Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja programów zdrowotnych dla seniorów oraz osób z problemami zdrowotnymi w ramach Jarocińskiej Akademii Zdrowia

Reklama
Nabór od 21.11.2022 do 19.12.2022 23:59
Wydział Administracji
Łączny budżet 201,121 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 201,121 tys. PLN
Seniorzy
Gmina Jarocin, Wydział Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów zdrowotnych dla seniorów oraz osób z problemami zdrowotnymi w ramach Jarocińskiej Akademii Zdrowia .

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 19.12.2022 r. 

Konkurs jest ogłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. : „Jarocińska Akademia Zdrowia" realizowanego w ramach Projektu „Jarocin-Miastem Jutra", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój lokalny.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.
 1.  

Nazwa zadania publicznego

Środki przeznaczone na realizację zadania
w 2023 r.

 1.  

Realizacja programów zdrowotnych dla seniorów oraz osób z problemami zdrowotnymi w ramach Jarocińskiej Akademii Zdrowia

201.120,77 zł.

 

 

 1. Cel i opis zadania.

Głównym celem zadania jest zapewnienie osobom starszym zamieszkałym na terenie Gminy Jarocin dostępu do dobrej jakości usług w zakresie ochrony i promocji zdrowia tj. realizowanie programów zdrowotnych dla seniorów oraz osób z problemami zdrowotnymi.

Przedsięwzięcie "Jarocińska Akademia Zdrowia" realizowane jest w ramach Projektu „Jarocin - Miastem  Jutra”, finansowanego z Funduszy Norweskich w związku z Programem Rozwój Lokalny.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro                   w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

Cele szczegółowe:

- Stworzenie programu zajęć uzupełniającego i komplementarnego z indywidualnymi, programami powrotu do zdrowia i sprawności ruchowej,

- Uwrażliwienie na potrzeby różnych grup społecznych,

- Usprawnienie funkcji poznawczych,

- Poprawienie zdolności ruchowych uczestników,

- Poprawienie wydolności tlenowej, wzmocnienie siły mięśni uczestników,

- Poprawienie samopoczucia i obniżenie poziomu stresu i napięcia uczestników.

 

Opis zadania:

Odbiorcami zadania są seniorzy z terenu miasta i gminy Jarocin.

W ramach zadania przewiduje się wsparcie osób starszych i osób z problemami zdrowotnymi                           w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zakres planowanych działań powinien obejmować zajęcia ruchowe prowadzone przez fizjoterapeutów, instruktorów pływania, a także konsultacje lekarza internisty, diabetologa, dietetyka oraz fizjoterapeuty. W ramach zadania powinny odbyć się zajęcia z aqua-aerobiku.

Zadanie powinno obejmować wyodrębnienie na podstawie wcześniejszej zgody lekarza internisty                     i konsultacji rehabilitacyjnej, grupy osób, które będą uczestniczyły w przygotowanych przez wykwalifikowany personel zajęciach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych.

Program zajęć ma uzupełniać i być komplementarny z indywidualnymi, programami powrotu do zdrowia i sprawności ruchowej.

Ćwiczenia przygotowane w oparciu o wcześniejsze konsultacje mają poprawić zdolności ruchowe uczestników.

Zestawy ćwiczeń powinny zostać tak dobrane, aby poprawić wydolność tlenową, wzmocnić siłę mięśni. Zajęcia mają poprawić koordynację ruchową. Zajęcia wodne mają spowodować opóźnienie czasu występowania zmęczenia.

Poprzez realizację zadania ma poprawić się samopoczucie i obniżyć poziom stresu i napięcia u osób starszych i osób z problemami zdrowotnymi.

Końcowym efektem ma być zdecydowana poprawa stanu zdrowia wśród odbiorców zadania.

Trwałość i realność rezultatów zostanie osiągnięta poprzez przygotowane zestawy ćwiczeń. Każdy                    z uczestników objęty ma zostać 10 zajęciami na aqua-aerobiku.

W związku z dużą ilością ludzi chorujących na cukrzyce, zakładamy odbycie konsultacji z diabetologiem oraz dietetykiem.

W trakcie trwania zadania musi zostać zrealizowanych co najmniej 180 godzin zajęć dla seniorów.

Minimalny czas realizacji zadania wynosi 6 miesięcy.

 

W procesie rekrutacji, realizator informuje lokalne organizacje/instytucje działające na rzecz osób                     z niepełnosprawnościami o realizacji projektu. Obowiązującym standardem jest: realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji.

 

Działanie zostanie zrealizowane zgodnie z wymogami Programu Dostępność Plus 2018-2025, ustawy   o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami i wyznaczonymi przez te dokumenty standardami dostępności oraz załącznikiem nr 2 Standardy Dostępności dla polityki spójności                    2014-2020. Przedsięwzięcia w ramach działania zostaną przygotowane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Produkty będą dostępne niezależnie od wieku, stanu zdrowia, płci, sprawności fizycznej i intelektualnej, wzrostu i wagi: - w możliwie najszerszym zakresie - bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania - w sposób niezależny, niewymagający pomocy.

W związku z koniecznością kontynuacji działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju przy realizacji powyższych zadań należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej przez osoby świadczące usługi, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej. Wszelkie działania należy podejmować z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnie przestrzegając procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej niniejszym ogłoszeniem w otwartym konkursie ofert a także:

- planują realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Jarocin

- przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę

- posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie, zasoby kadrowe niezbędne do realizacji zadania oraz podejście nakierowane na dobrą jakość wykonywania zadania w zakresie określonych, proponowanych działań.

 1. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferta powinna być sporządzona za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być złożona w języku polskim.
 4. Burmistrz Jarocina zastrzega sobie prawo:
 1. unieważnienia niniejszego konkursu ofert,
 2. wyboru jednego oferenta na realizację zadania publicznego.
  1. Za błąd formalny uznaje się:
 3. niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej,
 4. złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie,
 5. złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione,
 6. złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych,
 7. złożenie oferty bez wymaganych załączników.
 8. złożenie oferty z terminem realizacji krótszym niż minimalny termin realizacji określony w ogłoszeniu konkursowym.

Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

 1. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością organizacji.

8. Wymagane są następujące załączniki do oferty, które należy złożyć w formie papierowej wraz
z wydrukowanym potwierdzeniem złożenia oferty osobiście lub pocztą/kurierem:

 1. kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 2. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

      9.Po rozstrzygnięciu konkursu oferent, który zostanie wybrany do realizacji zadania zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, w terminie 7 dni   od dnia podpisania umowy.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od dnia 02.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentowi w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od dnia 02.01.2023 r. (z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż od daty zawarcia umowy)  do dnia 30.09.2023 r.
 3. Forma zlecenia dla zadania: powierzenie, maksymalna  kwota wnioskowanej dotacji 201.120,77 zł.
 4. Oferent wyłoniony w konkursie zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w  umowie.
 5. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji na przedsięwzięcie „Jarocińska Akademia Zdrowia"  ze środków projektu „Jarocin-Miastem Jutra", finansowanego         ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój lokalny.
 6. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania poprzez platformę elektroniczną www.witkac.pl.
 7. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:
 1. oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 2. oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) - sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości 10%, dokładne zapisy w tej kwestii ustalać będzie umowa zawarta z oferentem.
 2. Dopuszcza się możliwość uwzględnienia kosztów administracyjnych w wysokości do 5 % dotacji.
 3.  Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt. III. 5 i III. 6 OFERTY , tj. „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

 

VII. Termin składania ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 19.12.2022 r.
 2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać
  i złożyć (pocztą lub osobiście) w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl tj. do dnia 22.12.2022 r.
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

 

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

 1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 02.01.2023 r .
 2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb otwartego konkursu ofert, określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Burmistrz Jarocina zarządzeniem powołuje Komisję konkursową, przy czym w skład Komisji konkursowej, powoływanej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie, wchodzą ze strony podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w pierwszej kolejności członkowie Branżowych Zespołów Konsultacyjnych ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, chyba że muszą zostać wykluczeni z powodów określonych w pkt. 4 niniejszego ustępu.
 4. W pracach Komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi ofertę poprzez członkostwo, wolontariat, udział we władzach podmiotów ubiegających                          się o dotacje oraz osoby, które z takimi podmiotami są związane stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskują przychód.
 5. O powołanie w skład Komisji konkursowej jej członkowie powiadamiani są telefonicznie lub                        za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przed przystąpieniem do oceny każdy z członków Komisji składa za pomocą ww. platformy oświadczenie o braku powiązania z podmiotami składającymi ofertę, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego ustępu.
 6. Każdy z członków komisji konkursowej otrzymuje poprzez platformę www.witkac.pl  dostęp do elektronicznych wersji wszystkich złożonych w danym zadaniu konkursowym ofert i każdą z nich indywidualnie ocenia według kryteriów ustalonych w ogłoszeniu konkursowym.
 7. System wyciąga średnią z ocen punktowych i tworzy ranking ofert. Spośród zaproponowanych przez członków Komisji kwot odrzucana jest najwyższa i najniższa, a z pozostałych wyciągana średnia, która stanowi proponowaną kwotę dofinansowania danej oferty.
 8. W przypadku dużych rozbieżności w ocenach poszczególnych ofert przez członków Komisji lub                  na wniosek jednego z członków Komisji  zwoływane jest posiedzenie Komisji, podczas którego omawiane są problematyczne kwestie, po czym Komisja podejmuje stanowisko na zasadzie konsensusu. W przypadku braku zgodności wszystkich stron uczestniczących w posiedzeniu Komisji konkursowej, informacja o tym jest przekazywana Burmistrzowi Jarocina.
 9. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uznaje się każdą, która uzyskała średnią liczbę punktów powyżej 50. Może się zdarzyć, iż nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie uzyskają środki finansowe.
 10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dotacji dokonuje Burmistrz Jarocina.
 11. Kryteria szczegółowe wyboru oferty:

