Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania

Reklama
Nabór od 21.11.2022 do 12.12.2022 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1 mln PLN
Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania .

OTWARTY KONKURS OFERT NR 27/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  1. Celem zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, promowanie aktywnego stylu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla dzieci klas II i III szkół podstawowych.
  2. W zadaniu mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Poznania.
  3. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów (obowiązkowo na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych musi znaleźć się informacja o bieżącej realizacji dofinansowanego projektu, m.in. aktualny harmonogram zajęć, wyniki sportowe zawodników, fotorelacja z zawodów).
  4. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.
  5. Wymaga się, aby oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
  6. Wszystkie oferty muszą zawierać elementy profilaktyki mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.
  7. W ramach zadania wnioskodawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferty podmiotów niespełniających powyższego warunku nie będą rozpatrywane.
  8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dokonywanie dowolnego zmniejszenia poszczególnych pozycji kosztów, wynikającego z ich przesunięć.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama