Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Warszawska Akademia Młodych Liderów 2023-2024

Reklama
Nabór od 22.11.2022 do 16.12.2022 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 280 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów 2023-2024.

Główne założenia projektu:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej dwóch kolejnych edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów (WAML).
 2. Współpraca z absolwentami poprzednich edycji Akademii.
 3. Tworzenie realnej przestrzeni do dialogu i współpracy pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy i warszawskich instytucji, w tym w szczególności z Zespołem Polityki Młodzieżowej.

Ważne aspekty realizowanego działania:

 1. Zadanie wdraża zapisy dokumentu Młoda Warszawa. Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy. W ofercie powinno zostać uwzględnione umożliwienie uczestnikom zapoznanie się z dokumentem i dyskusji na jego temat. Realizacja projektu powinna być zgodna z wartościami i zasadami ujętymi w polityce.
 2. Rozwój kompetencji młodych liderów, w szczególności w obszarach: Ja jako lider, Ja i mój zespół, Ja w Warszawie, Ja jako lider odnajdujący się w zmianie;
 3. Budowanie wśród młodych liderów poczucia tożsamości warszawskiej z naciskiem na poznawanie miasta i miejskich instytucji, nawiązywanie kontaktów z urzędnikami i pracownikami młodzieżowymi, poznawanie dokumentów strategicznych programujących rozwój stolicy, możliwości i narzędzi, które oferuje swym mieszkańcom;
 4. Integracja warszawskiego środowiska młodzieżowych liderów i osób pracujących z i na rzecz młodzieży w celu nawiązania współpracy, wymiany poglądów i doświadczeń;
 5. Różnorodność form i metod pracy z naciskiem na naukę przez doświadczenie i uczestnictwo w procesie szkoleniowo-mentoringowym;
 6. Metody i narzędzia rekrutacji uczestników dostosowane do różnego wieku uczestników oraz w wariancie przy liczbie zgłoszeń wykraczającej ponad liczbę miejsc oraz poniżej zakładanej liczby uczestników;
 7. Kolejne edycje Akademii powinny zakończyć się wydarzeniem podsumowującym, którego celem powinno być pokazanie rezultatów projektu oraz docenienie jego uczestników;
 8. Warszawska Akademia Młodych Liderów powinna być programem, który z jednej strony przekaże uczestnikom wiedzę, z drugiej da możliwość przepracowania i poćwiczenia niektórych treści oraz stworzy przestrzeń do współpracy i dialogu między młodymi liderami i dorosłymi, w tym urzędnikami i pracownikami miejskich instytucji.
 9. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach realizację części zadania poza terenem m.st. Warszawy. Wówczas należy uzasadnić, dlaczego dana część zadania nie może lub nie powinna być realizowana na terenie m.st. Warszawy.
 10. W sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej spotkania osobiste, projekt zostanie zrealizowany przy użyciu narzędzi zdalnych i/lub hybrydowych.

Oferta musi uwzględniać całość zadania.

Sylwetka absolwenta Akademii

 1. ma świadomość wartości jakimi chce się kierować jako lider;
 2. zna zasady funkcjonowania zespołu oraz angażowania jego członków do działania, ma świadomość działania procesów grupowych, teorie dotyczące ról grupowych;
 3. zna narzędzia do badania potrzeb młodzieży i potrafi z nich korzystać oraz na ich podstawie wyznaczyć cele;
 4. zna metodę projektową i potrafi nią pracować;
 5. zna różne modele komunikacji i dialogu, pracy projektowej oraz przywództwa;
 6. zna strukturę działania samorządu lokalnego, zakres zadań miasta oraz ofertę m.st. Warszawy skierowaną do aktywnych mieszkańców;
 7. zna założenia zapisy polityki młodzieżowej m.st. Warszawy
 8. zna miejskie narzędzia partycypacji i dialogu, m.in. konsultacje społeczne, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, Aktywna warszawska młodzież, Ochotnicy warszawscy i potrafi z nich korzystać.

Odbiorcy projektu:

 • Co najmniej 30 młodzieżowych liderów (13-26 lat) w każdej edycji Akademii, zaangażowanych w samorządy uczniowskie i studenckie, młodzieżowe rady, organizacje pozarządowe lub inne grupy formalne i nieformalne, w działalności na rzecz grupy rówieśniczej, najbliższego otoczenia bądź m.st. Warszawy.

Oferta musi uwzględniać całość zadania.

Zadanie konkursowe realizuje założenia Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku, w szczególności celu strategicznego: 1. Odpowiedzialna wspólnota oraz dokumentu Młoda Warszawa. Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy, w szczególności priorytetu Uczestnictwo młodych w życiu miasta.

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony tylko jeden oferent, który będzie zobowiązany do:

 • Wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. nt. założeń polityki młodzieżowej m.st. Warszawy dokument dostępny w linku: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5208EBD8-F2C3-4DF9-98A3-4BE9C3C05B17,frameless.htm
 • Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą współpracę z Zespołem Polityki Młodzieżowej;
 • Przygotowania treści z realizacji zadania na stronę internetową i facebooka Młoda Warszawa;
 • Organizacji dla uczestników projektu spotkania o polityce młodzieżowej m.st. Warszawy;
 • Umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania oraz wszelkich materiałach wykonywanych w ramach zadania informacji o wdrażaniu polityki młodzieżowej;
 • Informowania uczestników o wybranych wydarzeniach i inicjatywach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy;
 • Podczas wszystkich organizowanych działań oferent zobowiązany będzie do promowania Facebooka Młoda Warszawa oraz strony internetowej dzialam.um.warszawa.pl/mloda-warszawa
 • Zadanie będzie realizowane z uwzględnieniem wszystkich aktualnych, w danym momencie, wymogów i zaleceń epidemiologicznych, a sposób realizacji zadania będzie na bieżąco uzgadniany ze Zleceniodawcą.
 • Realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 2. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 3. Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:
 • widnieją w Rejestrze lub,
 • nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 • co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) – uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama