Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

„Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” w okresie od 2 stycznia do 31...

Reklama
„Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 r
Nabór od 24.11.2022 do 15.12.2022 23:59
Wydział Promocji, Sportu i Współpracy
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Wydział Promocji, Sportu i Współpracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 r..

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działania nakierowane na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności” w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 r.” w okresie od 2 stycznia do 20 grudnia 2023 r.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się w zarządzeniu.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32 – 050 Skawina, ul. Rynek 1. tel. +48 12 2770 100, e-mail: urzad@gminaskawina.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: iodo@gminaskawina.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia i wykonywania umowy na realizację zadania publicznego zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem,
  • spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa,
   Podstawą prawną przetwarzania jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe jego polecenie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg ustawowy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama