Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników

Reklama
Nabór od 23.11.2022 do 18.01.2023 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników.

Edukacja kulturalna obejmuje kształcenie artystyczne i estetyczne, pogłębia wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego i pogłębia umiejętność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej, kształtuje wrażliwość na wielokulturowość oraz sprzyja angażowaniu się w proces upowszechniania kultury. Projekty powinny skłaniać uczestników do czynnego udziału w proponowanych działaniach i pobudzać ich kreatywność. 
Działania, również promocyjne, powinny być dostosowanie do wieku i stylu życia adresatów zadania.
W ofercie należy uwzględnić sposób rekrutacji adresatów zadania.
Projekt nie może być częścią innego większego przedsięwzięcia, lecz musi stanowić samoistną całość.
Zaleca się przedstawienie wariantu realizacji zadania w sytuacji ograniczeń działań spowodowanych pandemią.
Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania, w tym np. do uzyskania zgody zarządcy terenu publicznego na jego zajęcie. Koszty uzyskania zezwoleń powinny być uwzględnione w zestawieniu kosztów realizacji zadania.
Zleceniobiorca nie może dokonywać zakupu środków trwałych. (W świetle zapisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Limit kwoty, od której liczy się środki trwałe to 10 000,00 złotych).
Za koszty administracyjne należy uznać:
a) koszty dotyczące zaangażowania osób w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizacji zadania;
b) koszty obsługi księgowej, prawnej, kadrowej, kancelaryjnej, sekretarskiej;
c) koszty utrzymania powierzchni biurowych związanych z obsługą administracyjną realizacji zadania (np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę, koszty sprzątania);
d) koszty dokumentacji realizacji zadania;
e) opłaty bankowe;
f) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu;
g) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
h) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu;
i) koszty ubezpieczeń i koszty ochrony.
Wyodrębnianie w kalkulacji kosztów dokumentacji fotograficznej powinno mieć miejsce jedynie w przypadku planowania przygotowania profesjonalnego fotoreportażu, który zostanie udostępniony publicznie. W takim przypadku wydatki na dokumentację fotograficzną należy wykazać w kosztach merytorycznych.
W przypadku przyznania dotacji i konieczności zaktualizowania oferty realizacji zadania publicznego nie mogą ulec zwiększeniu koszty administracyjne.
Ujęcie w kosztach realizacji zadania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy 
o pracę możliwe jest wyłącznie w przypadku oddelegowania pracownika do prac przy zadaniu na podstawie odpowiednich zapisów w umowie o pracę lub w aneksie do tej umowy.
Jeżeli przewidywane jest pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w pkt. VI. oferty „Inne informacje”, należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę.
Kryteria oceny ofert zostały podane w załącznikach do ogłoszenia.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama