Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie poradnictwa informacyjno-prawnego i wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających

Reklama
Nabór od 22.11.2022 do 13.12.2022 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie poradnictwa informacyjno-prawnego i wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających.

Realizacja zadania polega na:

 • udzielaniu porad informacyjno-prawnych w zakresie praw przysługujących osobom doświadczającym dyskryminacji lub nią zagrożonych, kwalifikowaniu spraw oraz kierowaniu zgłaszających się osób do właściwych instytucji;
 • świadczeniu poradnictwa i wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym dyskryminacji lub zagrożonym nią, w tym diagnozowaniu problemów wynikających z dyskryminacji, podejmowaniu działań profilaktycznych oraz wsparciu w poszukiwaniu niezbędnej pomocy zgłaszającym się osobom;
 • prowadzeniu statystyk wsparcia, tj. rejestru spraw, w których udzielane jest wsparcie, z podziałem na przesłanki dyskryminacji i rodzaj wsparcia;
 • monitorowaniu sytuacji osób, które skorzystały ze wsparcia, po 3 miesiącach od udzielenia porady;
 • przeprowadzeniu minimum 2 działań edukacyjnych np. warsztatów, spotkań, webinariów, dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji dla mieszkańców_ek Warszawy i/lub grup wskazanych przez Centrum Komunikacji Społecznej.

 

Odbiorcy_odbiorczynie zadania:

Osoby mieszkające w Warszawie zagrożone dyskryminacją lub jej doświadczające,
w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie lub bezwyznaniowość, przynależność narodową lub etniczną, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, tożsamość i ekspresję płciową, światopogląd lub inne przesłanki.

 

Oferent zobowiązany jest do:

 • zapewnienia ciągłości świadczenia usług informacyjno-prawnych i poradniczych w trakcie całego roku;
 • współdziałania w zakresie realizacji zadania z innymi specjalistami_kami świadczącymi porady i różne formy wsparcia oraz instytucjami i organizacjami miejskiej pomocy społecznej i zarządzania kryzysowego;
 • prowadzenia statystyk wsparcia dotyczących udzielanej pomocy oraz oceny efektywności działań, tj. monitorowania sytuacji osób, które skorzystały ze wsparcia po 3 miesiącach. Rodzaj i formy dokumentacji zostaną skonsultowane z Centrum Komunikacji Społecznej po podpisaniu umowy;
 • przeprowadzeniu minimum 2 działań edukacyjnych, np. warsztatów, spotkań, webinariów, dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji dla mieszkańców_ek Warszawy i/lub grup wskazanych przez Centrum Komunikacji Społecznej;
 • przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej, dotyczącej świadczonych usług i ich dostępności. Formy, narzędzia i zakres kampanii wymagają konsultacji z Centrum Komunikacji Społecznej przed jej rozpoczęciem;
 • realizacji zadania zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Branżową Komisję Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego, dostępnymi na stronie https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/branzowa-komisja-dialogu-spolecznego-ds-poradnictwa-specjalistycznego;
 • opracowania i zapewnienia materiałów informacyjnych dla osób korzystających ze świadczonej pomocy informacyjno-prawnej i psychologicznej. Rodzaj i treść materiałów wymagają konsultacji z Centrum Komunikacji Społecznej przed ich opracowaniem;
 • udziału w dwóch spotkaniach BKDS-u ds. Równego Traktowania i przedstawienia stanu realizacji zadania w połowie jego realizacji i po jego zakończeniu;
 • realizowania zadania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.), w szczególności Zleceniobiorca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

„Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2020 r. poz. 152 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 2. Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 3. Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które:
 • widnieją w Rejestrze lub;
 • nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub;
 • co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy”.

 

 • ciągłej współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, w szczególności poprzez:

udział w spotkaniu organizowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, podczas którego mogą zostać określone szczegółowe wytyczne wykonywania zadania; kierowanie się podczas wykonywania zadania zaleceniami określonymi podczas spotkania organizacyjnego oraz w terminie późniejszym; przekazywanie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na bieżąco informacji dotyczących realizacji zadania; przygotowanie oraz przekazanie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy raportu z realizacji zadania.

Raport będzie obejmować m.in. rejestr spraw, w których udzielane jest wsparcie z podziałem na przesłanki dyskryminacji, rodzaj wsparcia oraz wyniki monitoringu sytuacji osób, które z niego skorzystały. Raport powinien zawierać rekomendacje dotyczące rozwoju systemu wspierania osób doświadczających dyskryminacji i/lub przemocy z nienawiści.


Oferty powinny określać:

 • grupy odbiorców_czyń zadania (w tym ewentualne określenie konkretnych grup społecznych, do których kierowane będzie doradztwo specjalistyczne);
 • proponowaną liczbę godzin poradnictwa;
 • liczbę i rodzaj warsztatów/spotkań/webinariów itp. dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji;
 • opis planowanej dokumentacji i jej prowadzenia w 2 obszarach: statystyk wsparcia oraz monitorowania sytuacji osób po 3 miesiącach od udzielenia im wsparcia;
 • plan realizacji zadania wraz z opisem sposobu zapewniania ciągłości usług w trakcie całego roku, zapewniania ich dostępności pod kątem potrzeb różnych grup odbiorców (np. dostępność w godzinach popołudniowych lub weekendy) oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (patrz pkt 5.), założenia dotyczące prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych;
 • analizę wystąpienia ryzyk w trakcie realizacji zadania oraz opis planowanego sposobu ich minimalizacji, m.in. w sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego;
 • planowaną wycenę realizacji zadania.

 

W postępowaniu konkursowym szczególną uwagę zwrócimy na:

 • doświadczenie w organizacji porad informacyjno-prawnych i wsparcia psychologicznego dla osób zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających;
 • dysponowanie kadrą o udokumentowanych kwalifikacjach w zakresie niezbędnym do świadczenia pomocy będącej przedmiotem zadania (przy czym świadczenie pomocy informacyjno-prawnej powinno odbywać się z udziałem radców prawnych lub adwokatów, wsparcie psychologiczne powinno być realizowane przez osoby z wykształceniem psychologicznym);
 • partnerstwo w realizacji zadania rozumiane jako złożenie oferty wspólnej;
 • proponowane rozwiązania, które będą zapewniały dostępność poradnictwa i wsparcia dla osób ze szczególnymi/indywidualnymi potrzebami.

 

Materiały powstałe w ramach realizacji zadania:

 • wszystkie materiały przygotowane przez wybrany podmiot opracowane zostaną zgodnie ze Standardami dostępności cyfrowej m.st. Warszawy, które Urząd m.st. Warszawy udostępni podmiotowi;
 • wybrany podmiot zobowiązuje się, że wszystkie treści pisemne, które przygotuje w ramach realizacji zadania, będą zgodne ze Standardem prostego języka, jaki obowiązuje w Urzędzie m.st. Warszawy;
 • Urząd m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do kontroli przygotowywanych treści i wskazania koniecznych poprawek;
 • wybrany podmiot zostanie zobowiązany/wybrane podmioty zostaną zobowiązane do przekazania m.st. Warszawie praw autorskich do wszystkich materiałów powstałych w ramach zadania oraz do udzielenia m.st. Warszawie upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do wymienionych materiałów wraz z możliwością przekazania dalszego upoważniania osobom trzecim. Po realizacji zadania m.st. Warszawa może udzielić licencji na korzystanie z tych materiałów;
 • m.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów powstałych w ramach realizacji zadania na zasadach określonych w umowie;
 • wszystkie materiały powstałe podczas realizacji zadania zostaną oznakowane logotypem Urzędu m.st. Warszawy – „Zakochaj się w Warszawie” oraz informacją o finansowaniu/współfinansowaniu zadania publicznego przez m.st. Warszawę w formie znaku promocyjnego oraz napisu „Projekt finansuje/współfinansuje m.st. Warszawa”. Podmiot jest zobowiązany do stosowania zasad zamieszczania logotypu określonych w Zarządzeniu nr 5293/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z 6 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy” i uprawnień przysługujących m.st. Warszawie w działaniach promocyjnych i informacyjnych (z późn. zm.).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama