulaminu,
3. planują uruchomienie działalności ekonomicznej (tj. wpisanie do Rejestru Przedsiębiorców lub podjęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego) w nowotworzonym PES.

O Instytucie Spraw Obywatelskich

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych i korporacji. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich.

Od 2004 r. sklejamy Polskę, dbając o dobro wspólne. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas: bezpieczną żywność, czyste powietrze, godne życie opiekunów osób niepełnosprawnych, godną pracę, czy dostęp do rzetelnej informacji. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

O Centrum KLUCZ

Wzmacniamy sektor pozarządowy, rozwijamy przedsiębiorczość społeczną, wspieramy wspólnoty lokalne. Budujemy współpracę, zaufanie i… zyski.

Co robimy

  • Pomagamy społecznikom pozyskiwać fundusze z czterech źródeł: od darczyńców indywidualnych, biznesu, z grantów i dotacji oraz z działalności ekonomicznej.
  • Tworzymy miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
  • Pomagamy w realizacji pomysłów na biznes społeczny lub działalność społeczną.
  • Włączamy się w tworzenie rozwiązań systemowych wzmacniających aktywność obywatelską, np. zmiany w mechanizmie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 1% CIT dla organizacji pożytku publicznego.

Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Reklama