 

 

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

1

a) Kwalifikacje osób biorących udział przy realizacji zadania (wykształcenie, doświadczenie) 0-10 pkt.

c) doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań 0-10 pkt.

20 pkt.

2

Wartość merytoryczna projektu:

 1. wskazanie potrzeb realizacji zadania 0-6 pkt.
 2. określenie grupy docelowej, charakterystyka grupy oraz sposób dotarcia do odbiorców 0-5 pkt.
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celu określonego w ogłoszeniu konkursowym: 0-15 pkt.
 4. proponowane formy działań, dostosowane do adresatów: 0-10 pkt.
 5. spójność działań: 0-7 pkt.

43 pkt.

3

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-6 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-5 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-4 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się
  do osiągnięcia celu projektu: 0-4 pkt.

19 pkt.

4

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby działań i godzin), nie jest zawyżony/zaniżony: 0-4 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty: 0-5 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane: 0-3 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych: 0-2 pkt.

14pkt.

5

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 • ocena negatywna: 0 pkt.
 • ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin:

2 pkt.

ocena pozytywna: 4 pkt.

4 pkt.

 

 

IX. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63 200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00,  e-mail office@jarocin.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod
  e-mail: iodo@jarocin.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na powierzenie/wspieranie realizacji zadań Gminy Jarocin. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin oraz innym podmiotom takim jak organy administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, administracji skarbowej i innym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać po okresie od 5 do 50 lat lub przetwarzane bezterminowo zależnie                              od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku gdy Państwa dane byłyby przetwarzane na podstawie Państwa zgody mają Państwo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązków oraz zadań Gminy Jarocin wynikających z przepisów prawa.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie                       są profilowane.
 11. Państwa dane osobowe mogą pochodzić z innych źródeł, w tym z systemu rejestrów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.

 

 

X.     Wyniki konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie, a także w formie wykazu na platformie elektronicznej www.witkac.pl.
 2. Komisja konkursowa i Burmistrz Jarocina nie uzasadniają swych decyzji wobec organizacji składających oferty na realizację zadania publicznego, przy czym każdy z oferentów może zażądać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników przedstawienia oceny jego oferty
  z podaniem liczby punktów przyznanych przez członków Komisji, a w przypadku znaczących rozbieżności w punktacji pomiędzy członkami Komisji, także opisowego uzasadnienia oceny. Imiona i nazwiska autorów poszczególnych ocen zostają do wiadomości Burmistrza Jarocina
  i wydziału merytorycznego.
 3. W sytuacji nagłych zdarzeń losowych (klęski żywiołowe, katastrofy itd.) oraz orzeczeń wyższych organów (RIO) negujących zasadność przyznania dotacji Gmina Jarocin zastrzega sobie prawo odstąpienia od zobowiązań wspierania realizacji zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 4. Wykorzystanie udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowe oraz nienależyte wykonywanie umowy, może skutkować rozwiązaniem umowy, zwrotem otrzymanej dotacji, bądź jej części.

 

XI. Odwołania

 1. Oferent może złożyć do Burmistrza Jarocina odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu konkursu.
 2. Burmistrz Jarocina rozpoznaje i odpowiada na odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
 3. Złożenie odwołania nie wpływa na rozstrzygnięcie konkursu i nie wstrzymuje procedury zlecania zadań publicznych.

        

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 62 749 95 13.

 

Pozostałe informacje są zawarte w ogłoszeniu konkursowym dostępnym pod wskazanym wyżej linkiem.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama